КАЛОСИНХН 1

1Бурхна улст, Калос хотна Христосла ниилсн итклтә ахнр-дүүнрт Бурхна седвәрәр Христос Исусин шүүҗ авсн апостол Павел халун менд илгәҗәнә. Мана дү кѳвүн Тимофей бас менд келүлҗәнә. 3Тадниг Христос Исуст иткәд, Бурхна улст цугтаднь дуран ѳгситн соңсад, тадна тѳлә кезә чигн зальврхларн бидн Бурхнд, мана Деед Эзн Исус Христосин Эцкд, ханлтан ѳргнәвидн. 5Сән Зәңгин үннә үгмүд таднд түрүн болҗ келхлә, нәәлврин тускар тиигхд соңслат. Теңгрт тана тѳлә белдсн тоотд нәәләд, тадн дуран ѳгч иткҗәнәт. 6Түрүн ѳдрәс авн Бурхна хәәрлтин тускар соңсад, терүг йостаһар медснә хѳѳн Сән Зәңг тадн дунд сән ашта болад улм ѳргәр делгрнә. Терүнлә әдл Сән Зәңг нарт делкә деер бәәсн улс дунд бас тиигнә. 7Бурхна хәәрлтин тускар тадн мана эңкр кѳдләч, Христосин итклтә зарц, маднд дѳң болҗах Эпапрас медвт. 8Әрүн Сәкүсн таднд ѳгсн дурна тускар Эпапр маднд келҗ ѳгв. 9Тер учрар тана тускар түрүн болҗ соңсснас авн бидн оньдин тана тѳлә зальврнавидн. Калост бәәх иткдг улс Әрүн Сәкүснә ѳгчәх цецн ухаһар болн медрләр дамҗад Тана таалыг медтхә гиҗ бидн Бурхиг сурнавидн. 10Тиигәд одҗ Деед Эзнә таалар Терүнд таасгддгар җирһәд, тадн олн сән йовдл һарһхит. Бурхна туск тана медрл ѳсх. 11Тадниг түрү-зүдү, зовлң тесвртәһәр дааҗ чаддгар Бурхн туурмҗта арһарн таднд күч ѳгтхә. 12Тиигәд тадн Эцкдән байртаһар ханлтан ѳргтн. Энтн герлин нутгт Эврәннь улсин зѳѳрәс нег әңгнь авхд тадниг белдв. 13Мадниг тер харңһу йосна үлмәһәс гетлгәд, Эврәннь дурта Кѳвүнә нутгт кѳтләд орулв. 14Эврәннь цусар Тер мадниг сулдхла, тиигҗ мана килнц тәвҗ ѳглә. 15Христос Бийәрн эс үзгдҗәх Бурхна авц-бәрцтә дүр болҗана. Цуг үүдсн юмсас Эн хамгин чинртәнь мѳн. 16Энүгәр дамҗад теңгрт болн һазр деерк тоотыг, үзгдҗәх эс үзгдҗәхиг цугтаһинь, залҗах, нойлҗах, һардҗах, йос бәрҗәх сәкүсиг Бурхн үүдәсмн болҗана. Бурхн Христосар дамҗад орчлң үүдәв. Үүдәсн тоотыннь күслнь Христос болҗана. 17Цуг орчлңгиг үүдхәс урд Христос бәәсмн болҗана. Тиигәд үүдсн тоот цугтан Энүнлә нииләд дигтә-дарата бәәнә. 18Сүзгтни хург Христосин цогц-махмуднь болҗана. Христос эн цогц-махмудын толһань болҗана. Христос сүзгтни хургин әмн-җирһлиннь экнь болҗана. Энтн Бурхна ууһн Кѳвүн. Бурхн Терүг үксн улсас хамгин түрүлҗ әмдрүлхләрн, цугтаһаснь түрүңкнь болтха гиҗ әмдрүлҗ. 19Тиигәд Бурхна шиидврәр Бурхнд бийднь бәәсн тоот цугтан Кѳвүнднь бәәх йоста. 20Бурхн Кѳвүһәрн дамҗад орчлңд бәәсн тоотыг Бийтәһән эвцүлхәр шиидв. Кѳвүнәннь кирсд асхсн цусар теңгрт болн һазр деер бәәх тоотыг Бийләһән тиигҗ Бурхн эвцүлв. 21Урднь тадн му йовдл һарһад, хар саната йовсндан Бурхнас салу бәәләт. Тадн эврән Бурхна хортн болвт. 22Болв ода Эврәннь Кѳвүнә үкләр Бурхн таниг Бийиннь иньгүд кев. Учрнь иим: Бурхн таниг әрүн, цевр, буру уга кеһәд ѳмнән зогсахар седҗәнә. 23Болв тадн соңссн Сән Зәңгән цаарандан батар алмацлго иткәд нәәлврән бичә геетн. Би, Павел, нарт делкәд тархагдсн эн Сән Зәңгин цергләчнь ода болҗанав. 24Би тана тѳлә зовлң дааҗасндан байрта бәәнәв. Ода би Христос зовснла әдләр сүзгтни хургин тѳлә кевтнь зовлң даасиг чиләҗәнәв. Сүзгтни хург Христосин цогц-махмуднь болҗана. 25Бурхн намаг сүзгни хургин цергләч кев. Таднд дѳң болтха гиһәд Эн намаг кѳдлмшт орулв. Тер кѳдлмш иим: Бурхна үгиг кевтнь цәәлһҗ ѳгх. 26Бурхн Эврәннь үгән урднь кесг зун җилмүдин туршарт күмн-әмтнәс нуувч кеҗ бәрҗ йовсмн. Ода болхла, Бурхн Эврәннь үгән улстан медүлв. 27Бурхна зура иим: Эврәннь нуувчан Бурхна улст медүлх. Эн байн алдр нуувч олн әмтнә цугтаннь тѳлә белн. Нуувчнь эн: Христос тана ухан-седклд бәәнә. Энтн таднд Бурхна туурмҗд орх нәәлвр ѳгчәнә. 28Тиигәд бидн Христосин тускар цугтаднь цәәлһҗәнәвидн. Бурхна ѳмн Исусла негдсн буру уга күүг зогсахин тѳлә күн болһниг бидн йир цецн кевәр саглҗ сурһнавидн. 29Эн даалһвриг күцәхин тѳлә би кинҗ кѳдлҗәнәв. Би энүг күцәҗ чадхв, яһад гихлә, Христос нанд тиим күч ѳгчәнә. Тер күчн мини седклд икәр кѳдлнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\