АПОСТОЛМУД 9

1Шаул Деед Эзнә сурһульчнриг әәлһх, алх-булх санатаһар, ах гелң тал ирнә. Тер Дамаскин Йудья улсин хурлын герин тѳлә зѳвшәлин бичг сурҗ авна. Кемр тенд Деед Эзнә хаалһин дахачнр харһхла, тедниг бәрҗ авад Ерусалимд авч ирдгәр зѳвшәлнә. 3Дамаскур ѳѳрдҗ йовхлань генткн теңгрт йир хурц күчтә герл асна. 4Шаул һазрт унна. Теңгрәс ду һарад иигҗ келҗәхинь соңсна: – Шаул, Шаул! Яһад чи намаг гетәд йовнач? 5– Деед Эзн, Кенвч? – гиҗ Шаул сурна. – Би чини кѳѳҗ йовсн Исусв, – гиҗ Деед Эзн келнә. 6– Босад, балһснур йов. Ю кехичнь тенд чамд келҗ ѳгх. 7Терүнлә хамдан йовсн улс кү үзлго, һанцхн ду соңсад, менрәд бәәцхәв. 8Шаул ѳндәһәд босхларн, мел юм үзхш. Хаҗуднь бәәсн улс һараснь авад Дамаск тал терүг кѳтлҗ авч ирнә. 9Һурвн ѳдрин туршарт тер сохрар юм үзлго, амндан хот авлго бәәв. 10Дамаскд Хананий гидг нертә сурһульч бәәҗ. Терүнд Деед Эзн үзгдәд: – Хананий! – гиһәд дуудна. – Би, Деед Эзн! – гиһәд Хананий хәрү ѳгнә. 11– Босад, һаза һарад Һо гидг уульнцар йов. Йудан гер олҗ авад, Тарсас ирсн Шаул гидг нертә кү сур. Тер ода зальврҗах зѳвтә. 12Шаул Хананий гидг нертә кү үзгдлдән үзлә. Тер орҗ ирәд нүднднь герл орулхар толһа деернь һаран тәвлә, – гиһәд Деед Эзн келнә. 13Хананий иим хәрү ѳгнә: – Деед Эзн минь! Ерусалимд бәәсн чамд иткдг улст эн күн кесг му ѳшәтә йовдл үзүлсиг соңслав. 14Иигәрән ирхләрн энд бас Чини нер дуудад зальврсн улсиг бәрҗ авдг зѳв цаас ах гелңгүдәс авч. 15– Йов. Яһад гихлә, энчн Мини шүүҗ авсн күн. Эн Израильд, олн-әмтнд, нойдудт Мини нернә тускар келҗ ѳгх, – гиҗ Деед Эзн келнә. – 16Мини нернәс кѳлтә кедү зовлң үзхиг Би терүнд медүлнәв. 17Хананий йовад, урднь келҗәсн Йудьян гер олна. Тер Шаулын толһа деер һаран тәвәд келнә: – Ах Шаул! Хаалһдчнь чамла харһсн Исус юм үзтхә гиһәд, чамаг Әрүн Сәкүсәр дүүргхин тѳлә намаг чам тал илгәв. 18Тер дарунь Шаулын нүднәс заһсна хачрсн унсн мет харан орна. Босхларн тер уснд кирслгднә. 19Дәкәд Шаул хот ууһад, чидл авна. Кесг ѳдрмүдт тер Исусин сурһульчнрта Дамаскд бәәв. 20Тер ѳдрәс авн евреймүдин хурлд Исусин тускар, Исус Бурхна кѳвүн гиҗ Шаул әмтнд цәәлһҗ келҗ ѳгдг болв. 21Энүг соңссн әмтн алң болад сурлдна: – Ерусалимд Исуст иткдг улсиг эн кѳѳдг эс билү? Ах гелң тал тедниг бәрәд авч одхар эс бәәлү? 22Шаул улм-улм чаңһрад, Исус – Бурхна илгәсн Аврач гиһәд, Дамаскд бәәх Йудья улст цәәлһҗ ѳгв. Тедн терүг бурушаҗ чадад бәәв. 23Зѳвәр цаг давна, евреймүд нуувчар цуглрад, Шаулыг алхар хоорндан үгән батлад авчкна. 24Болв Шаул теднә нуувчин күүндврин тускар медв. Тедн болхла терүг алхар ѳдр сѳ уга балһсна үүднд гетлднә. 25Болв сурһульчнр Шаулыг сѳѳһәр бура модар гүрсн савд суулһад, эрсәр буулһна. 26Шаул Ерусалимд ирәд, Исусин сурһульчнрла ниилхәр седнә. Болв терүнә урдк йовдлын тускар меддгтән тедн энүг бас сурһульч гиҗ итксн уга. Шаулас цуһар әәлдв. 27Бар-Наба болхла Шаулыг апостолмуд тал дахулҗ ирнә. Энүг яһҗ Деед Эзиг зууран үзсиг, ю Деед Эзн терүнд келсиг, яһҗ Дамаскд зѳргтәһәр Исусин тускар цәәлһҗ йовсиг теднд келҗ ѳгнә. 28Тегәд Шаул апостолмудла хамдан цѳѳкн ѳдр бәәһәд, Ерусалим дотраһар сулдан йовдг болв. Тер Исусин тускар юмнас әәлго олн-әмтнд цәәлһнә. 29Грек келтә Йудья улста тер метклдг бәәҗ. Тедн болхла Шаулыг алхар шииднә. 30Ах-дүүнрнь эднә шиидврин тускар медчкәд, Шаулыг Кесәрья тал дахулад йовна. Терүнәс цааранднь Тарс тал йовулна. 31Дәкәд цуг Йудьян, Һалильян, Шамарьян чонҗмудт тѳвкнүн цаг ирв. Чонҗ Әрүн Сәкүснәс чидл авад, тооһарн ѳсәд, Деед Эзнәс сүрдәд җирһнә. 32Пётр орн-нутг эргҗ йовад, хаалһдан Лида гидг балһснд бәәсн иткдг улста харһхар ирнә. 33Тенд Еней гидг нәәмн җилдән тәкрәд орнасн бослго кевтсн күн бәәҗ. 34– Еней! Исус Христос чамаг эдгәҗәнә. Орнасн босад, оран хура, – гиҗ Пётр келнә. Иигҗ келхләнь Еней босна. 35Лидад, Шарон һазрт бәәсн улс Әнсиг эдгсинь үзәд, Деед Эзнд иткв. 36Йопа гидг балһснд нег цаһан седклтә, олн-әмтнд тусан күргдг Табита гидг (грек келәр болхла, Дорка гидг) Христосин дахгч күүкд күн бәәҗ. 37Тер цагла эн күүкд күн гемнәд, әмнь һарч одна. Терүнә цогцинь уһаһад, деед хорад кевтүлнә. 38Лида Йопас ѳѳрхнд бәәҗ. Сурһульчнр Пётриг Лидад бәәсиг соңсад, терүг шулуһар авулхар хойр кү илгәнә. 39Пётр босад, тедниг дахна. Ирхләнь тедниг деед хорад орулна. Олн угатя улс, белвсн күүкд улс һашун нульмсан асхрулад уульлдна. Дәкәд Пётриг бүсләд, Табитан уйҗ ѳгсн хувц-хунран үзүлҗ. 40Хорад нег кү үлдәлго Пётр һарһчкна. Тер ѳвдгән дарад сууһад мѳргнә. Табитан кевтсн цогц тал эргәд келнә: – Табита, бос! Күүкд күн нүдән секнә. Пётриг үзәд, босад сууна. 41Пётр һаран ѳгәд, терүнд босхднь дѳң болна. Дарунь иткдг улсиг болн белвсн күүкд улсиг дуудҗ авна. Тедн Табитиг әмд-менд зогсҗасиг үзв. 42Эн зәңг цуг Йопа балһсар тарна. Тиигәд олн-әмтн Деед Эзнд иткнә. 43Пётр кесг ѳдртән Йопад арс идәлдг Шимона герт бәәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\