АПОСТОЛМУД 18

1Энүнә хѳѳн Павел Афинас Кѳринтд одна. 2Тенд Павел, Понтд һарсн Әкүль гидг нертә еврейлә харһв. Шидрхн Әкүль Приска гидг гергтәһән Италин орн-нутгас Кѳринт һарч ирв. Яһад гихлә, Клауд гидг Римин хан цуг Евреймүдт Римәс һартн гиҗ закв. 3Тегәд Павел Әкүлин герт одад теднәд үлдәд кѳдлнә. Яһад гихлә, Әкүль Приска хойр Павелла әдл ѳргә гер кедг әмтн болв. 4Павел бемб ѳдр болһн хурлд орад, евреймүдт болн грекмүдт Исус Христосин тускар цәәлһҗ келҗ ѳгәд, тедниг олар үгдән орулхар седҗәв. 5Сила Тимофей хойр Македоняс ирхлә: – Исус, Бурхна илгәсн Аврач, – гиҗ Павел Йудья улст герчлҗ келнә. 6Евреймүд Павелын келсиг бурушахла, Павелын тускар му келхлә, Павел хувцна хорманнь шораһинь саҗад келв: – Тадн эврәннь Бурхиг басчанат. Энтн тана гем. Ода би буру номта улс тал йовнав. 7Павел хурлас һарад, Бурхиг күндлдг Тит Юст гидг нертә күүнә герт ирв. 8Крисп гидг нертә хурлын ахлач болн терүнә ѳрк-бүл Деед Эзнд иткв. Павелын келсиг Кѳринтин олн улс соңсад, Исус Христост бас иткәд, цугтан уснд кирслгдв. 9Нег дәкҗ сѳѳһәр Павелд үзгдл үзгдәд, Деед Эзн иигҗ келнә: – Бичә ә, тагчг бәәлго, номан цааранднь цәәлһҗ келҗ йов. 10Би оньдин чамта хамдан бәәнәв, күн чамд хар саншго. Эн балһснд Мини улс олн бәәнә. 11Павел эн балһснд җил зурһан сардан бәәһәд, Бурхна ном олн-әмтнд сурһв. 12Тер хоорнд Һалониг Ахья һазрин закрач бәәх цагт евреймүд Павелын келсиг бурушаһад негдҗ авад, Павелыг зарһ кедг герт авч ирәд иигҗ келв: 13– Мана закаһас талданар олн-әмтнд Бурхиг яһҗ күндлхиг Павел сурһҗана. 14Павел хәрү ѳгхәр седҗәхлә, Һалон евреймүдт: – Евреймүд! Таднла һундлта, хар саната йовдл учрсн болхла, би тадниг соңсх зѳвтә биләв. 15Тана үгмүдин, нердин, тана закана туск кергүдән эврән шиидх зѳвтәт. Би тиим зарһ кедгов, – гиҗ келәд, 16тедниг зарһин герәс һарһв. 17Уурлхларн евреймүд хурлын ахлач Состениг бәрҗ авад, зарһ кедг герин ѳмн цокна. Эн учрсн йовдлар Һалон нам соньмссн уга. 18Павел Кѳринтд удан бәәҗәһәд, Приска Әкүль хойриг дахулҗ авад Сирий тал усар йовҗ. Павел йовхиннь ѳмн Кеңхер балһснд андһар ѳгәд, толһаннь үсән хәәчлүлв. 19Епест ирхләрн, Павел Приска Әкүль хойриг үлдәчкәд, эврән евреймүдин хурлд одад күүндвр кев. 20Евреймүд Павелыг бас невчк бәәхиг сурхла, Павел зѳв ѳгсн уга. 21Теднлә салҗаһад: – Кемр Деед Эзн зѳв ѳгхлә, би тадн тал дәкн ирхв, – гиһәд Епесәс йовна. 22Павел Кесәрьяд кермәсн бууһад, Исус Христост иткдг улсла харһчкад, Антиох тал одна. 23Павел Антиохд бәәҗәһәд, Һалатья болн Пругья гидг һазрар йовад, Исус Христост иткдг улсин итклиг улм батрулв. 24Епест Апол гидг нертә еврей ирв. Апол Александрийд һарсн күн бәәҗ. Эн медрлтә күн Бурхна Бичгиг йир сәәнәр меддг бәәҗ. 25Тер Деед Эзнә хаалһин тускар соңсад, эврәннь седкләсн Исусин тускар олн-әмтнд цәәлһҗ сурһв. Зуг Йохан уснд кирслснә тускар меддг бәәҗ. 26Апол зѳргтәһәр евреймүдин хурлд келҗәсиг Әкүль Приска хойр соңсчкад, терүг дуудҗ авад, Бурхна хаалһин тускар тодрхаһар келҗ ѳгцхәв. 27Аполыг цааранднь Ахья һазр тал йовхар седхлә, ахнр-дүүнр тенд бәәсн сурһульчнрт Аполыг тосч автн гисн бичг бичҗ. Апол Ахай һазрт ирәд, Бурхна хәәрлтәр дамҗад Христост иткдг улст ик дѳң болв. 28Евреймүдлә кесн амн үгин марһанд Исус Бурхна илгәсн Аврач гиһәд Бурхна Бичгәс тер үзүлв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\