АПОСТОЛМУД 25

1Пест ям дааһад һурвдгч хонгтан Кесәрьяс Ерусалим орна. 2Ерусалимд ах гелңгүд, евреймүдин толһачнр Павелыг бурушаҗахан терүнд келцхәв. 3Пестиг тедн яһад болв чигн теднә сурвр күцәһәд, Павелыг Ерусалим тал һарһтха гицхәв. Эврән бийснь болхла, хаалһдан терүг алхар седнә. 4– Павел Кесәрьяд бәәнә, би удлго бас тенд күрхв. 5Кемр тер күн му йовдл һарһсмн болхла, тана ахлачнр нанла хамдан тиигәрән одад, юуһар бурушаҗахинь келҗ ѳгтхә, – гиҗ Пест хәрү ѳгнә. 6Тенд нәәмн-арвн хонгтан хамдан бәәһәд, Пест Кесәрья тал хәрү ирнә. Маңһдуртнь Пест зарһ эклнә, Павелыг орулҗ авч иртхә гисн заквр ѳгнә. 7Павелыг авч ирнә. Ерусалимас ирсн евреймүд Павелыг дааврта тѳрмүдәр гемшәв. Болв терүгән лавлҗ чадсмн уга. 8Дарунь Павелд бийән харсх үг ѳгцхәв. – Би еврейин закаг чигн, Һол сүмиг чигн, Римин хаана ѳмнәс чигн эвдх йовдлмуд һарһсн угав, – гиҗ Павел келнә. 9Пест евреймүдт таасгдхар седәд Павелас иигҗ сурна: – Чамаг Ерусалимд одад бурушасн тѳрмүдәр зарһ кехд зѳв ѳгчәнч? Зарһ би кехв. 10– Би Римин хаана зарһд орҗанав. Тиигәд мини керг энд хаһлгдх йоста. Намаг евреймүдт му юм эс үзүлсиг тадн эврән сәәнәр меднәлмт. 11Кемр би закаг эвдәд алх дүңгә йовдл һарһсмн болхла, би үкхдән белмб. Болв кемр евреймүдин гемшәлһн буру болхла, нег чигн күн намаг теднд ѳгч чадшго. Би Римин хаана зарһ болтха гиҗ некҗәнәв. 12Эврәннь нѳкдмүдтәһән селвлцәд Пест келнә: – Чи Римин хаана зарһ некҗәхлә, терүн тал йовулгдхич. 13Цѳѳкн хонг давсна хѳѳн Кесәрьяд Пест тал Агрипп хан Берниктәһән мендлхәр ирнә. 14Энд тедн кесг ѳдр бәәнә. Пест хаанд Павелын кергин тускар келнә. – Энд, Феликсин үлдәсн күн бәрәнд бәәнә. 15Намаг Ерусалимд одхла, еврейин ах гелңгүд болн теднә медәтнр юуһар бурушаҗахинь келҗ ѳгцхәв. Тедн эн күүнә зарһ кетхә гиҗ неклә. 16Тиигхд би теднд зѳв буруһинь йилһлго бәәҗ засглх, дәкәд бийән харсх зѳв ѳглго шиидвр авна гисн, Римин авъясла ирлцҗәхш гиһәд цәәлһҗ ѳгләв. 17Тедн нааран ирв. Би тер дарунь маңһдуртнь зарһ эклләв. Тиигәд тер күүг нааран авч иртхә гиләв. 18Павелыг гемшәхәр седҗәсн улс, мини сансар, нег чигн буру һарһсн йовдл зааҗ чадсмн уга. 19Тедн шаҗна туск тѳрәр, бас үксн Исусин тускар зүтклдв. Павел Терүг әмд бәәнә гив. 20Эн кергәр би ямаран шиидвр авхан медҗ чадад бәәвв. 21Павелыг Ерусалимд одад зарһан келһүлхмн болвза гиһәд сурв. Павел бийән бәрәнд бәрәд, Римин хаана зарһ некв. Тиигәд би: «Энүг Римин хан тал йовултл түүрмд бәртн гиҗәнәв». 22– Би эврән эн күүг соңсхар седләв, – гиҗ Агрипп Пестд келнә. – Маңһдур соңсхич, – гиҗ Пест хәрү ѳгнә. 23Маңһдуртнь Агрипп хан болн Берникә хатнтаһан зарһин герт сүртә ѳргмҗтә кевәр орҗ ирв. Терүнлә хамдан балһсна ахлачнр болн дәәчнрин хамгин нертәнь ирцхәв. Пестин закврар Павелыг орулҗ авч ирнә. 24– Агрипп хан! Энд суусн гиичнр! Тадна ѳмн зогсҗах күүг Ерусалимин евреймүд болн энд Кесәрьяд бәәхнь чигн һазр деер бичә бәәтхә гиҗ некв. 25Би болхла энүг бурушаһад алх дүңгә гем энүнә бәәдлд үзҗәхшв. Эн күн эврән Римин хаана зарһ кетхә гиһәд сурсар Рим тал йовулх шиидвр авв. 26Болв Римин хаана нернд бичәд илгәх тѳр ода чигн йилһрәд уга. Тиигәд би Павелыг иигәрән авч ирәд, тадниг цугтан, шишлң Агрипп хан үзәд тодрхаһар медтхә гиҗ санлав. Сурврин ашар негн талан һарад, ю бичхән йилһхвидн. 27Ода деерән бурушахинь медәл уга бәәҗ энүг йовулхд дегд эргү болҗ нанд медгдҗәнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\