АПОСТОЛМУД 16

1Павел Сила хойр Дербә болн Лустр гидг хойр хотнд ирҗ. Тенд Христост иткдг Тимофей гидг сурһульч бәәҗ. Тимофейин экнь Христост иткдг иудей келнә күүкд күн. Эцкнь болхла грек бәәҗ. 2Лустр, Иконьд бәәх сурһульчнр Тимофейин тускар йир сәәнәр келдг билә. 3Павел Тимофейиг һазр эргәд, теднлә хамдан йовтха гиһәд, Тимофейд керчлһнә тѳр күцәв. Эн кергиг тенд бәәсн евреймүдин тѳлә кев. Яһад гихлә, тедн Тимофейин эцкнь грек күүһинь меддг бәәҗ. 4Павел, Сила, Тимофей һурвн балһснас балһснур одҗ, Ерусалимин апостолмудын, ахлачнрин шиидврин тускар Христост иткдг улст келҗ ѳгв. Теднә келсн үг чонҗин итклиг улм батлулҗ, Христост иткдг улсин тоог ѳдр ирвәс икдүлв. 6Тедн Пругья, Һалатья һазрмудыг дәврәд һарх болна. Теднд Азийд цәәлһвр кех зѳв Әрүн Сәкүсн ѳгсн уга. 7Тиигхлә Мүсья һазрт күрәд, Битүнья һазр тал одхар седхлә, Исусин Сәкүсн Битүнья тал одх зѳв бас ѳгсн уга. 8Тегәд тедн Мүсья һазрар йовҗ йовад, Троя гидг балһснур орҗ ирв. 9Сѳѳднь Павелд үзгдл үзгднә: – Македоньд ирәд, маднд дѳң бол, – гиһәд нег Македонин залу күн Павелас сурна. 10Эн үзгдлин хѳѳн Деед Эзн мадниг Сән Зәңг тархатха гиҗ дуудҗана болһад, бидн тер дарунь Македонь тал йовхар шиидвидн. 11Бидн Трояс шуудтан Самотрак арлд усар күрәд, маңһдуртнь Неаполь тал һарлавидн. 12Тендәсн Македонин Пилип гидг тергүлгч балһснд ирләвидн. Эн балһснд кесг ѳдртән бәәләвидн. 13Бидн бемб ѳдрлә балһсна захд һарад, һолын хаҗуд мана сансн мѳргүлин һазрт ирәд, цуглрсн күүкд улсла күүндләвидн. 14Эдн дунд Лидия гидг күүкд күн бәәҗ. Эн Тутыр гидг хотнас улан ѳңгтә эд хулддг бәәҗ. Лидияг Бурхнд иткдг учрас Деед Эзн Павелын келсиг терүнд илдкәд медүлв. 15Тегәд Лидия болн терүнә ѳрк-бүл уснд кирслгдв. Дәкәд Лидия мадниг герүрн дуудна. – Намаг Деед Эзнд үнндән иткнә гиҗ санҗахла, мини герт орад гиич болтн, – гиҗ келнә. Бидн терүнд иткәд дахад орвидн. 16Нег дәкҗ бидн мѳргүлин орм тал йовҗ йовхла, зуур зарц күүкд күн харһв. Эн күүкд күүнә дотр хар сәкүсн орад, тер иргчиг таадг болв. Энүгәрн тер эврәннь эздүдтән ик олз-ору орулҗав. 17Тиигәд эн күүкн Павелыг болн мадниг дахн йовҗ хәәкрв: – Эн улс – Деед Бурхна зарцнр. Эдн таднд яһҗ авргдхиг келҗ ѳгчәнә. 18Ѳдр болһн мадниг дахад, күүкн хәәкрдг болв. Павел дәкҗ тесҗ чадлго, хар сәкүснд закҗ иигҗ келв: – Исус Христосин нерн деерәс энүнәс һар гиҗ чамд закҗанав. Тер дарунь хар сәкүсн күүкнәс һарч одна. 19Эн учрас иштә күүкнә эздүд олз-оруһан геесән медәд, Павел Сила хойриг бәрәд, Римин һардачнрин ѳмн балһсна талвңд чирҗ авч ирнә: – Эн хойр евреймүд мана балһсиг үүмүлҗәнә. 21Римин улс авшго, күцәшго заңшалын тускар цәәлһвр кеҗәнә. 22Әмтн бас Павел Сила хойриг гемшәнә. Һардачнр болхла Павел Сила хойрин хувцинь тәәләд, модар цокад заквр ѳгнә. 23Эн хойриг үктлнь цокад, түүрмд хайчкна. Харулын ахлачд саг-серггәр эдниг хәләтн гиҗ закна. 24Иим заклһ авсн ахлач түүрмин дотрк шишлң бәрәнд тедниг орулад, кѳлинь цевд тушна. 25Сѳѳни ѳрәллә Павел Сила хойр зальврн бәәҗ Бурхнд магтал дуулна. Бәрәнд бәәсн улс тедниг соңсна. 26Генткн һазр чичрәд, бәрәнә ул кѳндрәд, тер дарунь үүдд секгднә. Тиигхләнь түүрм дотр бәәсн улсин кѳл тушчасн цевнь сулдад унҗ одна. 27Харулын ахлач серәд, үүдд секәтәһинь үзәд, дотрнь бәәсн улс зулад йовҗ одсн гиҗ санад, үлдәрн бийән алхар седнә. 28– Бийән бичә ал! Бидн цугтан энд бәәнәвидн! – гиһәд Павел чаңһар хәәкрнә. 29Харулын ахлач герл ѳгтхә гиҗ закчкад, дотр бәәсн шишлң бәрән тал гүүҗ орна. Павел Сила хойриг үзчкәд, тер чичрәд теднә ѳмн унна. 30Бәрәнәсн тедниг һарһад сурна: – Мини нойдуд! Авргдхин тѳлә би ода ю кех зѳвтәв? 31Тедн иим хәрү ѳгнә: – Деед Эзн Исус Христост итк, тегәд чи болн чини ѳрк-бүл авргдх. 32Тедн харулын ахлачд болн терүнә ѳрк-бүлднь Исус Христосин тускар цәәлһҗ келҗ ѳгв. 33Тер сѳѳднь ахлач Павел Сила хойрин шарх-шавинь уһаҗ ѳгәд, ѳрк-бүлтәһән хамдан уснд кирслгдв. 34Дарунь тедниг герүрн дуудҗ гиичләд, ѳрк-бүләрн Бурхнд итксндән икәр байрлна. 35Маңһдуртнь Римин һардачнр цергүдиг түүрмүр илгәнә. – Тер улсиг сулдхтн, – гиҗ заквр һардачнр ѳгнә. 36– Римин һардачнр тадниг сулдхҗана. Ода эндәс һартн, – гиҗ харулч Павел Сила хойрт келнә. 37– Мадниг, Римин иргнмүдиг, зарһ угаһар олн-әмтнә нүүрт цокад, түүрмд хайла. Ода болхла нуувчар сулдххар седҗәнәт? Уга, тиигҗ болшго. Һардачнр нааран ирәд эврән мадниг эндәс һарһг, – гиҗ Павел келнә. 38Харулчнр эднә келсн үгиг Римин һардачнрт күргхлә, теднь Павел Сила хойр Римин иргнмүд бәәсинь соңсчкад әәцхәв. 39Тер дарунь тедн ирәд, Павел Сила хойрас гемән сурад, түүрмәс сулдхна. – Эн балһснас йовтн, – гиҗ сурна. 40Павел Сила хойр Лидиян герт ирәд, дүүнртәһән харһад, теднд урмдта үгмүд келәд, эн балһснас йовна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\