АПОСТОЛМУД 7

1– Эднә келҗәсн үнний? – гиҗ Степанас ах гелң сурв. 2– Ахнр-дүүнр болн эцкнр! Намаг соңстн! Мана ѳвк эцк Абрахам Месопотамьяд бәәсн цагтнь тиигхд, Харан балһсн тал һарчах кемд, Туурмҗта Бурхн үзгдлә, – гиҗ Степан келв. – 3«Эврәннь орн-нутган болн эврәннь олн-улсан үлдәһәд, мини заасн орн-нутг тал йов», – гиҗ Бурхн Абрахамд келҗ. 4Абрахам Халдейин һазрас һарад, Харанд ирҗ бәәрлв. Хѳѳннь эцкнь ѳңгрхлә, Бурхн Абрахамиг тана бәәсн һазрур авч ирв. 5Энүнд Абрахамд нег чигн ишкм һазр ѳгсмн уга. Болв Абрахамд эн һазриг ѳгх болла. Эн һазр Абрахам болн түүнә хѳѳтк үйнрнь эзлх гиҗ Бурхн үгән ѳгсмн. Тер цагт Абрахам үрн уга бәәҗ. 6«Чини хѳѳтк үйнр күүнә орн-нутгт дѳрвн зун җилдән мухла болад, күүнд даҗргдад бәәх», – гиҗ Бурхн Абрахамд келв, – 7«Би болхла чини тохмин үлдлиг даҗрдг улсиг засглнав. Дәкәд тедн тер орн-нутгас һарч ирәд, эн орнд Нанд мѳргх». 8Дарунь Бурхн Абрахамла бооца кев. Түүнә темдгнь керчлһн болв. Тегәд Ицхакин эцк Абрахам болв. Һарснаннь нәәмдгч ѳдртнь Абрахам терүнд керчлһнә керг күцәв. Хѳѳннь Ицхак Яковин эцк болв. Яков арвн хойр ѳвк экцнрин эцк болв. 9Ѳвк экцнр Йосипд үлү нүд үзәд, мухлала әдл терүг Египетд хулдна. Болв Бурхн терүнлә хамдан бәәв. 10Йосипин үзсн цуг түрү-зүдүднь дѳңгән күргнә. Терүнд Бурхн ик цецн уха, Египетин хаанд таасгдх заң белглв. Хаана күчәр Йосип Египетин болн хаана бәәшңгин һардачд залгдна. 11Цуг Египетд болн Кенаанд әмтн харһнна. Мана ѳвкнр йир ик түрү-зүдү үзлә. 12Египетд ѳдмг бәәнә гисиг соңсад, Яков түрүләд тиигәрән эврәннь кѳвүдән илгәнә. 13Хойрдад тедниг ирхләнь Йосип ахнртан бийиннь тускар келнә. Тегәд Египетин хан Йосипин тѳрл-садна тускар медв. 14Тер кемд Йосипин тѳрл-садн тооһарн далн тавн күн болв. Тиигәд Йосип эврәннь эцк Яковиг болн ѳрк-бүлән кевтнь авч иртхә гиҗ Египетин хан йовулна. 15Яков Египетд одад, тенд мана ѳвкнрлә насан барв. 16Шехемд бәәсн Хаморин кѳвүдәс цаһан мѳңгәр хулдҗ авсн һазрт Абрахам ѳвкнриннь цогциг авч ирәд оршана. 17Абрахамд ѳгсн Бурхна андһарин ѳдр ѳѳрдх дутм мана улсин тонь Египетд улм ѳсв. 18Талдан хан ирнә. Тер күн Йосипин тускар мел юм медҗәсмн уга. 19Эн аврлт уга күн бәәҗ. Мана улсиг мекләд, мана ѳвкнриг даҗрдг бәәҗ. Шиңкән һарсн бичкдүдиг үктхә гиһәд гертәснь холҗулад үлдәдг бәәҗ. 20Тер цагт Моше һарч. Эн йир сәәхн, ѳкәр кѳвүн бәәҗ. Һурвн сардан экиннь кѳк кѳкәд бооҗна. 21Дәкәд кѳвүг закврар тиигәд үлдәхлә, хаана күүкн терүг авад, кѳвү кеһәд ѳскнә. 22Моше тер цага Египетин ном дасад, келх үгдән хурц, кех кѳдлмштән чаңһ-чиирг болҗ ѳснә. 23Дѳчтә болхларн тер Израильд бәәсн ахнран үзхәр шииднә. 24Нег дәкҗ Египет күн Израилин күүнлә ноолдҗасинь үзәд, хоорнднь орад, Египетин күүг цокад алчкна. Тиигәд тер израилин күүнә ѳшәһинь авна. 25Бурхна заясар тедниг сулдхад, нег цусн-махн улс медх гиҗ санҗала, болв тедн медсмн уга. 26Маңһдуртнь Израилин хойр күн хоорндан ноолдҗахлань, Моше ѳѳрдҗ ирәд тедниг эвцүлхәр келнә: «Ахнр-дүүнр, тадн яһад нег-негән цокҗанат?» 27«Маднд кен чамар деерәс ахлач болн зарһч тәвлә?» – гиҗ ноолдҗасна негнь Мошег хооран түлкәд келнә. – 28«Эс гиҗ ѳцклдүр Египетин кү алснла әдләр намаг алхар седҗәнч?» 29Иим үг соңссн Моше һарч зулад, Мидьян гидг һазрт ирәд тогтнад, хойр үртә болна. 30Дѳчн җил давсна хѳѳн Синай гидг уулын ѳѳр шагшг модна шатҗасн зальднь Бурхна Элч генткн үзгднә. 31Моше иим җигтә юм үзәд, сәәнәр шинҗлҗ хәләхәр ѳѳрдхләрн Деед Эзнә ду соңсна. 32«Би чини эцкнрин Бурхн, Абрахамин Бурхн, Ицхакин Бурхн, Яковин Бурхнв», – гиҗ келхлә, Мошен кинь давхцад, бийнь чичрәд, хәләҗ чадлго бәәв. 33«Кѳлдән ѳмссн юман тәәл. Чини зогсҗасн һазр әрүн һазр», – гиһәд терүнд Деед Эзн келнә. 34– «Египетд Мини олн улсиг даҗрҗасиг Би үзҗәнәв. Тедниг зовҗахинь соңсҗанав. Тиигәд тедниг сулдххар ирүв. Би чамаг хәрү Египет тал илгәҗәнәв. Ода йов». 35«Кен чамаг ахлач, зарһч тәвлә?» – гиһәд Израилин олн улс Мошеһәс сурна. «Би чамаг зарһч болн аврач тәвнәв», гиҗ Бурхн шатҗасн бура дотр үзгдсн элчәр дамҗад келәд, һолгдсн Мошег Египет тал йовулна. 36Моше олн әмтиг Египетәс дахулҗ һарһна. Тер Египетд Улан теңгст болн дәкәд дѳчн җилдән кѳдәд ѳвәрц, онц темдг һарһна. 37«Намаг илгәснлә әдләр Бурхн таднд әәлдәч илгәх. Тер Күн тадна улсас тѳрх», – гиҗ тер Израилин улст келснь Моше бәәҗ. 38Моше Израилин улсла хамдан кѳдәд бәәв. Энтн Синайин уулын ора деер Бурхна элчлә харһад, Бурхна келсн әмд үгиг маднд күргәд соңсулхар ирҗ. 39Мана эцкнр Мошег соңслго хаяд, хәрү Египтур йовхар седв. 40«Маднд нег цѳѳкн бурх кеҗ ѳг. Тедниг бидн ѳмнән бәрҗ йовнавидн. Египетәс мадниг һарһсн Мошелә юн болсинь бидн медхшвидн», – гиҗ әмтн Ахаронд келв. 41Тиигәд тер ѳдрмүдт бүрү дүрстә шүтә кеһәд терүндән бәрц бәрнә. Эврәннь кесндән нәр кеһәд, байрлв. 42Теңгрин оддт мѳргтхә гиһәд, Бурхн эргәд тедниг үлдәнә. Әәлдәчин номд иигҗ бичәтә: «Израилин улс, тадн дѳчн җилдән кѳдәд бәәһәд мал алад бәрц бәрхләрн Мини тѳлә күцәсн угат. 43Тадн Молкин ѳргә-гер болн Рейпан гидг тана бурхна одна дүрс авч йоввт. Эн кегдлмүдт мѳргтхә гиһәд тадн кеввт. Тиигәд Би тадниг Вавилонас давулад нүүлһнәв». 44Мана ѳвкнрт кѳдәд герчллһнә ѳргә-гер бәәҗ. Терүг Моше Бурхна закаһар эврәннь нүдәр үзснлә әдләр босхулҗ. 45Мана ѳвкнр тер ѳргә-гериг авад, Навина Исусин һардвртаһар булаҗ авсн һазрурн ирнә. Энүнд урднь бәәрлҗ бәәсн олн улсиг Бурхн кѳѳһәд йовулчкҗ. Тер ѳргә-гер Давидин цаг күртл тенд бәәҗ. 46Бурхн Давидт дурта бәәҗ. Тиигәд Давид Яковин Бурхнд гер бәрҗ ѳгхәр зѳвшәл сурна. 47Болв Терүнд Соломон гер бәрҗ ѳгнә. 48Күүнә бәрсн герт Бурхн бәәдго. « 49Теңгр Мини ширә, һазр Мини кѳлин девсң. Тадн Нанд ямаран гер тосхҗ чадхвт? – гиҗ Деед Эзн келнә. – Нанд амрх орм альд бәәхмб? 50Эн бәәсн тоот цугтан Мини һарар эс үүдәгдлү?» 51Тадн зүткә, соңсхвр уга зүрктә, хату чиктә улс бәәҗит. Эврәннь ѳвкнртәһән әдл Әрүн Сәкүсиг соңсҗахмн угат! 52Тана ѳвкнрин эс кѳѳсн әәлдәч кезә бәәсмб? Чик седклтә күн бууҗ ирхинь зәңглтхә гиһәд илгәсн улсиг тедн алчкв. Тадн болхла ода терүг бәрүлҗ ѳгәд әмнь таслсн улс болвт. 53Таднд Бурхна элчәр дамҗулҗ илгәсн зака авад, терүг күцәсн угат. 54Степана иигҗ келсиг соңссн улсин цуснь буслад, тедн ууртан бүтәд, араһан зуулдад бәәцхәв. 55Степан болхла Әрүн Сәкүсәр дүүрәд, Бурхна туурмҗиг болн Бурхна барун талнь Исусиг зогсҗахинь теңгрт үзв. 56– Хәләтн! Теңгр секгдәд Бурхна барун бийд Күмни Кѳвүн бәәхиг би үзҗәнәв, – гиҗ Степан келв. 57Тиигхләнь тедн чикән бѳгләд хәәкрлдәд Степанур дәврв. 58Степаныг балһсна захд чирҗ авч одад чолуһар шивлдцхәв. Эн йовдлыг үзсн улс герч болад, Шаул гидг баахн кѳвүнә хаҗуд хувцан тәәлҗ оркв. 59– Деед Эзн Исус! Намаг бий талан авхнчн, – гиҗ Степан тедниг чолуһар шивҗәх кемләнь Деед Эзнд зальврв. – 60О, Деед Эзн! Эн буру йовдл һарһснднь теднә килнцинь тәвтн, – гиҗ Степан ѳвдгләд киисәд чаңһар келнә. Иигәд келлһнләнь тер ормдан терүнә әмнь һарв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\