АПОСТОЛМУД 24

1Тавн хонг давсна хѳѳн ах гелң Хананий медәтнртә Тертул йос меддг күүнлә Кесәрьяд ирәд, Павелыг юунд бурушахар седҗәхән закрачд медүлнә. 2Павелыг авч ирхлә, Тертул терүнә буруһинь илдкв: – Эркн күндтә закрач Феликс! Тана цецн һардврар мана орн-нутг тѳвкнүн бәәһәд, олн әмтнә җирһл ясрхин тѳлә Та олн сән йовдлмуд һарһҗанат. 3Бидн танд ханлтан ѳргҗ темдглҗәнәвидн. Тиигәд әрүн седкләсн Таниг күндлҗәнәвидн. 4Таниг уданд цуцрашгон тѳлә ода мана ахрар келхиг соңсхитн би эрҗәнәв. 5Эн күн тогтун бәәдл эвдәд, цуг делкәд евреймүдин буцлт харсад йовсинь меднәвидн. Деернь болхла, Назара гиҗ нерәддг багиг һардҗана. 6Нам мана һол сүмиг бузрдахар седв. Тиигәд бидн энүг бәрҗ авлавидн. 8Энүнәс сурлһ авад, буру йовдл һарһсинь бидн чикәр темдглсиг Та эврән үзхит. 9Келсн тоот мел үнн гиҗ бурушаҗах евреймүд дѳңнә. 10Феликс закрач Павелд үг келх зѳв ѳгнә. Павел эврәннь харсгч үгән иигҗ келнә: – Олн җилд эн орн-нутгт Та зарһч болҗ йовхитн би меднәв. Тиигәд Тана нүүрт бийән харсад нег цѳѳкн үг келхдән би байрлҗанав. 11Арвн хойр хонг ѳмн би Бурхнд мѳргхәр Ерусалимд одлав. 12Намаг бурушахар седҗәх улс һол сүмд күүнлә зүткҗәхим, эс гихлә хурлмудт, балһснд буцлт кеҗәсим бәрҗ авсн уга билә. Терүг Та эврән медҗ чадҗанат. 13Ода намаг гемшәхәр келҗәх тоотан эднтн бәрмтг зааҗ лавлҗ чадшго. 14Би болхла ѳвкнрин Бурхнд шүтәд, евреймүдин чик биш гиҗ тоолҗах хаалһар дахҗ йовнав. Заканд болн әәлдәчнрин дегтрмүдт бичгдсн тоотынь би иткҗәнәв. 15Бурхн Зака күцәдгинь чигн, Зака эвддгинь чигн әмдрүлх гиҗ, эн улсла әдл би бас нәәлҗәнәв. 16Тер учрар Бурхна нернд олн улсин ѳмн би эврәннь ухан-седклән, бийән цеврәр бәрх санатав. 17Би Ерусалимас йовад цѳѳкн җил давсн хѳѳн хәрү ирв. Тиигхләрн түрү-яду улст мана әмтнәс цуглулсн мѳңгәр дѳң күргәд, Бурхнд бәрц бәрхәр би ирләв. 18Һол сүмд мѳргүл кеһәд, бийән цеврлҗәхлә, намаг бурушахар седсн улс тенд бәрҗ авв. Йос-җурм эвддг улс нанта уга билә. 19Болв тенд Азийин евреймүд бәәлә. Кемр тедн намаг гемшәхәр седҗәсн болхла, ода тедн нааран ирәд гемшәх йоста. 20Эс гихлә, Деед хургт ямаран гем нанд бәәсиг энд бәәх улс Танд келҗ ѳгтхә. 21Мини буру хәәкрәд келсн үгдм бәәввзә. Намаг үксн улс әмдрүлдгиг итксн тѳләд зарһ кеҗәнә гиҗ келснд болхий? 22Феликс эн Хаалһин тускар сәәнәр меддгтән зарһан зогсав. – Цергин ахлач Лусья ирхлә, би чини тѳрәр шиидвр һарһнав, – гиҗ Феликс келнә. 23Павелыг бәрәнд бәрҗәтн гиҗ цергчд заквр тер ѳгнә. Зуг Павелыг невчк сулдхвртаһар бәрәд, үр-иньгүднь терүнд килмҗән ѳгч туслдгар бәртн, – гиҗ келнә. 24Цѳѳкн ѳдр давхла Феликс Друзил гидг еврей гергтәһән ирнә. Тер Павелыг авхулна. Феликс терүг икңкнь Исус Христост иткҗәхинь медхәр седнә. 25Павел терүнд чик седклтә бәәдлин, бийән бәрлһнә болн болх зарһин тускар келнә. Иим күүндвр Феликсиг әәлһнә. – Эндр болҗана! Нанд сул цаг учрхла, Би чамаг дәкәд бас дууднав, – гиҗ тер келнә. 26Феликс Павелыг авлһ ѳгх гиҗ санад, дару-дарунь терүнә ардас илгәһәд күүндҗәв. 27Хойр җил давна. Феликсин ормд Порк Пест орна. Болв евреймүдт сән нүднд үзгдхәр Феликс Павелыг бәрәнд үлдәнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\