АПОСТОЛМУД 3

1Нег дәкҗ үдин хѳѳн һурвн часла мѳргүлин цагт Пётр Йохан хойр һол сүм тал йовҗ йовла. Ѳдр болһн һол сүмин ке үүднә хаҗуд нег доһлң кү авч ирәд суулһдг билә. Эн күн экин геснәс һарсн ѳдрәс авн доһлң бәәҗ. Тиигәд эн сүмд ирҗ йовсн улсас альхан делгәд һууль һуудг бәәҗ. 3Эн күн Пётр Йохан хойриг сүмүр орҗ йовсиг үзчкәд, бас альхан делгв. Пётр Йохан хойр доһлңгиг шинҗләд хәләв. – Нан тал хәлә, – гиҗ Пётр келв. 5Тиигҗ келхләнь, эн күн ширтҗ хойр залус тал хәлән, «нег юм ѳгхмн болвза» гиҗ ухалв. – Цаһан мѳңгн алтн хойр нанд уга. Болв бәәснәсн чамд ѳгнәв. Назаретин Исус Христосин нернә тѳлә босад йов! – гиҗ Пётр келв. 7Тиигҗ келчкәд, Пётр кѳвүг барун һараснь татад босхв. Генткн терүнә кѳндрдго хойр ѳвдгднь болн тавгднь әмн орад, чидл урһв. 8Доһлң күн ѳсрәд босад йовдг болв. Пётр Йохан хойриг дахад тер сүмд орад, һәрәдн бәәҗ Бурхиг магтв. 9Терүг хойр кѳләрн ишкәд сүмд орад, Бурхиг бууляд магтсиг хаҗуднь бәәсн улс цугтан үзв. 10Ѳдр болһн альхан делгәд, сүмин үүднд суудг һуульһнчиг олн улс таньв. Энүнлә акад йовдл учрсиг олн үзәд, алң болад ѳврцхәв. 11Эдгсн күн Пётр Йохан хойрин хаҗуһас саллго йовхиг үзчкәд, әмтн цугтан Соломонин гидг сүмин һазрт гүүҗ ирәд цуглрцхав. 12Олна үүмлдә үзҗәх Пётр иигҗ келв: – Олн әмтн! Иим йовдл учрснд яһад алң болнат?! Яһад тадн мадн тал хәләҗәнәт? Эс гиҗ мана чидл-арһ аль сүзгл эн доһлң кү босхад эдгәсн гиҗ санҗанат? 13Абрахамин, Ицхакин, Яковин Бурхн, мана эцкнрин Бурхн, эврәннь Исус кѳвүнә нер туурулв. Болв тадн Пилатын ѳмн Исусиг йосна улст бәрүлҗ ѳгәд Терүг гѳрдвт. Тер бийнь Пилатд Исусиг сулдхх санан бәәҗ. 14Тер күн әрүн болн чик седклтә билә. Болв тадн Терүнәс хѳѳһвт. Тадн Пилатыг кү алдг андныг сулдхтн гиһәд ээрлдәд бәәввт. 15Тадн йоста җирһл ѳгдг күүг алвт. Болв Бурхн Терүг үкләс тач әмдрүлсиг бидн цуһар герчнр болҗанавидн. 16Исусин нернә күчн эн күүнд чидл ѳгв. Исусин нернд итксн учрар эн күн эдгсиг үзҗәнәт. Тиигәд Исуст үнн седкләрн сүзглснәс иштә тер гемәсн һарв. 17Ахнр! Тадн болн тана деер бәәсн ахлачнр Исусиг кенинь медлго алсн гиҗ би санҗанав. 18Христос муулян эдләд зовтха гисн зәңг Бурхн эврәннь әәлдәчнрәрн келүлв. Бурхн эн келсән күцәв. 19Тегәд килнцтә җирһлән үлдәһәд тана килнцитн тәвхин тѳлә Бурхн тал хәрү эргтн. Ухан-седкл батрх цаг учрх. 20Бурхн таднд шүүҗ авсн Исус Христосиг илгәх. 21Делкән бәәдл шинәс эс тогттл Исус теңгрт бәәх. Түүнә тускар Бурхн эврәннь әәлдәчнрәр дамҗад кесгәс нааран келүллә. « 22Тадн дундас нанла әдл әәлдәч Деед Эзн тана Бурхн илгәхмн. Энүг ю келвчн, тадн соңстн. 23Эн әәлдәчин келсиг эс соңссн күн әмнәсн шордх», – гиҗ Моше зәңглв. 24Самулас экләд, түүнә хѳѳн чигн зәңг күргдг әәлдәчнр эн ѳдрмүдин тускар бас келҗәлә. 25Бурхна әәлдәчнрәр дамҗад ѳгсн үг таднд нерәдгдҗәнә. Абрахамла кесн бооцан бас тана тѳлә кегдлә. «Чини хѳѳтк үйнрәр дамҗад һазр деер бәәх әмтнд әдслхв», – гиҗ Бурхн Абрахамд келв. 26Бурхн эврәннь Исус кѳвүһән әмдрүлхләрн түрүн болҗ терүг танур илгәлә. Тиигәд Бурхн таднд харшлх керг-үүләс эргүләд, таднд әдс ѳглә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\