АПОСТОЛМУД 4

1Пётр болн Йохан олн улст үг келҗәхләнь һол сүмин гелңгүд, харулын толһач болн цадукмуд ѳѳрдҗ ирв. 2Кемр Исус үкләс әмдрхлә, цааранднь үксн улс цугтан әмдрх гиҗ апостолмуд улст келҗәлә. Тер учрар һардачнр болн цадукмуд дегд икәр уурлцхав. 3Асхн болҗ йовх цагла Пётр Йохан хойриг тедн бәрҗ авад, ѳрүн күртл маначнрт бәрүлв. 4Тедниг соңсҗасн улсин ик зунь келсн үгинь иткв. Тиигәд Исуст итксн улсин тонь тавн миңһ шаху болҗ ѳсв. 5Маңһдуртнь Ерусалимд Йудья улсин ахлачнрин, медәтнрин болн ном цәәлһәчнрин хург цуглрв. 6Цуглрсн улсин тоод: Ах гелң Хана болн Кәәп, Йохан, Александр болн ах гелңгин яста улс орцхав. 7Пётр Йохан хойриг тал дундан зогсачкад: – Тадн ямаран күчәр болн кенә нерәр иим йовдл һарһҗанат? – гиҗ теднәс сурлдв. 8Тиигхләнь Әрүн Сәкүсәр күч авч Пётр теднд иигҗ келв: – Улсин ахлачнр болн Израилин медәтнр! 9Кемр эндр ѳдр ач-тусан күргәд зовлңта күүнә гемиг яһҗ эдгәснә хәрүг маднас некҗәхләтн, 10тадн болн Израилин олн улс цугтан медтн. Энтн Назаретин Исус Христосин нернә күчн. Терүг тадн хадасар кирст хадсн бийнь Бурхн Терүг үкләс татҗ авад әмдрүлв. Ода тана ѳмн эрүл-менд, гем-зовлң уга зогсҗасн күн – энтн Исусин күчәр зогсҗах күн. 11Исус – «тана, тосхачнрин һолсн чолун. Тосхачнрин һолсн чолун герин ѳнцгин һол чолун болв». 12Һанцхн Исус Христос күн болһниг аврна. Терүнә нерәр дамҗад күн болһн аврлтд күрнә. Оңдан нер Бурхн һазр деер бәәсн әмтнд ѳгсн уга. 13Пётр болн Йохана зѳрг цугтаһинь алңтрулад бәәв. Эдн сурһуль уга эгл улс бәәҗ. Эдниг Исусла хамдан йовсиг цугтан таньв. 14Гемәсн эдгәд хаҗуднь зогсҗасн кү ахлачнр үзәд бурушаҗ ѳмнәснь үг келҗ чадсн уга. 15Апостолмудыг Деед хургин хораһас һарһад әрлтн гиһәд закчкад, тедн хоорндан күүндвр кецхәв. 16– Ода эн улсиг яахмб? Ерусалимд бәәх олн-әмтн тер хойрин ѳврмҗтә йовдл һарһсна тускар меднә. Энүнлә бидн зѳвшәрл уга бәәҗ чадшговидн, – гиҗ ахлачнр келцхәв, – 17Эднә туск зәңг олн-әмтн дунд хѳѳннь бичә тархатха гиһәд, Исусин нернә тускар күүнд бичә келтн гиҗ теднд закхмн. 18– Эндр ѳдрәс авн Исусин тускар келдг болвзат. Исусин әрүн чидлин тускар сурһдг болвзат, – гиһәд ахлачнр апостолмудыг дуудҗ авад закв. 19Пётр Йохан хойр иим хәрү ѳгв: – Чик эс гиҗ буру йовдл һарһҗасиг Бурхна нүүрт ухалтн. Бидн тана келсиг аль Бурхна келсиг соңсх йостав? 20Хойр нүдәрн үзсән, хойр чикәрн соңссан келл уга бидн бәәҗ чадшговидн. 21Тедн засглх юм олҗ чадсмн уга. Учрнь олн әмтн. Юңгад гихлә, тедн Бурхна йовдлыг цугтан туурулв. Тегәд тер хойриг әәлһәд сулдхад тәвчкв. 22Ѳвәрц йовдлла харһсн күүнә наснь дѳч давад одсн бәәҗ. 23Пётр Йохан хойриг сулдхсна хѳѳн тедн эврә баг талан ирәд, ах гелңгүдин болн медәтнрин келсиг, цугинь келҗ ѳгв. 24Теднә келсиг соңсад авчкад, Христост иткдг улс нег дууһар зальврцхав: – Деед Эзн! Цуг күмнә Эзн! Та теңгр, һазр, теңгс һурвиг болн цуг энүнә дотр бәәх тоотыг үүдәләт! 25Та Әрүн Сәкүсәр болн Эврәннь зарц мана эцк Давидәр дамҗҗ иигҗ келләт: «Яһад буру номта улс уурлулад, олн-әмтн му йорта уха зүүҗәхмб? 26Деед Эзнә болн Бурхна илгәсн Аврачин ѳмнәс босхар цуг һазрин хаадуд болн нойдуд хамдан цуглрв». 27Херод, Понтий Пилат хойр буру номта улсла болн Израилин олн-әмтнлә негдҗ авад, Ерусалимд, Тана әрүн зарц, Танас илгәсн Аврач, Исусин ѳмнәс сѳрлцхәр цуглрна. 28Тедн Тана эврә күчәр болн зураһар заях тоотыг күцәхәр цуглрв. 29Ода болхла Деед Эзн, әәмшгтә йовдл һарһҗасиг үзәд, зарцдан Тана үг келхд зѳрг ѳг. 30Та болхла әрүн зарц Исусин нерәр эврәннь һаран суңһад әмтиг аюл-зовлңгас гетлгҗ, онц темдг, ѳвәрц һарһад йовнат. 31Мѳргүл кеһәд чиләҗәхләнь теднә бәәсн һазр чичрәд, сүзглдг улс Әрүн Сәкүсәр дүүрв. Түүнә хѳѳн тедн Бурхна номиг зѳргтәһәр олн улст тархав. 32Христост итксн ик зунь зүркәрн, седкләрн негн болад, чини-мини гиҗ келлго җирһв. Эдн бәәсән хоорндан хувалцхав. 33Апостолмуд Исусиг әмдрҗ гисн зәңгиг цааранднь ик күчтәһәр герчлв. Теднд Бурхна цаһан седкл күртв. 34Тедн дунд түрү-зүдү улс уга билә. Яһад гихлә, гермүдән, эдл-ахуһан хулдад, мѳңгән авч ирәд 35апостолмудт ѳгдг билә. Кергтә улст тедн эврән түгәһәд ѳгдг бәәсмн. 36Тегәд Кипр гидг арлас Левихнә Йосипд апостолмуд Бар-Наба гидг бас нег нер ѳгч. Цәәлһҗ келхлә «тѳвкнүллһнә кѳвүн» бәәҗ. 37Йосип эврәннь бәәсн һазран хулдад, мѳңгинь авч ирәд апостолмудт ѳгв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\