АПОСТОЛМУД 2

1Тәвдгч ѳдр гидг нәр (Песахин хѳѳн тәвн ѳдр давхла, терүг Тәвдгч ѳдр гиҗ нерәднә) ирхлә, цугтан хамдан цуглрв. 2Генткн теңгрәс шүрүн салькн кѳдлсмн мет шууган теднә бәәсн гер дүүргв. 3Тер кемлә герт бәәсн сурһульчнр ассн һалын бәәдлтә заль зааград тарсинь үзв. Күн болһн деер неҗәдәр Тер буув. 4Әрүн Сәкүсәр дүүрәд, тедн цугтан Әрүн Сәкүснә күчәр тал-талдан келәр келцхәв. 5Ерусалимд тер цагт зүсн-зүүл орн-нутгудас Бурхнд шүтдг Йудья улс ирв. 6Эн шууга соңсад, олн улс тенд цуглрв. Цугтан һәәхәд ѳврв. Яһад гихлә, сурһульч болһн теднә тѳрскн келәр келҗәхиг соңсв. 8– Эн күүндҗәх улс цугтан Һалильяс биший? – гиҗ дегд икәр алң болад, нег-негнәсн сурлдв, – Бидн эврәннь тѳрскн келәр сурһульчнриг келҗәхиг соңсҗанавидн. Яһҗ тиигҗ күн болһнла әдләр келҗәхмб? 9Мадн дунд Партьян, Мидин, Еламин, Месапотамьян, Йудьян болн Кападокьян, Понта болн Азийин һазрас, 10Пругьяс, Пампульяс, Египетәс, Ливиин Күрәнә хаҗуһас, Римин бәәрн улс, 11Критин улс болн арабмуд бидн цугтан мана тѳрскн келәр сурһульчнр Бурхна алдр кергүдин тускар келҗәхиг соңсҗанавидн. 12Эн юн гидг юмн болҗахмб? – гиҗ цугтан нег-негнәсн ѳврәд, алмацад сурҗав. 13– Сурһульчнр дегд икәр әмтәхн чаһр уусмн бәәдлтә, – гиһәд зәрмснь наад бәрцхәв. 14Арвн негн апостолмудта хамдан йовсн Пётр зогсв. – Йудьян залус болн Ерусалимд бәәх цуг әмтн, ода мини келхәр бәәхиг оньган ѳгч соңстн, – гиһәд Пётр дууһан деегшән ѳргәд келв. – 15Эднтн, тана ухалҗасар, согту биш. Шиңкән йисн час ѳрүнлм. 16Энтн әәлдәч Йолин келсн үгиг күцәҗәнә. « 17Сүүлин ѳдрмүдт Би Эврәннь Сәкүсән цуг улст ѳгхв гиҗ Бурхн келҗәнә. Тадна кѳвүд болн күүкд әәлдх, баһчуд юм үздг болх, кѳгшдүд зүүд зүүдлцхәх. 18Эврәннь зарцмудт, залус болну, күүкд улс болну, тер ѳдрмүдт Би Эврәннь Сәкүсән ѳгхв. Тедн әәлдхл келх. 19Тиигәд теңгр деер болн һазр дор Би темдгүд үзүлхв: цусн, һал болн утана үүлн. 20Деед Эзнә алдр болн туурмҗта ѳдр ирхин ѳмн ѳргнд нарн харңһурх, сар цусн мет улах. 21Зуг Деед Эзнә нериг дуудсн улс авргдх». 22Израилин улс, намаг соңстн! Тана нүднд болсн күчтә кергүдәр, ѳвәрц болн онц темдгүдәр Назаретас ирсн Исусиг илгәсән Бурхн лавлла. Тадн цуг энүг меднәт. 23Бурхна зураһар болн тааһад медлһәр Исус тадна һарт илгәгдлә, терүг тадн буру номта улсин һарар кирст хадад алвт. 24Болв Бурхн Терүг зовлңгас сулдхад әмдрүлв. Яһад гихлә, үкл терүг цааранднь бәрәнд бәрҗ чадшго билә. « 25Деед Эзиг би кезә чигн ѳмнән үзҗ йовлав. Деед Эзн нанла хамдан. Эн учрар би үүмхшв. 26Терүнәс мини зүркн байрар асад, келсм байрта болна. Би күн болвчн, Бурхнд иткәд амрхв. 27Яһад гихлә, Та Мини сүмсиг үклин һазрт үлдәшгот! Танд шүтдг зарциг шора кеҗ әгрәшгот. 28Та нанд җирһлүр кѳтлсн хаалһ үзүлвт. Танла би кезә чигн байрта-бахмҗта бәәхв», – гиҗ Давид Исусин тускар келлә. 29Ахнр! Ѳвк эцк Давид ѳңгрәд оршагдсинь би үнндән лавлҗ чадхв. Терүнә үкәр эндр ѳдр күртл манад бәәһә. 30Давид әәлдәч бәәҗ. Тер Бурхна андһар меддг бәәҗ. Бурхн терүнә үлдсн тохм-уңгаснь негинь авад ширәд суулһҗ. 31Давид Бурхна иргч зураһин тускар медәд, Христосин әмдрлтин тускар келв. Исус үклин һазрт үлдәгдсн уга. Терүнә цогц-махмуд тѳрүц әгршго. 32Тиигәд Исусиг Бурхн әмдрүләд босхсиг бидн цугтан герчлҗ чадхвидн. 33Бурхн Терүг барун талан ѳѳдлүлв. Исус Эцкәсн Бурхна ѳгхәр келсн Әрүн Сәкүс авв. Ода тана үзҗәх болн соңсҗах тоот Исусин асхрад ирҗәх белг болҗана. 34Давид теңгрт ѳѳдлсмн уга. Болв эврән иигҗ келв: «Чини ѳшәтиг диилҗ кѳлдчнь эс хайтл, Мини барун тал сууҗ йов, – гиҗ Деед Эзн мини Деед Эзнд келсмн». 36Израилин олн улс медәд авчктн: Тана кирст хадгдсн Исус Бурхна залсн Деед Эзн болн Бурхна илгәсн Аврач болҗана. 37Иим үг соңссн улс сана зовад бәәв. Пётрәс болн оңдан апостолмудас сурна: – Ахнр, ода бидн яахмб? 38– Күн болһн килнцтә җирһлән үлдәтн. Исусин нернә тѳлә уснд бийән кирслх зѳвтәт. Түүнә хѳѳн тадна килнц Бурхн тәвҗ ѳгәд, Әрүн Сәкүс белглх. 39Таднд, тана үрдүдт, нам холд йовснднь чигн, Бурхна дуудсн күн болһнд Терүнә белг күртх. 40Тадн бийән килнцтә, азд-аля тохмта улст ирх зарһас саглтн! – гиҗ Пётр теднд келв. 41Тиигәд терүнә үгиг үнн седкләрн авсн улс уснд кирслгдв. Тер ѳдр Бурхнд сүзглсн баг улс тооһарн һурвн миңһ шаху күрв. 42Цааранднь кезә чигн сүзгтә улс апостолмудар дамҗад, Бурхна ном дасад, нег-негнләһән харһлдад, мѳргәд, хот-хооларн хувалцҗав. 43Апостолмуд күчәр кесг ѳвәрц болн онц темдгтә йовдлмуд күцәҗәв. Тер учрар күн болһн әәв. 44Бурхнд иткдг улс цугтан хамдан, хам-хоша негәр бәәцхәв. 45Тедн ѳв-кѳрңгән болн эдл-ахуһан хулдад, күн болһнд учр-утхинь тоолҗ күртсәр хуваҗ ѳгчәцхәв. 46Цугтан нег кевәр ѳдр болһн һол сүмд цуглрҗав. Тедн гер болһнд ѳдмг күртәһәд, байрта, амулң бәәдлд хот-хоолан эдләд, 47Бурхиг магтв. Олн әмтн цугтан Бурхнд иткдг улсиг күндлв. Деед Эзн ѳдр болһн авргдсн улсиг эн багла негдүлдг болв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\