АПОСТОЛМУД 21

1Теднәс салад, бидн теңгст һарад, тустан Кѳс гидг балһсн тал йоввидн. Маңһдуртнь бидн Родос гидг арлд күрәд, тендәс Патар балһснур йовлавидн. 2Тенд бидн Поник тал йовҗах керм олҗ авад, цааран һарвидн. 3Бидн Кипр давад, арлыг ѳмн бийәснь эргәд Сирий тал йоввидн. Тирд бидн зогсад, кермд йовсн ацаһан буулһх биләвидн. 4Тенд Исусин сурһульчнриг хәәһәд олҗ авад, теднлә харһад, бидн дола хонвидн. Әрүн Сәкүснә күчәр Павелыг Ерусалимд бичә йовтха гиҗ тедн келҗәв. 5Болв цаг ирхлә, бидн цааранднь йоввидн. Мадниг сурһульчнр кевтән теднә гергд болн үрдүднь балһснас үдшәв. Эрг деер бидн сѳгдәд сууһад мѳргвидн. 6Бидн нег-негнләһән мендлдәд, кермдән сууцхавидн. Тедн болхла герүрн хәрцхәв. 7Тирәс бидн Птолемьяд ирвидн. Тенд бидн ах-дүүнрләһән харһад ѳдртән бәәввидн. 8Маңһдурк ѳдр тендәс Кесәрья тал йовад, долан нѳкдмүдин негнднь, Сән Зәңг тархадг Пилипин герт бәәввидн. 9Пилипд мордад уга әәлдәч дѳрвн күүкн бәәҗ. 10Мадниг тенд нег цѳѳк хонхла, Йудьяс әәлдәч Хагап ирнә. 11Тер мадн тал ѳѳрдәд, Павелын бүс авад, эврәннь кѳл-һаран бооһад: – Әрүн Сәкүсн иигҗ келҗәнә: «Ерусалимин евреймүд эн бүсин эзиг бас иигҗ бооһад буру номта улст ѳгчкх», – гиҗ келнә. 12Тиигҗ келсиг соңсхларн, бидн болн тенд бәәсн улс Павелыг Ерусалим тал бичә одтха гиҗ ээрвидн. 13Болв Павел иигҗ хәрү ѳгнә: – Тадн яһад ууляд, мини зүрк шарклулҗанат? Ерусалимд би Деед Эзн Исусин нернә тѳлә бийән күлүлх биш үкхдән белмб, – гинә. 14Павел эврәннь шиидврән нег мѳсләд авчксинь медәд, бидн дәкҗ терүг ээрдгән уурад: – Цугнь Деед Эзнә күсләр күцтхә, – гиҗ келҗәввидн. 15Түүнә хѳѳн хаалһд бийән белдәд бидн Ерусалим тал йоввидн. Маднла хамдан Кесәрьяс зәрм сурһульчнр йовцхав. Тер мадниг Мнасна герт дахулҗ авч ирв. Кипр арлас ирсн Мнасн кезәнә Христосин сурһульч болсн бәәҗ. 17Ерусалимд ахнр-дүүнр мадниг сәәнәр тосв. 18Маңһдуртнь бидн Павелта Яков тал одвидн. Тенд цуг чонҗин ахлачнр бәәҗ. 19Павел теднлә мендләд, Бурхн терүнә церглтәр дамҗад буру номта улст ю кесинь тодрхаһар келҗ ѳгв. 20Тедн Павелыг соңсад, Бурхиг туурулна. – Ах Павел, ода миңһәд шаху евреймүд Христост иткҗәнә. Цугтан эдн үнн седкләсн зака харсҗана. 21Чи буру номта улс дунд бәәх евреймүдт, Мошен зака бичә тѳртән автха гиҗ теднд келҗ ѳгвч. Дәкәд чи үрдән бичә керчүлтхә, мана заң-авъясиг бичә бәртхә гиҗ селвг ѳгәд йовҗич. 22Бидн яахмб тиигәд? Тедн чамаг ирсиг эрк биш соңсх. 23Ода мана селвг ав. Мадн дунд андһар ѳгсн дѳрвн күн бәәнә. 24Тедниг авад, бийән цеврлһнә керг күцә. Теднә ормд мѳңгинь ѳгәд, толһаннь үсән авхулад таахрулхла, сән болх. Тиигхлә, чини тускар һарсн зәңг худл болад, чамаг закаһар бәәхиг цугтан үзх. 25Буру номта улсин итклин тускар бидн теднд эврәннь шиидврән бичләвидн. Тедн шүтәдт нерәдсн хотас, цуснас амсшго, боогдад үксн малын мах идшго, учрх хууляс саглх йоста, – гиҗ чонҗин ахлачнр Павелд келцхәв. 26Маңһдуртнь Павел эн улсиг дахулад, теднлә хамдан килнцәс цеврлнә. Дарунь Павел һол сүмд орад, кезә цеврлт чилх, кезә күн болһна тѳлә тәвц тәвгдхинь гиҗ цәәлһҗ ѳгнә. 27Килнцәс цеврлснә доладгч ѳдртнь Азийин нег цѳѳкн евреймүд Павелыг сүмд үзнә. Тедн әмтиг түкрәд, Павелыг бәрҗ авв. 28– Израилин улс, дѳң болтн! Эн күн мана улсин ѳмнәс, мана Закана ѳмнәс эн сүмин ѳмнәс ном эргндән тархаҗ йовна. Ода болхла мана һол сүмд грекмүд дахулҗ ирәд, терүг бузрдв, – гиҗ тедн хәәкрцхәв. 29Ѳмннь тедн Павелыг Епес балһсна ирсн Тропимла хамдан балһснд йовсинь үзәд, терүг һол сүмд дахулҗ одв гиҗ санҗаҗ. 30Балһсн кевтән үүмәд бәәв. Әмтн гүүлдҗ ирв. Павелыг бәрәд һол сүмәс чирҗ һарһад, үүдинь хаачкна. 31Тедн Павелыг алхар седҗәлә. Болв Ерусалим кевтән үүмҗәх зәңг Римин цергин ахлачд күрнә. 32Тер ахлач цергин ахмдмуд нег цѳѳкн церг дахулҗ авад олн әмтн цуглрсн һазр тал одна. Аашсн ахлач болн цергүдиг үзчкәд, Павелыг тедн цокдган уурв. 33Цергин ахлач Павел тал ѳѳрдәд, терүг бәрәд, хойр цевәр цевлх заквр ѳгнә. Ахлач әмтнәс эн ю-күүһинь, ю кесинь сурна. 34Олн цуглрсн һазрт негнь нег үг келәд хәәкрнә, наадк улснь талданар келәд хәәкрцхәнә. Тиим бәәдлд юн учрснь медҗ чадад Павелыг цергин бәәшңд орултха гисн заквр ахлач ѳгнә. 35Тедн шатар йовхларн, Павелыг һар деерән ѳргв. Тедү дүңгә олн улс шуугад, йовх хаалһ ѳглго бәәв. 36– Алхмн энүг! – гиҗ тедн дахад хәәкрлдв. 37Цергүд Павелыг бәәшң тал авч йовхар седв, болв тернь ахлачас иигҗ сурна: – Танас нег юм сурҗ болхий? – гинә. – Чи, грек келәр келҗ чаддвчи? – гиҗ тер сурна, – 38Тиигхлә, чи одахн Египетәс ирәд, буцлт кеһәд, эҗго һазрур дѳрвн миңһн алачнриг дахулсн күн биш болҗанчи? 39– Би Киликьян Тарс балһсна еврейв. Нертә балһсна иргмб. Олн улсла күүндх зѳв нанд ѳгтн. 40Ахлачас зѳв авад, Павел шат деер зогсад олн әмтиг тагчгртха гисн докъя һарарн ѳгнә. Әмтн тѳвкнәд тагчгрхла, Павел еврей келәр келнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\