АПОСТОЛМУД 26

1– Чамд үг ѳггдҗәнә. Бийән харсад кел, – гиҗ Агрипп хан зәңглв. Павел һаран ѳргәд экләд келнә: 2– Агрипп хан! Эндр тана ѳмн зогсад, евреймүдин гемшлтәс бийән харсх үг ѳгсндтн би бийән хүвтәд тоолҗанав. 3Евреймүдин авц-бәрциг болн теднә зүткәтә тѳрмүдиг та йир сәәнәр меднәт. Тер учрар Таниг тесвртәһәр намаг соңсхиг эрҗәнәв. 4Мини орн-нутгт болн Ерусалимд бәәсн цагин мини җирһлин бәрц-бәәдлиг евреймүд меднә. 5Тедн намаг бичкнәс авн меднә. Шаҗна дааврта диг-дараг күцәҗ, намаг парш багин гешүн бәәсиг тедн герчлхәр седхлә, герчлҗ чадхмн. 6Эндр би зарһин ѳмн зогсхларн, мана ѳвкнрт Бурхна ѳгсн үгән күцхиг иткҗәнәв. 7Эн ѳгсн үг бүтхин тѳлә мана олн улсин арвн хойр ясн Бурхнд ѳдр-сѳ уга шүтҗ мѳргҗәнә. Агрипп хан! Эн иткмҗәс кѳлтә евреймүд намаг гемшәҗәнә. 8Үксн күүг йосндан Бурхн әмдрүлҗ чадхиг яһад евреймүд күцәҗ болшго гиҗ тоолҗахмб? 9Би бас Назаретин Исусин нернә ѳмнәс ю болв чигн күцәх кергтә гиҗ сандг биләв. 10Ерусалимд би гелңгүдәс зѳв авад Бурхна улсиг бәрәнд орулад алхар шиидхләнь бас дѳңнләв. 11Хурлмуд эргәд йовҗ, Исус Христост бичә итктн гиһәд, би тедниг закад засгллав. Ууртан дегд бүтхләрн, талдан балһсд кеддг болв. 12Нег декҗ би ах гелңгүдин зѳвәр болн йосар Дамаск тал йовв. 13Тана зергәс, хаалһдан йовҗ йовад, һал үдлә би нарнас хурц герл бийиннь хаҗудан йовсн әмтнә эргнд үзв. 14Терүнәс нүдн цәәһәд, бидн һазрт унн киисвидн. «Шаул, Шаул, чи юңгад Намаг кѳѳлдәд йовнач? Му бух бийән зовадмн», – гиҗ нанд еврей келәр келснь соңсгдв. 15«Эзн минь, Та кембтә?» – гиҗ сурв. «Би чини кѳѳлдҗ йовх Исусв», – гиҗ Деед Эзн хәрү ѳгнә. « 16Ода бос! Чамаг Би Эврәннь зарц болн герч кехәр ирв. Чи Намаг үзләв гиҗ келх йостач. Дәкәд чи Мини үзүлхиг бас келх йостач. 17Би чамаг евреймүд болн буру номта улс тал йовулхан харсхв. 18Теднд медрл ѳгәд, харңһу ормас герлтә һазрт чи һарһ, эрлгин үлмәһәс кѳтләд Бурхна үлмәд орул. Нанд итксәр теднә килнцнь тәвгдәд, Бурхнд нерәдәд заасн улс дунд бас йовтха». 19– Агрипп хан, теңгрин үзгдлиг соңслго бәәҗ болшго болв. 20Би тер үгиг түрүләд Дамаскд, хѳѳннь Ерусалимд, Йудьяд болн буру номта улс дунд йовҗ цәәлһв. Тиигхләрн би тедниг килнцтә җирһлән үлдәһәд, Бурхнд итктхә гиләв. Эврәннь итклән тедн кергәрн батлтха гиҗ заавв. 21Түүнәс кѳлтә намаг евреймүд Ерусалимин һол сүмд бәрәд алхар седлә. 22Болв Бурхн эндр ѳдр күртл нанд дѳңгән күргв. Ик баһ уга намаг соңсҗанат. Әәлдәчнр болн Мошен әәлдҗ келснәс үлүһәр би келҗәхшв. 23Бурхна илгәсн Аврач зовлң-зѳвүр эдләд, үкләс түрүләд әмдрхмн билә. Эн болхла евреймүдт болн буру номта улст аврлтын туск зәңг күртәҗәнә. 24– Павел, чи һалзурҗадг болвзач? – гиҗ Пест хәәкрнә, – Чини ик ном чамаг адрулн гиҗәнә, – гив. 25– Эркн күндтә Пест, би һалзу күн бишв. Би зѳвтәһәр үн келҗәнәв. 26Мини келх тоот цугтан хаанд темдгтә, тиигәд би сулдан келҗ чадхв. Учрсн йовдлын тускар түүнә эс меддгнь уга. Мел кевтән нуувчар биш түүнә нүднд давла. 27Агрипп хан, Та әәлдәчнрт иткҗәнт? Таниг иткҗәхиг би медҗәнәв. 28– Чи иим ахр цагин зуур намаг Исус Христост иткдг кү кехәр бәәнчи? – гиҗ Агрипп сурна. 29– Болзг ахр болну, удан болну, эндр Та болн намаг соңсҗах улс нанла әдл болтха гиҗ би Бурхнд зальврҗанав. Би зуг таниг бичә цевлтхә гиҗәнәв. 30Агрипп хааг дахад закрач болн Берникә эдн, зарһд суусн улс цугтан босцхав. 31Тедн тендәс һарн йовҗ хоорндан күүнднә. – Эн күн алгдх, эс гихлә бәрәнд бәргдх дүңгә му йовдл һарһсн уга. 32– Кемр Римин хаана зарһ эс сурсмн болхла, энүг сулдхҗ чигн болхмн билә, – гиҗ Агрипп Пестд келв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\