АПОСТОЛМУД 20

1Буцлт тогтнсна хѳѳн Павел Исуст иткдг улсиг цуглулҗ авад, тедниг урмдулад мендләд, Македонь тал һарад йовна. 2Хаалһдан харһсн Исуст иткдг улсиг бас урмдулад йовв. 3Грецд ирәд һурвн сар болна. Павелыг Сирий тал усар йовхин ѳмн ѳргнднь евреймүд түүнә тускар нуувчин күүндвр кенә. Түүнәс кѳлтә Павел Македонь дәврәд хәрү ирхәр шииднә. 4Павелыг дахад Бэрас ирсн Пурин кѳвүн Сосипатр йовв. Тесалоникас Аристарх болн Секүнд, Дербәс Гай, Азийяс Тропим болн Түхк, Тимофей эдн йовлдна. 5Түрүләд йовад мадниг Троя балһснд күләҗәв. 6Эс искәсн һуйрин сән ѳдрин хѳѳн бидн Пилип балһснас кермәр йовад, тав хонад Трояд теднлә негдвидн. Тенд бидн дола хонвидн. 7Бемб ѳдр бидн хамдан асхна хот уухар цуглрвидн. Павел цәәлһврин кѳдлмшән кеҗәлә. Терүг маңһдуртнь йовх учрас иштә хург сѳѳни ѳрәл күртл болв. 8Мана хурсн деед хорад олн шам шатчав. 9Терз деер баахн наста Ютух суула. Павелыг үг келҗәхлә, Ютух үргләд һурвдгч давхрас һазрт унна. Терүг одад кѳндәхлә, ѳңгрҗ одсмн бәәҗ. 10Павел бууһад, терүн деер ѳкәһәд теврнә. – Бичә әәтн! – босн йовҗ: – Энтн әмд, – гиҗ келнә. 11Павел хәрү әмтн цуглрсн хорад орад, ѳдмг хуһлад иднә. Ѳрән ѳмн үгән тѳгсәһәд Павел цааран йовв. 12Баахн кѳвүн Ютухиг герүрнь әмд-менд авч ирнә. Иим йовдл цугтаһинь йир байрлулна. 13Бидн кермд сууһад Асыс хотн тал йоввидн. Тенд Павел маднла негдхмн билә. Эн эврән иим зура келә. Яһад гихлә, һазр хаалһар йовхар эн седҗәлә. 14Асысд Павел маднла харһад, мана кермд суув. Тиигәд бидн Митулен тал һарвидн. 15Тендәс бидн маңһдуртнь цааран йовад, Хѳст күрвидн. Бас нег хонад Самост ирвидн, дәкәд нег хонад Мелитд ирвидн. 16Павел Ерусалимд күрхәр адһҗ йовсндан, Азийд торшгон тѳлә, Епес тал йовсмн уга. Тиигәрән тер тәвдгч ѳдр гидг нәәрлә харһулад ирх саната йовла. 17Павел Мелитәс әмт илгәһәд, Епест чонҗин ахлачнриг дуудулна. 18Тедниг цуглрхла иигҗ келнә: – Намаг Азийд ирәд түрүн ѳдрәс авн таднла бәәсиг эврән меднәт. 19Би номһнар, нүдндән нульмста бәәдләрн Деед Эзнә зарцла әдләр эврәннь кѳдлмшән күцәвүв. Евреймүдин нуувчин үгцәнәс кѳлтә би кесг зовлң даавв. 20Би гермүдт чигн, һаза йовв чигн, Сән Зәңг цәәлһҗ заалав. Заахларн тус болх тоотыг таднас мел нуусн угав. 21Евреймүдт болн грекмүдт килнцтә җирһлән үлдәһәд, Бурхнд нәәләд, мана Деед Эзн Исуст итктхә гиҗ би келләв. 22Ода болхла, Ерусалим орхиг нанд Әрүн Сәкүсн заав. Тенд нанла юн болхинь медҗәхшв. 23Зуг балһсн болһнд намаг зовлң болн түүрм күләҗәхиг Әрүн Сәкүсн саглҗ зааҗана. 24Болв би эврәннь әмән хәәрлҗәхшв. Ода Деед Эзн Исус нанд даалһсн кергиг чиктнь күцәһәд, олнд Бурхна хәәрлтин туск Сән Зәңг күргх санатав. 25Таднд Бурхна орн-нутгин тускар цәәлһсн намаг цугтан ода дәкҗ үзшгог би медҗәнәв. 26Тер учр деерәс кемр таднас кен чигн күн үкхлә, тертн мини гем биш гиҗ би герчлҗәнәв. 27Би таднд әл уга Бурхна бәәсн зуран тускар цәәлһләв. 28Күн болһн бийән болн Әрүн Сәкүснә таднд даалһсн улсиг хәләҗ йовтн. Бурхна чонҗин улст килмҗән ѳгтн. Энүнә тѳлә Тер Эврәннь Кѳвүнә улан цус асхла. 29Намаг йовхла, тадн тал һалзу чонмуд ирх. Тиигхлә, тедн кениг чигн әрвлш уга. 30Тадн дундас чигн сурһульчнриг чик хаалһаснь хаҗилһәд дахулхар седәд, худлахар ном тархах улс бас һарх. 31Тиигәд саглҗ бәәтн! Мини һурвн җилдән ѳдр-сѳ уга доһлң нульмста таднд келҗ йовсиг бичә марттн. 32Би ода тадниг Бурхна болн Терүнә хәәрлтин туск Үгин килмҗд үлдәҗәнәв. Тер тадниг батраһад, Бурхна нерәдәд заасн улсин тѳлә бәәсн зѳѳрәсн ѳгх. 33Би кен чигн күүнәс цаһан мѳңг, алт чигн, хувц чигн авшгоһар седләв. 34Намаг эврән мѳңг олад, нанла бәәсн ах-дүүнрән болн бийән теткҗ йовсиг тадн меднәт. 35Кесн, күцәсн тоотарн би таднд үлгүр үзүлҗ йовлав. Кѳдлмш кехләрн бидн түрү-зүдү, мууднь дѳңгән күргх йоставидн. Деед Эзнә келсн: «Ѳгсн авснас буйнта болдмн» гисиг кезә чигн мартхмн биш. 36Тиигҗ келн Павел олнла хамдан сѳгдәд зальврна. 37Цугтан уульн бәәҗ терүг теврәд үмслднә. 38Дәкҗ Павел үзгдшго гисн зәңг тедниг дегд гейүрүлв. Павелыг тедн керм күртл үдшәнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\