АПОСТОЛМУД 23

1– Ахнр-дүүнр! Эндр ѳдр күртл мини ухан-седкл Бурхна ѳмн цевр, – гиҗ Павел цуглрсн улсиг хәлән бәәҗ келнә. 2Ах гелң Хананий Павелыг амарнь цоктха гиҗ Павелын хаҗуд зогсҗасн күүнд закна. 3– Бурхн чамаг бийич цокх. Һазаһасн чи цаһалһсн эрслә әдлч. Закаһар болхла, чи нанд зарһ кех йостач. Болв намаг цоктха гиҗ зѳв ѳгәд, терүгән эврән эвдҗәнәч, – гиһәд Павел келнә. 4– Бурхна ах гелңгиг му келҗәнәч, – гиҗ Павелын хаҗуд зогсҗасн улс келнә. 5– Ахнр-дүүнр! Би терүгитн ах гелң гиҗ медсн угав. «Эврәннь улсин һардачиг бичә му кел», – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә бәәнә, – болҗ Павел хәрү ѳгнә. 6Зәрм улс цадукмуд бәәсинь, зәрмнь паршмуд бәәсинь Павел меддг бәәҗ. Тиигәд Деед хургт тер чаңһар иигҗ келнә: – Ахнр-дүүнр, би парш багин күмб. Мини ѳвкнр бас тиим улс. Үксн улс әмдрәд ирдгт иткснәс иштә ода мини зарһим кеҗәнә. 7Терүг иигҗ келлһнлә паршмуд болн цадукмуд дунд ик зүтклдән болад, Хургин улс хойр әңгрнә. 8Үксн улсин әмдрлтд Сәкүсн чигн, Бурхна элч чигн бәәнә гиһәд паршмуд келцхәв. Цадукмуд болхла энүнд иткҗәхш. 9Эднә шууган ѳсәд ирв. Зәрм ном цәәлһәчнр (парш багин гешүд) бослдад, эврәннь ухан-седклән келлдв: – Бидн эн күүнәс нег чигн му юм үзҗәхшвидн. Эн күүнлә сәкүсн эс гихлә, Бурхна элч күүндҗәхлә яһнат? 10Улсин зүтклдән дегд икдәд ирхлә, ахлач Павелыг шуучад авч одхас әәһәд, бәәшңд орултха гиҗ эврәннь цергүдт закв. 11Сѳѳднь Павел тал Деед Эзн ирәд иигҗ келнә: – Юунас чигн бичә ә! Ерусалимд Мини тускар герчлснлә әдләр Римд бас чи үгән келхич. 12Маңһдуртнь зәрм евреймүд цуглрад Павелыг эс алтл, хот идлго, унд уулго бәәх болҗ андһар тәвнә. 13Энүнд дѳч даву күн орлцв. 14Тедн гелңгүдт болн медәтнрт күрәд иигҗ келцхәнә: – Бидн Павелыг эс алтл нег чигн умш келндән тәвшговидн. 15Тадн Деед хургла хамдан цергин ахлачиг сурад, терүнә керг тодрхаһар медхин тѳлә Павелыг бий талан дуудхит. Бидн болхла бийән белдҗ авад, терүг таднд күртл алхвидн. 16Эн нуувчин күүндврин тускар Павелын зе кѳвүн медҗ. Тер бәәшңд орад, Павелд медсән келҗ ѳгнә. 17Павел цергин ахмдыг дуудҗ авад келнә: – Эн кѳвүг ахлачд күргтн. Эн терүнд нег зәңг соңсххар бәәнә, – гив. 18Кѳвүг ахлачд күргнә. – Бәрәнд бәәх Павел намаг дуудад, эн кѳвүг таднд күргтхә гиҗ сурв. Эн нег зәңг танд келхәр бәәнә, – гив. 19Ахлач кѳвүг һараснь кѳтләд, хооран һарад сурна: – Чи ю келхәр седләч нанд? 20– Евреймүдин толһачнр маңһдур Павелыг Деед хург тал авч иртхә гиҗ сурхар седҗәнә. Тиигхләрн терүнә тускар тодрхаһар медхәр седсн болх. 21Зуг Та тедниг бичә итктн. Терүг бәрҗ алхар дѳч һар күн бултад күләҗәнә. Павелыг эс алтл тедн хот эдлшго, унд уушго болҗ андһар тәвҗ. Тедн белн бәәнә, зуг тана шиидвриг күләҗәнә. 22– Ода нанд келсән дәкҗ бичә күүнд соңсх, – гиҗ закад, ахлач кѳвүг йовулна. 23– Харңһурад йисн час давхла, Кесәрья тал йовх хойр зун цергч, далн мѳртә цергч, хойр зун саадгта цергч бел кетн. 24Павелд унх мѳрд белдтн. Энүг эрүл-менд закрач Феликст эрк биш күргтн, – гиҗ ахлач эврәннь хойр цергин ахмдт дуудҗ авад закна. 25Эн иим бичг бичнә: « 26Клауд Лусья эркн күндтә закрач Феликст. Менд бәнт? 27Эн күүг евреймүд бәрҗ авад алхар седҗәҗ. Би эврәннь цергүдтәһән цаглань ирәд энүг харсҗ авв. Эн күн Римин иргн бәәҗ. 28Юунд энүг бурушаҗахинь медхәр седәд, би Деед хургт дахулҗ ирв. 29Евреймүд эн күүг эврәннь заканас иштә бурушаҗана. Болв бәрәнд бәрх эс гихлә алх дүңгә гем энүнд мел уга. 30Энүг алхар седәд нуувч йовдл белдҗәхинь медәд, би тер дарунь Тан тал йовулҗанав. Эн күүг бурушахар седҗәх улст эврәннь ухан-седклән танд күргтхә гиҗ заклав». 31Ахлачин заквр күцәхәр цергүд Павелыг дахулад, сѳѳһәр Антипатр хотн тал ирнә. 32Маңһдуртнь мѳрн цергүдтә хамднь Павелыг цааранднь йовулна. Йовһар йовсн цергүд болхла бәәшң талан хәрҗ ирцхәнә. 33Кесәрьяд ирн мѳрн цергин улс закрачд бичг ѳгәд, Павелыг үлдәнә. 34Закрач бичгиг умшад, Павелас альк һазра күнвт гиҗ сурна. Павелыг Киликья гидг һазраһинь медәд иигҗ келнә: 35– Чамаг бурушаҗах улс ирхлә, би кергиг хәләхв, – гиһәд Павелыг Херодын бәрсн бәәшңд бәртхә гиҗ закна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\