АПОСТОЛМУД 28

1Теңгсин кѳвәд усчад күрхләрн, бидн Мальта гидг нертә арлд күрсән медвидн. 2Эн арлын бәәрн улс мадниг йир сәәнәр тосв. Тер ѳдр киитн, хурта билә. Ик һал шатаһад мадниг дуудв. 3Павел тевр хагсу бүчрмүд авч ирәд һалд хайсн цагт бүчрмүдәс хорта моһа һарч ирәд, түүнә һар деер унҗсинь цугтан үзнә. 4Арлын бәәрн улс Павелын һар деер хорта моһа үзчкәд, хоорндан шууглдад одна: – Эн күн алач-махч күн бәәдлтә. Теңгсин аюлас һарла, болв Үнн гидг бурхн энүг әмд үлдәшго бәәдлтә. 5Болв Павел моһаг һалд хайна. Моһа терүг хатхв чигн, болв хорнь Павелд харш болсн уга. 6Әмтн терүг хавдрлх, эс гихлә үкҗ одх гиҗәлә. Тиим юмн учрхиг эдн удан күләв. Болв цааранднь Павелыг эрүл-мендинь үзәд, олн-әмтн ухан-седклән соляд, терүг бурхн гиҗ келцхәв. 7Тер ормас хол биш арлын толһач Пуплин эдл-аху бәәҗ. Мадниг тер тосҗ авад, һурвн хонгтан гиичлв. 8Пуплин эцкнь гемтә бәәҗ: халу дүрәд, геснь ѳвчәҗ. Павел терүн тал ирәд, зальврад, һаран тәвәд ѳвгиг эдгәв. 9Түүнә дару тер зәңг соңссн гемтә-хуучта улс Павел тал ирлдәд бийән эдгәв. 10Эдгсн улс маднд ханлтан ѳргҗ, йир сәәнәр тоов. Мадниг хәрү теңгсүр һарчахла, хаалһд олн зүсн кергтә юм ѳгцхәв. 11Һурвн сар болад бидн арл деер үвлзсн Александрийин «Икр бурхд» гидг кермәр теңгст һарвидн. 12Тер кевтән Сиракуз балһснд ирәд һурвн ѳдр хонвидн. 13Тендәс бидн Регин балһснд күрвидн. Ѳмн үзгин салькн кѳдлхлә, хойрдгч ѳдртнь бидн Путиол балһснд ирвидн. 14Энд бидн ах-дүүнрлә харһвидн. Теднә эрлһәр бидн дола хонвидн. Түүнә дару Рим балһсн тал йоввидн. 15Римд бәәх ах-дүүнр мадниг ирхиг соңсад, ѳмнәсмдн тосад, зәрм Апин гидг талвң тал ирцхәв. Зәрмнь «Һурвн гиичлүр» гидг хотн тал ирцхәв. Павел тер олн улсиг үзәд, Бурхнд ханлтан ѳргәд, урмд күргв. 16Мадниг Римд ирхлә, Павелд кѳлслгдсн герт талдан маначта бәәх зѳв ѳгцхәв. 17Һурв хонад Павел еврейин ахлачнриг цуглулв. Тедниг ирхлә, Павел иигҗ келнә: – Ахнр, намаг евреймүд Ерусалимд бәрәд Римин улст ѳглә. Мана улст му йовдл эс үзүлсн бийнь, ѳвкнрин авъясинь эс эвдсн бийнь намаг тедн бәрв. 18Римин улс мини кергәр шинҗлт кеһәд, намаг сулдххар шиидв. Яһад гихлә, Намаг алх дүңгә гем уга бәәҗ. 19Евреймүд энүнлә зѳвшәрсн уга. Эн учрас би Римин хаана зарһ сурв. Тиигҗ керг күцәхәр седхләрн, би эврәннь олн улс гемшәхәр седсн угав. 20Тиигәд би эндр тадниг цуглулад күүндхәр седләв. Израилин улсин иткмҗин тѳлә би эндр кѳл-һартан цев зүүҗ йовнав. 21Павелыг соңсҗасн улс иигҗ хәрү ѳгнә: – Йудьяс чини тускар нег чигн бичг авсн угавидн. Нааран ирҗәх улсас нег чигн күн чини тускар му келҗәсмн уга билә. 22Болв бидн эврән чамаг соңсхар седләвидн. Эн багин тускар бидн мел оңдан мууһинь соңсвидн. 23Павелла харһх цагинь батлад авчкад, заасн ѳдртнь Павелын бәәсн ормд улм олар әмтн хурна. Ѳрүнәс асхн күртл Павел теднд Бурхна орн-нутгин тускар келҗ ѳгв. Мошен заканас болн Әәлдәчнрин бичгәс Исусин тускар тедниг иткүлв. 24Терүг соңссн улсин зәрмснь иткәд, зәрмснь итклго бәәв. 25Хоорндан тедн үгдән багтлго бәәцхәв. – Тана ѳвкнрт әәлдәч Эшьяр дамҗулад Әрүн Сәкүсн келҗәв: « 26Тер улст күрәд кел: келҗәсиг тадн соңсхт, болв ю келҗәхинь медсн угат. Тадн нүдәрн хәләхит, болв юуһинь үзсн угат. 27Эн улсин зүркнь хатурҗ одҗ. Тедн чикәрн соңсҗахш. Нүдән аньчкад, сохрар бәәнә. Тедн нүдәрн үзәд, чикәрн соңсад, зүркәрн медәд Намаг сурсмн болхла, би тедниг эдгәх биләв». 28Бурхна аврлһна туск үг буру номта улст илгәгдҗәхинь тадниг медтхә гиһәд келҗәнәв. Тедн Намаг соңсх, – гиҗ Павел келв. 30Павел Римд хойр җилдән нег гер кѳлсләд бәәв. Ирсн улсиг цугтаһинь сәәнәр тосчав. 31Зѳргтәһәр тер Бурхна орн-нутга тускар, Деед Эзн Исус Христосин тускар олн улст цәәлһҗ келҗ ѳгчәв. Нег чигн күн терүнд харшлсн уга.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\