АПОСТОЛМУД 8

1Степаныг алсиг Шаул чик гиҗ тоолна. Тер ѳдрмүдт Ерусалимин иткдг улсиг икәр шахад кѳѳнә. Апостолмудас талдан иткдг улс Йудья, Шамарья һазрар йовад тарлдна. 2Бурхнд шүтдг улс Степаныг оршаһад икәр уульцхав. 3Шаул чонҗиг уга кехәр иткдг улсла ноолдаһан эклнә. Христост иткдг улсин гермүд эргәд, тер залус күүкд улсиг гертнь бәрәд түүрмд суулһна. 4Ерусалимас кѳѳгдәд тарлдсн иткдг улс йовсн һазртан Бурхна номиг олнд күргәд тархав. 5Пилип бас Шамарья һазрин балһснд ирәд, Христосин тускар цәәлһврин кѳдлмш кев. 6Олн әмтн седклән ѳгәд, Пилипин келсиг соңсцхав. Терүнә кесн онц темдгиг тедн үзв. 7Кесг күүнәс хар сәкүсн чаңһар хәәкрәд һарв. Кесг мѳч тәкрсн, доһлң улс гемәсн эдгв. 8Энүг үзәд балһсна улс байрлцхав. 9Эн балһснд Шимон гидг бѳѳтә күн бас бәәҗ. Шамарьян бәәрн улсиг эврәннь эрдмәрн ѳврүлҗ, бийән алдрт тоолдг билә. 10Эн күүнд «Ик Күчн» гидг бурхна хүвлһән күрч гиһәд элгнь чигн, зәәсңгнь чигн терүг ѳврдг бәәҗ. 11Терүг соңсдг учрнь юундв гихлә зѳвәр цагтан олн-әмтиг илвәрн авлҗаҗ. 12Эн балһсна улс Бурхна орн-нутгин тускар болн Исус Христосин нериг Пилип келснд иткхләрн залус, күүкд улс үлдлго уснд кирслгдв. 13Шимон Христост бас иткәд, уснд кирслгдснә дару Пилипин хаҗуд бәәв. Тер Пилипин кесн онц темдгүд болн күчтә йовдлмуд үзәд ѳврв. 14Ерусалимд бәәсн апостолмуд, Шамарьян улс Бурхна ном авсинь соңсад, Пётр Йохан хойриг теднүр илгәнә. 15Пётр Йохан хойр ирәд, шинәс Бурхнд итксн күүнд Әрүн Сәкүс ѳгдгәр зальврна. 16Яһад гихлә, Исусин нернә тѳлә уснд кирслгдв чигн Әрүн Сәкүсн тедн деер бууһад уга бәәҗ. 17Тегәд Пётр Йохан хойр иткдг улсин толһа деернь һаран тәвнә. Теднь Әрүн Сәкүс авв. 18Апостолмудын һаран тәвлһәр Әрүн Сәкүсн ѳггдсиг Шимон үзәд, Пётр Йохан хойрт мѳңг ѳгхәр седнә. 19– Кемр мини тәвсн һарас күн болһн Әрүн Сәкүсәр бас дүүрхлә, нанд бас тиим күч ѳгтн, – гиҗ тер сурна. 20– Бурхна билгиг мѳңгәр хулдҗ авхар седсн чи мѳңгтәһән хамдан үкх бол, – гиҗ Пётр терүнд келнә, – 21Энчнь йосндан чини кѳдлмш биш. Яһад гихлә, Бурхна нүүрт чини зүркн ода чигн цевр биш. 22Эн килнцтә бәәдл үлдәһәд Деед Эзнд үнн седкләсн зальврх кергтә, тегәд Бурхн чини килнцичн тәвҗ ѳгх. 23Чи үлү үзәд, килнцтә тоотын ялчнь болҗанач. 24Тиигхлә Шимон Пётр Йохан хойрас иигҗ сурна: – Буйн болтха, эрҗәнәв танас, тана келсн тоот нанд хальддгоһар мини тѳлә Деед Эзнд зальвртн, – гинә. 25Апостолмуд олн-әмтнд герчләд, Деед Эзнә номан цәәлһҗ медүләд, хәрү Ерусалим тал һарад йовна. Хәрҗ йовад, хаалһдан харһсн Шамарьян селәдт бас Сән Зәңг тархана. 26– Бос! Ѳмн үзг тал йов! Ерусалимас Газа тал һарсн хаалһд һарад зогс, – гиҗ Деед Эзнә элч Пилипд келнә. (Эн хаалһар ода күн йовхш.) 27Пилип босад йовна. Зуурнь Кандаки гидг Эфиопин хатн хаана үнтә тоотыг хадһлдг Ерусалимд мѳргүл кехәр ирсн тәәһн һардач күн харһна. Тер күн мѳрн тергн деер сууһад, 28хәрү йовҗ йовад әәлдәч Эшьян бичсн дегтр умшҗ йовла. 29Пилипд Сәкүсн келнә: – Тер тергнүр ѳѳрдәд хаҗуднь йов. 30Пилип тергн тал гүүҗ ѳѳрдәд, Эшьян дегтрәс умшҗасинь соңсад келв: – Умшҗаснчнь чамд медгдҗәнү? 31– Күн эс цәәлһҗ ѳгхлә, яһҗ медҗ чадх биләв? – гиһәд хәрү ѳгәд, Пилипиг ѳѳрән суухиг эрнә. 32Умшҗасн халхднь иигҗ бичәтә: «Алулхар дахулҗ йовсн хѳн кевтә Тер йовла. Кирһәчиг үзсн хурһн кевтә кииһән авлго бәәҗ. Тер нег чигн үг келсн уга. Чик зарһ кех зѳв ѳглго, 33Терүг дорацулад бәәнә. Терүнә тохм-уңгиннь үлдлин тускар кен келҗ ѳгхмб? Ода болхла Терүнә җирһл һазрас авгдҗана». 34Эфиопин һардач Пилипәс сурна: – Эрҗәнәв чамаг, цәәлһҗ ѳглч нанд. Кенә тускар энд әәлдәч келҗәхмб? Бийиннь тускарий аль талдан күүнә тускарий? 35Тиигҗ сурхлань Пилип Бурхна Бичгин тер ормас экләд Исусин туск Сән Зәңг цәәлһҗ ѳгнә. 36Тер хоорнд йова йовҗ тедн уста һазрт ѳѳрднә. Ус үзәд һардач: – Хәлә, эн усн. Намаг кирслхд юн харш болҗана? – гиҗ сурна. 38Тегәд тергән зогсаһад, хоюрн уснд орна. Пилип терүг уснд кирслв. 39Тедниг уснас һарсн цаглань Пилипиг Деед Эзнә Сәкүсн деегшән авчкна. Һардач Пилипиг дәкҗ үзсн уга. Тер цаарандан байртаһар йовад йовна. 40Пилип Ашдодт үзгднә. Тер Ашдодас Кесәрья тал одна. Зуурнь бәәсн кесг хотна олн-әмтнд Сән Зәңгиг цәәлһәд келәд йовв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\