АПОСТОЛМУД 19

1Апол Кѳринтд бәәсн цагт Павел Һалатья болн Пругья һазрар йовад, Епест ирнә. Тенд нег цѳѳкн сурһульчнрла харһна. 2– Христост иткхдән тадн Әрүн Сәкүс авлт? – гиҗ Павел теднәс сурна. – Бидн Әрүн Сәкүснә тускар мел соңсад угавидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгнә. 3– Юуна тѳлә тадн уснд кирслгдвт? – гиҗ Павел сурна. – Бидн Йохана сурһсиг дахад, уснд кирслгдвидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгнә. 4– Килнцтә җирһлән үлдәсн әмтиг Йохан уснд кирслв. Түүнә хѳѳн ирсн күүнд – Исуст итктхә гиҗ тер евреймүдиг дуудла. 5Тиигәд тедн энүнә тускар соңсхларн, Деед Эзн Исусин нернә тѳлә уснд кирслгдлә. 6Павел теднә толһад һаран тәвхлә, тедн деер Әрүн Сәкүсн буув. Тедн меддго келәр күүндлдәд, Бурхна тускар келлднә. 7Ут турштан тедн арвн хойр шаху күн билә. 8Павел хурлд орад олн-әмтнлә зѳргтәһәр күүнднә. Һурвн сардан хурлд Бурхна орн-нутгин тускар цәәлһәд тер олнд иткүлҗәв. 9Зәрм зүткә улс терүнә келсиг итклго, олн дунд Деед Эзнә хаалһиг му келәд бурушацхав. Тиигхлә, Павел тедниг үлдәһәд йовна. Ѳдр болһн Турана лекц умшдг герт сурһульчнр цуглулад, тер күүндвр кедг болв. 10Иигәд хойр җилдән бәәнә. Азийд бәәсн евреймүд болн грекмүд цугтан Деед Эзнә үгиг соңсдг болв. 11Бурхн Павелар дамҗад ѳвәрц юм кеҗәв. 12Павелын заппу болн альчур гемтә улст күрхлә, тедн гемәсн эдгәд, хар сәкүсн теднәс һардг болв. 13Зәрм һазр эргҗ йовсн евреймүд хар сәкүснәс кү сулдхцхав. Тедн Деед Эзн Исусин нерн деерәс тиигхәр седцхәв. – Павелын цәәлһсн Исусин нерн деерәс эн күүнәс һар гиҗ закҗанав, – гиһәд теднә күн болһнь хар сәкүснд келнә. 14Эднь евреймүдин ах гелң Скевән долан кѳвүн бәәҗ. 15– Исусиг би меддв. Павелыг бас меднәв. Тадн кембт? – гиҗ хар сәкүсн сурна. 16Дотркинь хар сәкүсн эзлсн күн тедниг йир күчтәһәр дәврәд диилнә. Скевән кѳвүд гертәс шуурха хувцта, шавта һарад зулна. 17Энүнә тускар Епест бәәсн евреймүд болн грекмүд медәд әәлднә. Тиигәд одҗ эдн Деед Эзн Исусин нериг күндлдг болв. 18Иткдг улсин ик зунь ирәд, олна нүүрт эврәннь хар мѳртә йовдлан илдкҗәв. 19Урднь илв һарһҗ йовсн зәрм улс эврәннь дегтрмүдән авч ирәд, бас олна нүүрт шатав. Шатасн дегтрмүдин һаруһинь тоолхла, тернь тәвн миңһн цаһан мѳңгнд үнлгдв. 20Тиигҗ Деед Эзнә ном тарад, энүнд олн күн иткв. 21Энүнә хѳѳн Павел Македонь болн Ахья дәврәд Ерусалимд күрхәр шииднә. – Ерусалимд күрснә хѳѳн би Римд одх седклтәв, – гиҗ тер келнә. 22Македонь тал тер хойр нѳкдән илгәнә. Теднь Тимофей болн Эраст хойр болна. Эврән баахн цагт Азийд үлднә. 23Тер ѳдрмүдт Деед Эзнә хаалһ бурушасн ик буцлт болна. 24Цаһан мѳңгнә дархнч Деметр Артеми гидг шүтәнә ѳкәр сүм кедг билә. Тиигәд тер кѳдлмш һартан эрдмтә кѳдләчнрт ик олз орулҗав. 25– Эн кѳдлмш мадниг байҗулҗахиг тадн медҗәнт? – гиҗ кѳдләчнриг болн талдан эрдмчнриг цуглулад тер келнә. – 26Тадн Павелыг, энд Епест болн цуг Азийд олн улсиг эврәннь номд орулҗ авсиг бас соңссн болхит. Күүнә кесн шүтән Бурхн биш гиҗ Павел келҗәнә. 27Иим зәңг мана кеҗәх кѳдлмшин чинринь баһрулх биш, нам алдр Артеми гидг шүтәнә сүмин үнинь ген гиҗәнә. Цуг делкән болн Азийин олн әмтнә мѳргҗәсн бурхн сүрәһән алдх! 28Иим зәңг соңссн улс: – Епесин Артеми алдр болтха! – гиһәд һалзурҗ хәәкрлднә. 29Удл уга балһсн цугтан шуугна. Олн әмтн Македоняс ирсн Павелын Гай болн Аристарх нѳкдмүдиг бәрҗ авад, театрур одцхана. 30Павел олн әмтнлә күүндхәр седнә, болв сурһульчнрнь терүг хѳрнә. 31Түүнәс даву бәәрн һазрин йосна зәрм улс, Павелын иньгүд, энүг театрт тѳрүц бичә одтха гиҗ келүлнә. 32Зәрмснь нег юм хәәкрәд, зәрмснь оңгдан юм хәәкрв. Хург үүмҗ одсн бәәҗ. Теднә ик зунь ю хәәҗ ирсән медсн уга бәәҗ. 33Александриг һарч иртхә гиһәд евреймүд неклднә. Зәрм улс Александр эн болҗах йовдлыг һардв гиҗәнә. Александр һарч ирәд, һарарн докъя ѳгәд, олн улсиг тогтнхинь сурна. Эн харсгч үг келхәр седнә. 34Болв энүг еврейинь медчкәд, цугтан: – Епесин Артеми алдр болтха! – гиһәд нег дууһар хәәкрҗәнә. Тедн хойр частан хәәкрнә. 35Дәкәд балһсна ахлачнрин негнь олн улсиг тогтнулна. – Епесин бәәрн улс, Епес балһсн алдр Артемин сүм болн теңгрәс унсн чолу хадһлҗахиг делкә кевтән меднә эсий? 36Энтн бурушаҗ болшго ил юмн. Тадн ода тогтнтн! Адһмта юм бичә һарһтн. 37Эн улсиг тадн дахулҗ ирсн бийинь эднәс негнь чигн мана сүмәс хулха кесмн уга. Мана бурхиг муурулсмн уга. 38Кемр Деметр болн түүнә кѳдләчнр кенинь чигн гемшәхәр седҗәхлә, манад зарһин ѳдрмүд болн йосна улс чигн бәәнә. Тиигәрән ирҗ бурушаҗ чадҗанат. 39Кемр таднд ямаран чигн керг бәәхлә, терүг олн улсин хург шиидх йоста. 40Эндрк йовдлын ашар мадниг буцлтд орлцвт гиҗ гемшәҗ болҗана. Тиигхлә, бидн бийән мел харсҗ чадшговидн. Яһад гихлә, маднд учр-шалтан уга, – гив. Иигҗ келәд, эн олн улсиг герүрнь йовулна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\