АПОСТОЛМУД 5

1Хананий залу Сапр гидг гергтәһән эврәннь һазран хулдҗ. 2Тер гергтәһән хоюрн негдәд, авсн мѳңгнәннь нег хүвинь бийдән үлдәҗ. Наадкинь апостолмудт күргҗ ѳгч. 3– Хананий, эрлг яһад чини зүркнд: «Әрүн Сәкүснд худл кел» гисн сана орулад оркв? Чи һазриг хулдад авсн мѳңгнәс нууввч. 4Хулдхин ѳмн тер һазр чини билүс. Терүг хулдад авсн мѳңгн бас чини. Юн учр деерәс худл келвч? Чи олн улст биш Бурхнд худл келвч, – гиҗ Пётр келв. 5Пётрин келсиг соңссн Хананий унад үкҗ одв. Энүг үзсн улс сүрдәд әәлдцхәв. 6Дәкәд баахн кѳвүд ѳѳрдҗ ирәд, цогцинь ораһад һарһад оршав. 7Һурвн час давхла, гергнь ирнә. Залутань юн болсинь тер медҗәсмн уга бәәҗ. 8Орҗ ирхләнь Пётр терүнәс сурв: – Тадн һазран иим үнәр хулдвт? – Э, э, – гиҗ гергн хәрү ѳгв. 9– Залутаһан хоорндан үгцәд, Деед Эзнә Сәкүснд худл яһад келвт? Соңсҗанч, чини залуг оршасн улс орад аашна. Тедн чамаг бас һарһх, – гиҗ Пётр терүнд келв. 10Терүг соңссн Сапр унад үкв. Орҗ ирсн кѳвүд әмнь һарсн герг үзнә. Тедн терүг ѳргәд залуһиннь хаҗуд оршав. 11Теднә туск зәңг соңссн олн улс сүзгтни багинхн икәр әәҗ бәәцхәв. 12Олн улс дунд апостолмуд ѳвәрц болн онц темдгүд күцәв. Христост иткдг улс цугтан Соломонин гидг һол сүмин һазрт цуглрдг болв. 13Талдан улс тедниг күндлдг болв чигн теднүр ѳѳрдҗ чадад бәәв. 14Деед Эзнд итксн улс улм-улм тооһарн ѳсәд йовв. 15Әмтн гемтә күүһән һазаран орта-дертәһинь һарһад, йовҗ йовсн Пётрин сүүдр чигн тустха гиҗ нәәлцхәв. 16Ерусалимин хаҗудк балһсдас әмтн олар ирцхәв. Тедн гемтә болн хар сәкүстә улсан авч ирәд, гем-зовлңгаснь, шалтг-шаваснь һарһҗ эдгәв. 17Ах гелң, энүнә ханьмуд (тедн цадукмудын багин гешүд бәәҗ) теднд үлү үзв. 18Тедн апостолмудыг бәрәд, улсин бәрәнд орулна. 19Болв Бурхна элч сѳѳһәр бәрәнә үүд секәд, апостолмудыг сулдхв. 20– Йовтн эндәс. Һол сүмд күрәд олн улст шин җирһлин тускар келҗ ѳгтн, – гиҗ тер келв. 21Апостолмуд Бурхна элчиг соңсад, ѳрүһәр һол сүмд ирәд, олн әмтиг сурһна. Тер хоорнд ах гелң болн энүнә ханьмуд теднә йовдлын тускар медәд уга бәәҗ. Эдн эврән Израилин медәтнриг цуглулад Деед хург кеһәд, апостолмудыг бәрәнәс авхулв. 22Илгәсн улс тенд ирәд, апостолмуд бәрәнд угаһинь үзәд, хәрү ирәд иигҗ зәңглв: 23– Бәрәнә үүдн батар хаалһата. Үүднд харул зогсҗана. Болв бидн бәрәнд орхла, дотрнь нег чигн күн уга бәәҗ. 24Иим зәңг соңссн харулын ахлач болн ах гелңгүд «эн юн гидг юмн болҗахмб?» гиһәд ѳврв. 25Дәкәд нег күн ирәд иигҗ келв: – Тана бәрәнд орулсн улс һол сүмин һаза олн әмтиг сурһҗана. 26Тиигәд харулын ахлач цергүдтәһән йовад, апостолмудыг дахулҗ ирв. Дахулхларн чидләр биш эвәр авч. Эс тиигхлә олн улс тедниг чолуһар шивх гиһәд саглв. 27Апостолмудыг Деед хургин ах гелң тал сурлһанд авч орулв. 28– Бидн тадниг Исусин тускар бичә сурһтн гиһәд чаңһар заклавидн. Тадн болхла Ерусалимиг эврәннь номарн дүүргәд, Тер Күүнә үклиг маднд даалһхар седҗәнәт, – гиҗ ах гелң келв. 29– Бидн олн әмт биш Бурх соңсх йоставидн, – гиҗ Пётр болн апостолмуд хәрү ѳгцхәв. – 30Модн деер тадна хадад алчксн Исусиг мана ѳвкнрин Бурхн әмдрүлв. 31Израиль килнцтә җирһлән үлдәтхә гиһәд, килнцинь тәвҗ ѳгүлхәр Бурхн Исусиг барун талан суулһад, Нойн болн Аврачд Терүг ѳрглә. 32Терүнә герчнр бидн болн Әрүн Сәкүсн. Бурхн Бийән соңссн улст Әрүн Сәкүсиг ѳгв. 33Иигҗ келсиг соңссн Деед хургин гешүд ууртан бүтәд, апостолмудыг алчкхар седв. 34Тедн дунд олн әмтн күндлдг нег парш бәәҗ. Тернь закана багш Гамалиль гидг нертә бәәҗ. Эн ормасн босад апостолмудыг ахр болзгт һартха гиҗ һарарн докъя ѳгч закв. 35– Израилин залус! Эн улсиг яахан сәәнәр ухалтн. 36Одахн энд Түд гидг күн ирлә. Тер бийән алдрт тоолҗала. Терүг дѳрвн зу шаху улс дахлдв. Болв Түдиг алгдхла түүнә дахачнр цугтан тарад гүүлдәд йовҗ одцхав. Тернь тиигәд тѳгсв. 37Терүнә хѳѳн Һалильяс Йуда ирнә. Эн олн әмтнә то авчах цагт ирәд нег баг улс дәәлдәнд босххар седв. Йуда бас алгдв. Энүнә үлмәд йовсн улс бас тарлдна. 38Тиигәд эн учрт мини селвг эн: Эн улсан сулдхтн. Кемр теднә зурань болн кеҗәхнь күүнәс эклҗәхлә, бас эвдрәд тарҗ одх. 39Кемр Бурхнас тернь күцәгдҗәхлә, кен чигн күн эвдҗ чадшго. Зуг эврән Бурхна ѳмнәс сѳрхәс саглтн, – гиҗ Гамалиль келв. 40Деед хург Гамалилин келсиг иткв. Тедн апостолмудыг дуудҗ авад, маляһар цокв. Дәкәд тедниг Исусин нерн деерәс бичә күүндвр кетн гиҗ бас нег закад сулдхв. 41Исусас кѳлтә бийән даҗрулад цокулсндан байрлад, апостолмуд Деед хургас һарад йовв. 42Эврән тедн ѳдр болһн һол сүмд, гермүдт болв чигн цуглрад, Исус – Бурхна илгәсн Аврач гиһәд байрта зәңг тархаҗ олн әмтнд келҗәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\