АПОСТОЛМУД 17

1Павел Сила хойр Ампиполь, Аполонья гидг балһсдар орад Тесалокид ирв. Тенд евреймүдин хурл бәәҗ. 2Бемб ѳдрлә хурлур одад, Павел оңдан балһсдт кеснлә әдләр һурвн долан хонгин туршарт Бурхна Бичгин цәәлһвр кенә. 3Бурхна илгәсн Аврач зовлңла харһад үкх, дәкәд Бурхн Терүг үкләс әмдрүлх йоста гиҗ цәәлһҗ келҗ ѳгв. – Мини цәәлһҗ келҗәх Исус – Бурхна илгәсн Аврач, – гиҗ Павел келв. 4Зәрм евреймүд болн Бурхиг күндлдг олн грекмүд, күндтә олн күүкд улс Павелын келснд иткҗ. Павел Сила хойрта негдв. 5Энүнд эс итксн евреймүд үлү үзәд, хар саната улсиг һазаһас цуглулҗ авад балһснд буцлт босхв. Цуглрсн улс Ясона гер тал ирәд, тенд бәәсн Павел Сила хойриг гертәс күчәр һарһхар үүд цокв. 6Павел Сила хойриг эс олсн учрар тедн Ясониг болн Исус Христост иткдг дүүнриг балһсна һардачнр тал авч ирәд иигҗ хәәкрлдв: – Эн улс һазр эргәд үүмлдә кеҗәнә. Ода мана балһснд ирлдв. 7Ясон болхла тедниг гертән тосч авв. Эдн Римин хаана заквриг бурушаһад, Исус Христос гидг хан бәәнә гиһәд келлднә. 8Соңсҗасн әмтн болн балһсна һардачнр әәцхәнә. 9Ясонас болн ахнрас мѳңгәр даавр сурад, һардачнр тедниг сулдхчкна. 10Сѳѳд ахнр торл уга Павел Сила хойриг Бэра тал илгәв. Тедн ирәд евреймүдин хурлд орв. 11Бэран бәәрн улс болхла Тесалоникин улсас үлүһәр Бурхна үгиг дурлҗ соңсв. Тедн Павелын келсн үгиг оньган ѳгч соңсад, Павелын келсиг Бурхна Бичглә дүңцүлҗ Павел чик бишинь йилһнә. 12Олн евреймүд болн олн күндтә грек күүкд улс, зәрм залус Исус Христост иткдг болв. 13Тесалоникин евреймүд Павелын йовдлын тускар соңсад, Бэрад ирәд үүмлдә һарһҗ. 14Тиим учрас Павелыг ахнр-дүүнр теңгсин эрг тал йовулна. Сила Тимофей хойр Бэрад үлднә. 15Павелыг дахсн улс Афинд күрәд, дарунь Бэра тал хәрү ирлднә. Сила Тимофей хойрт шулуһар Павел тал йовтн гисн зәңг авч ирнә. 16Павел ахнр-дүүнрән күләҗәһәд Афин дотраһар йовхларн, һарар кесн олн бурхд үзнә. Терүнд Павел йир икәр һундрхна. 17Тегәд Павел хурлд евреймүдлә, Бурхиг күндлдг улсла болн ѳдр болһн талвңд харһсн әмтнлә күүндвр кеҗәв. 18Нег дәкҗ Павелыг күүндвр кеҗәхлә гүн ухата багин эпикурмуд болн стоикуд орлцв. – Эн «давсн тату» күн әмтнд ю келхәр бәәхмб? – гиҗ зәрмснь сурлдна. – Эн күн талдан орна бурхдын тускар келҗәнә, – гиҗ зәрмснь хәрү ѳгнә. Тиигн гихнь Павел Исусин болн әмдрллһнә тускар келҗәсн бәәҗ. 19Тер кевтән тедн Павелыг Ареопагт авч ирәд иигҗ сурна: – Юн шин номин тускар чи цәәлһвр келҗәхән маднд келҗ ѳг? 20Чини келҗәсн үг йир акад бәәҗ. Ю келҗәхичн бидн медхәр седҗәнәвидн. 21Афинин бәәрн улс болн тенд бәәсн талдан орна улс шин юмна тускар келхд, шин юмиг соңсхд йир дурта бәәҗ. 22Павел ареопагт ирәд, олна ѳмн зогсад иигҗ келнә: – Афинахн! Тадн бурхдт йир шүтдгиг би үзҗәнәв. 23Балһс эргҗ йовад, тана әрүн тоотыг хәләҗәхлә, нег тәвцд «Медгдшго Бурхнд» гиҗ бичәтәг би үзв. Эн тана шүтдг «Медгдшго Бурхна» тускар би таднд цәәлһҗ келҗ ѳгнәв. 24Бурхн делкәг болн дотрнь бәәсн цуг тоотыг үүдәсмн. Тер теңгр һазр хойрин Деед Эзнь һарар тосхгдсн сүмд бәәхш. 25Әмтнә дѳң Терүнд керг уга. Юңгад гихлә, Эврән олнд җирһл, ки, болн цуг кергтә тоотыг ѳгчәнә. 26Тер Бурхн һазр деер бәәх әмтиг кевтнь негхн күүнәс үүдәв. Һазр деер бәәх улст Деед Эзн җирһх цагинь болн бүүрлх орм күртл йилһҗ ѳгв. 27Әмтн Бурхиг хәәһәд, Терүг олҗ авад, Терүн тал ирәд бәәх санатаһар цугтаһинь күцәв. Юңгад гихлә, Тер оньдинд мана хаҗуд бәәнә. 28«Бидн Терүнә күчәр җирһәд бәәнәвидн», «Бидн Терүнәс үүдҗ һарлавидн», – гиҗ тана нег шүлгч энүнә тускар иигҗ келлә. 29Тиигәд бидн Терүнәс үүдҗ һарсн болхла, Бурхиг алтнд, цаһан мѳңгнд, чолунд, күүнә билг-эрдмәр кесн кегдлмүдт хүврүлх уха зүүхмн биш. 30Бурхн кезәңк цага әмтнә медлго кесн тоотан мартхмн. Зуг ода Бурхн олн-әмтнд, альд бәәв чигн цугтаднь килнцтә җирһлән үлдәтхә гиҗ закчана. 31Бурхн орчлңгин үнн зарһ кех ѳдр зааһад, нег Кү шүүҗ авв. Тер Күүһән үкләснь әмдрүләд, цуг олн-әмтнд үзүлв. 32Үкләс әмдрсн күүнә тускар соңссн зәрм улс наад бәрв. Зәрмнь: – Энүнә тускар дәкәд чамас соңсхм, – гиҗ келлдв. 33Тиигәд Павел хургас һарад йовна. 34Павелын келсиг кесг улс иткнә. Тедн дунд ареопагин гешүн Денис болн Дамарь гидг күүкд күн бас чигн талдан залу улс бәәҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\