АПОСТОЛМУД 15

1Йудьяс Антиох тал ирсн зәрм улс ахнр-дүүнрән иигҗ сурһв: – Кемр тадн Мошен закаһар эс керчүлхлә, авргдҗ чадшгот. 2Энүг соңссн Павел Бар-Наба хойр теднлә зүтклдәд, үгин марһлда кев. Тегәд тер хойриг бас Антиохин сүзгтнрлә Ерусалимур илгәҗ. Илгәсн даалһврнь иим: апостолмудас болн чонҗин ахлачнрас селвг сурҗ авх. 3Тедн чонҗин даалһврар Ерусалим тал йовад, зууран харһсн Поникин, Шамарьян хотар орад, буру номта улс Исус Христост иткснә тускар цәәлһҗ келҗ ѳгв. Исус Христост иткдг улст эн зәңг байрта болв. 4Павел Бар-Наба хойриг болн теднлә хамдан йовсн улсиг Ерусалимд ирхләнь чонҗин ахлачнр, апостолмуд болн иткдг улс тосч авцхав. Павел Бар-Наба хойрар дамҗад Бурхн ю кесиг тедн цәәлһҗ келҗ ѳгв. 5– Ода буру номта улс керчүләд, Мошен закаг күцәдг болһх кергтә, – гиһәд парш багин Исус Христост иткдг улс босад келв. 6Эн сурврар апостолмуд болн чонҗин ахлачнр хург кехәр цуглрв. 7Удан күүндврин хѳѳн Пётр босад иигҗ келв: – Ахнр-дүүнр! Тадн эс меднт, Бурхн тадна дундас намаг шүүҗ авла. Би буру номта улст Исус Христосин туск Сән Зәңгиг цәәлһҗ келҗ ѳгв. Тегәд тедн Исус Христост иткдг болв. 8Бурхн олн-улсин санан-седклиг медҗ, буру номта улст, маднла әдл Әрүн Сәкүс ѳгч. 9Бурхн теднә мана хоорнд йилһвр кеҗәхш, яһад гихлә, Исус Христост итксәр теднә ухан-седклинь цеврлв. 10Тадн мана болн мана ѳвкнрин эс күцәсн тоотыг сурһульчнрт даалһад Бурх яһад сѳрҗәнәт? 11Бурхн Христосин үзүлсн хәәрлт дамҗад мадниг аврҗана. Иим кевәр Бурхн буру номта улсиг аврҗана. Терүгинь бидн иткҗәнәвидн. 12Хургт цуглрсн улс тагчг болад, Павел Бар-Наба хойрин келсиг оньган ѳгч соңсцхав. Бурхн тер хойрар дамҗҗ ѳвәрц болн онц темдгүд буру номта улс дунд һарһҗ йовсна тускар тедн келҗ ѳгв. 13Павел Бар-Наба хойр келәд тѳгсәхләнь, Яков босад иигҗ келв: – Ахнр-дүүнр! Намаг соңстн. 14Хамгин түрүнд Бурхн буру номта әмтнд нѳкд болад, тедн дундас сурһульчнриг шүүҗ авч гиһәд, Шимон маднд келҗ ѳглә. 15Энүнә тускар әәлдәчнр иигҗ келдг билә: « 16Дәкәд Би ирәд Давидин эвдрсн ѳргә-гериг тосхч ѳгнәв. Тер ѳргә-гер эвдрсн бийнь Би терүг шинәс тосхч босхнав. 17Тиигхлә, Мини болтха гиҗ дуудсн буру номта улс цугтан Деед Эзиг хәәх», – гиҗ энүг урднь медүлсн Деед Эзн келлә. 19Тегәд би иигҗ санҗанав: Бурхнд иткхәр шүтсн буру номта улсиг зовал уга, 20теднд бичг бичх зѳвтәвидн. Бичгтән тедниг шүтәдт нерәдсн хотас бичә идтн, боогдад үксн малын мах, цус бичә амстн, учрх хууляс бийән саглтн гиһәд бичхмн. 21Яһад гихлә, бемб ѳдр балһсн болһнд, евреймүдин хурлмудт, Мошен зака кезәнәһәс авн цәәлһҗ ѳгдг билә. 22Апостолмуд болн чонҗин ахлачнр иткдг улсла Антиох тал Павел Бар-Наба хойрта илгәх кү шүүҗ авхар шиидв. Тедн Бар-Себа гидг Йудаг болн Силаг шүүҗ авв. Эн хойр ахнр-дүүнр дунд күндтә улс бәәҗ. 23Теднәр иим бичг илгәҗ: «Апостолмудас, чонҗин ахлачнрас болн цуг тана ахнр-дүүнрәс. Антиохин, Сирийин, Киликьян Исус Христост иткдг буру номта улст халун менд илгәҗәнәвидн. 24Мана багин улс тадн тал ирәд әмт үүмүләд тадниг зоваҗ гисн зәңг бидн соңславидн. Бидн теднд тиим даалһвр ѳгсн уга биләвидн. 25Тегәд бидн цуглрад, эврәксәсн нег цѳѳкн кү шүүҗ авад, Павел Бар-Наба хойрла дахулҗ таднур илгәхәр шиидвидн. 26Деед Эзн Исус Христосин нернә тѳлә хәәртә Павел Бар-Наба хойр әмән әрвлсн уга. 27Мана бичсиг батлад келхин тѳлә Йуда болн Силаг бас илгәҗәнәвидн. 28Шүтәдт нерәдсн хотас бичә идтн, боогдад үксн малын мах, цус бичә амстн, хууляс бийән саглтн. Энүнәс ямаран чигн талдан даалһвр таднд ѳгшго болҗ Әрүн Сәкүсн болн бидн шиидвидн. Эн бичсн тоотыг күцәхлә, чикәр бәәхит. Тадниг сән бәәхитн йѳрәҗәнәвидн». 30Илгәсн улс Антиохд ирәд, Исус Христост иткдг улсиг цуглулад, бичгән бәрүлҗ ѳгв. 31Урмдта бичгиг умшсн улс байрлв. 32Йуда болн Сила әәлдәчнр бәәҗ. Антиохин ахнр-дүүнрт тедн күчтәһәр үг келәд, тер улсин итклиг улм батлв. 33Тер хойриг тенд кесг долан хонгт бәәлһҗәһәд, ахнр тедниг йѳрәһәд, апостолмуд тал йовулв. 35Павел Бар-Наба хойр Антиохд бәәһәд, ахнр-дүүнртәһән хамдан Деед Эзнә тускар олн-әмтнд цәәлһҗ сурһдг билә. 36– Мана сурһульчнрин бәәсн, урднь Деед Эзнә үг цәәлһҗәсн балһсд эргәд, яһҗ тедн бәәхинь медәд ирхмн, – гиҗ невчк бәәҗәһәд Павел Бар-Набад келв. 37Тиигҗ келхләнь, Бар-Наба Марк гидг Йоханыг бас дахулхар седв. 38Павел болхла терүг авхар седсн уга. Яһад гихлә, ѳмннь Марк гидг Йохан Исус Христосин тускар цәәлһвр кеҗ йовад, Пампульяд теднәс үлдв. Тер Деед Эзәр дамҗҗ илгәгдсн күцәвриг теднлә хамдан цааранднь кесн уга. 39Эн учрар Павел Бар-Наба хойр үгдән багтл уга салв. Бар-Наба Маркиг авад, оңһцд сууһад усар Кипрүр йовла. 40Павел болхла Силаг бийдән нѳкд авв. Ахнр тедниг Деед Эзнд даалһад, цаһан седклән күртәтхә гиҗ хаалһднь орулҗ йовулв. 41Тегәд тер хойр Сирий болн Киликьяд йовад, Исус Христосин ном авсн улсин итклиг батлулҗ ѳгв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\