КАЛОСИНХН 2

1Танд болн Ләәдикья балһснд бәәсн иткдг улст, нанла харһад уга улст дѳң болхар би яһҗ ик зовлң дааҗ кѳдлҗ йовхин тускар медүлхәр седләв. 2Тедниг зѳргтә болтха гиһәд, нег-негндән дуран тусхатха гиһәд би тиигҗ кѳдлв. Тиигәд үнн медрләс йосн нәәлвр кевтән ирх. Тедн тиигҗ Бурхна нууциг медҗ авх. Эн нууцнь – Христос Бийнь. 3Христос Бурхна цецнинь болн медрлинь, бултулгдсн зѳѳр үзүлсн метәр медүлҗәнә. 4Энүнә тускар бичхләрн, би кен чигн тадниг худл үгәрн, ямаран сән эс болв чигн чик хаалһас бичә хаҗилһтхә гиҗ санлав. 5Би таднла хамдан эс бәәвв чигн, болв би кезә чигн таднла бәәнәв. Тадна диг-даратаһар зогсиг Христост лавта кевәр итксиг үзәд би байрлҗанав. 6Христос Исус Деед Эзн гиҗ итксндән тадн Терүнлә ни-негәр бәәтн. Модна уңг гүүнд урһснла әдл тадн эврәннь иткл батлтн. Бәрҗәх гер ул деер зогсснла әдләр тадн эврәннь җирһлдән Христост улм икәр нәәлтн. Энүг цугтаһинь таднд дасхла. Энүнә тѳлә ханлтан ѳргтн. 8Тадниг эндүрлһнә үлмәд орулхас саглтн. Тиим йовдл олн әмтнә авъясас, орчлңгиг залҗах сәкүсдәс, күүнәс һарчах цецн уханас болн йирин худлас учрх. Зуг Христосас биш. 9Бурхн бийнь кевтән Христост, Терүнә цогц-махмудт бәәнә. 10Тадн Христосла нииләд бәәсндән йосндан үнн җирһл аввт. Христос болх болшго, һардҗах болн йос бәрҗәх сәкүснәс ѳѳдән йовна. 11Христосла ни-негәр бәәһәд тадн керчүлгдләт. Тадниг күн биш Христос керчлә. Эн керчлһнә учрнь иим: му йовдл һарһх седвәрин үлмәһәс сулдхлһн. 12Тадн уснд булхулгдхларн Исус Христосла оршагдад, Терүнлә тадн әмдрләт. Энтн Хритосиг әмдрүлсн Бурхна күчнд таниг иткснәс иштә учрв. 13Урднь болхла тадн эврәннь килнцәсн кѳлтә болн эс керчүлгдсндән үкснә тоод йовлат. Болв Бурхн тадниг Христосла әмдрүлв. Бурхн мана цуг килнциг тәвҗ ѳгв. 14Мадниг бурушаҗасн зааврмудта болн мана ялта цаасиг Тер уга кев. Терүг Бурхн кирст хадад кевтнь уга кев. 15Христос һардҗах болн йос бәрҗәх сәкүснәс бийән сулдхв. Бәргдсн тедниг Христос ик диилвртәһәр олнд үзүлҗ йовулв. 16Тиигәд тадниг ю идх, уух, бурхн-шаҗна нәәрт орх, эс орхиг, шин сар һарсиг болн бемб ѳдр темдглх, эс темдглхиг нег чигн күн бичә гемшәтхә. 17Тертн зуг цугтан иргчдән учрх йоста бәәсн юмна сүүдр болҗана. Лавта бәәдлнь Христос мѳн. 18Онц үзгдл үзсн тѳләдән бийән ик санатад тоолҗах күн бичә таниг гемшәтхә. Тиим күн талдан улс худлахар номһрулад, Бурхна элчнрт шүттхә гиҗ заана. Тиим күүнә ухан йирин күүнә уханла әдл. Терүгәрн деерлкнә. Болв деерлкх учр тѳрүц уга. 19Тиим күн цогцин толһа болҗах Христост нәәлдгән уурв. Христосас цогц кевтән эдлвр авна. Терүнә цогцнь үйәр шүрүсәр бәрәтә болад, Бурхна таалар ѳсҗәнә. 20Тадн Христосла хамдан үкләт, тиигәд орчлң залҗах сәкүсдәс сулдхгдвт. Тиигхлә яһад тадн эн нарт делкән улсла әдләр бийән бәрнәт? Тиигәд: «энүг бичә бәр», «терүг бичә эдл», «энүг бичә кѳндә», иим зокъялмудар яһад һардвр кенәт? 22Энтн зуг идх уухин туск зокъял. Эн зокъялмудыг күцәснәс тѳрүц олз уга. Иим зокъялмуд күүнә үүдәсн зокъялмуд болн ном. 23Иим зокъялмуд күүнә цецн уханас үүдсн болҗ медгдҗәнә. Тедн медәнәр эврән Бурхна элчнрт шүтҗәхин, худлар номһрҗахин, цогцан модьрунар зоваҗахин тускар келҗәнә. Болв тиим зокъялмуд эврәннь седвәрән һардхар седсн күүнд тусан күргшго.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\