АПОСТОЛМУД 27

1Мадниг Италь тал кермәр йовулхиг шиидхлә, Павелыг болн талдан бәрәнд бәәсн улсиг Римин хан Августин 600 шаху цергин ахлач Юлин һарт орулна. 2Адрамутнас Азийд бәәсн порт дәврәд орх кермд бидн йовлавидн. Маднла хамдан Македонь һазра Тесалоники балһсна Аристарх йовла. 3Маңһдуртнь бидн Сидон гидг портд күрвидн. Юли Павелыг һундаҗ йовсн уга. Тиигәд дѳң күргвзә гиһәд, терүнд үүрмүдләһән харһхднь зѳв ѳгв. 4Бидн дәкн теңгст һарвидн. Зѳрц салькнас зулад, мана керм Киприг үрү таласнь давв. 5Киликья болн Пампулья хаҗуһар теңгс керчәд Луки һазрин Мур балһснд ирүвидн. 6Терүнд цергч ахлач Юли Италь тал йовҗах Александрий балһснас ирсн керм олад, мадниг терүнд суулһв. 7Әрә-әрә уралан керм теңгсәр йовад, түрү-зүдү үзсмн бийнь Книд балһснд күрвидн. Цааранднь салькн маднд харш болад йовв. Тер учрар мана керм Критиг үрү бийәснь эргәд Салмонд күрв. 8Цааранднь эрг дахад зѳвәр түрүһәр усчад, Ласья балһсна ѳѳр шидр бәәх «Керм зогсдг сән кѳвә» гидг нег һазрт ирвидн. 9Бидн кесг цаг давулвидн. Деед Эзнә хәәрлдг ѳдр давв. Цааран усчхд әәмшгтә болад бәәв. Тиигәд Павел саглна: 10– Залус! Мана теңгсәр йовсн йовдл йир күчр күнд бәәдлтә болх. Тиигәд иим йовдл кермд чигн, терүнә ацанд чигн һарута болх, терүнд йовх улс әмнәсн хаһцад чигн бәәх. 11Цергин ахлач Павелыг соңсхин ормд кермин эзнә болн залачин селвг дѳңнә. 12Теднә күрсн портд үвлзҗ болшго болв. Йовсн улсин ик зунь цааран йовхар шиидв. Тедн Поникт күрәд, үвлзх сана зүүв. Поник портд барун ѳмн үзгин болн барун ар үзгин салькн кѳдлнә. 13Ѳмн үзгәс номһн салькн экләд үләнә. Ѳдрин иим бәәдл таасад, җахр ѳргәд, матросмуд Критин эрг дахад кермән зална. 14Бичкәхән цаг давхла, арл талас аюлын шүрүн салькн кѳдлв. Тиим салькиг дорд ар үзгин салькн гиҗ келнә. 15Мана кермиг тер салькн дор ормднь таг кеһәд зогсав. Сальк зѳрҗ усчҗ болшго болад бәәв. Терүнд чидлмвидн күрч чадлго салькн кѳѳсн талнь йоввидн. 16Бидн Кауд гидг бичкн арлын үрү бийднь тусвидн. Тенд әрә гиҗ дѳңнлһнә хооһш һарһҗ батлвидн. 17Терүг керм деер тәвәд, матросмуд ик арһмҗар ораһад таг кеһәд боов. Суртин тасрха һазрин элснд суушгон тѳлә тедн җилкән буулһад салькнд кѳѳгдсн талан цаарандан усчв. 18Теңгсин усна дольган дегд күчтә болад, маңһдуртнь кермән экләд невчк гиигрүлвидн. 19Һурвдгч ѳдртнь матросмуд эврәннь һарарн кермин зер-зевән һарһад хайв. 20Кесг ѳдртән нарн чигн, одд чигн үзгдсн уга. Салькн тер кевтән кѳдлв. Әмд үлдх гиҗ нам уханд уга. 21Кермд йовсн улс удан хот уга бәәв. Тиигхлә Павел босад иигҗ келв: – Мини үг соңсад Критас һархмн биш билә. Тиигхлә эн аюлла харһшго, иим һару һаршго бәәсмн. 22Болв ода бичә әәтн, буйн болтха! Керм хамхрсн бийнь таднас нег чигн күн хоршго. 23Давсн сѳѳһәр нан тал Бурхна элч ирв. Би Бурхна күмб, Терүнд би мѳргнәв. 24Тер нанд: «Павел бичә ә. Чи Римин хаана ѳмн зарһд зогсхич. Эврәннь ѳр-ѳвч седкләс иштә Бурхн чамла эн керм деер хамдан йовсн улсиг әмд үлдәҗәнә», – гиҗ келв. 25Тиигәд бичә әәтн! Би Бурхнд иткҗәнәв. Түүнә келсәр цугнь күцх. 26Мана керм нег арлын ѳѳр зогсх, – гиҗ келв. 27Адрья теңгсәр мадниг йова йовтл, арвн дѳрвдгч ѳдртнь сѳѳни ѳрәллә матросмуд эрг тал керм ѳѳрдҗ йовсиг тааһад медцхәв. 28Тер ормдан усна гүүниг кемҗәләд хәләхлә, теңгс дѳчн метр гүн бәәҗ. Керм цааран йовад, матросмуд дәкәд усна гүүниг кемҗәләд хәләхлә, һучн метр бәәҗ. 29Усн дотр бәәсн чолуд харһх гиһәд, матросмуд саглад, кермин ѳмн нүүрәснь дѳрвн җахр хайв. Цугтан шулуһар ѳр цәәһәд, ѳдр урһтха гиҗ зальврцхав. 30Кермәс матросмуд зулхар седәд, дѳң күргдг хооһш уснд буулһад белдцхәв. Әмтн бичә әәтхә гиһәд, җахр буулһсн болҗ шалтглв. 31– Кемр эн улсиг керм деер эс үлдәхлә, тадн әмд үлдшгот, – гиҗ Павел цергүдт келнә. 32Тиигхлә цергүд хооһш бәрҗәсн арһмҗиг чавчна, хооһш теңгст унна. 33Ѳрән ѳмн Павел керм деер йовсн улсиг хотан уухинь сурна: – Арвн дѳрвн ѳдрин туршт тадн күләһәд, хот уга йовнат, – гиҗ тер келнә, – 34Би таниг хотан уухиг эрҗәнәв. Әмд үлдхин тѳлә тиигх кергтә. Нег чигн күүнә толһаһас нег чигн үсн уншго. 35Тиигҗ келн Павел ѳдмг авад, цуг улсин нүүрт Бурхнд ханлтан ѳргәд, терүгән хуһлад иднә. 36Терүг үзсн улс сергәд, ѳдмг авад идцхәв. 37Керм деер хойр зун далн зурһан күн йовла. 38Цугтан цадтлан хотан идчкәд, кермиг гиигрүлхин тѳлә ачата буудяг теңгст хайв. 39Ѳр цәәв. Тедн элстә эрг үзнә. Болв эн юн һазринь эдн медҗәхмн уга. Арһта болхла, кермән тедн хәр уснд орулхар шиидв. 40Матросмуд җахрмуд бәрҗәсн арһмҗиг чавчхла, җахрмуд уснд унв. Тедн кермин җолаг боолһата арһмҗас сулдхцхав. Ѳмн җилкән ѳргәд, салькар эрг тал усчв. 41Зуг керм элстә хәр һазрт тулв. Терүнә ѳмнк бийнь элснд шигдәд, таг болв. Ардаснь кермиг күчтә дольган цокҗ хамхлҗав. 42Цергчнр бәрәнд бәәсн улс һарад зулҗ гүүхәс саглад, тедниг алхар шиидв. 43Болв цергин ахлач Павелыг хәәрлхин тѳлә цергүдиг зогсав. Ѳѳмҗ чаддгнь түрүләд уснд һәрәдҗ орад, эрг тал усчтха гиҗ тер закв. 44Наадкснь хамхрха кермин үлдл болн салу модд олзлад, бас эргд күрх зѳвтә бәәсмн. Тиигәд цугтан теңгсин эргд күрцхәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\