КАЛОСИНХН 3

1Кемр тадн Христосла хамдан әмдрсн болхла, теңгрт бәәх тоот тал ѳѳрдх седкл зүүтн. Тенд Бурхна барун бийд Христос суусмн. 2Тадн һазр деерк биш, теңгрт бәәх тоотын тускар ухалтн. 3Яһад гихлә, тадн үкҗ одлат. Ода тана җирһл Христосла хамдан Бурхнд багтҗ бултулгдсн бәәнә. 4Тана йосн җирһл – Христос болҗана. Һазр деер Христос ирхлә, тиигәд тадн Терүнлә хамдан туурмҗтаһар ирхит. 5Тер учр деерәс тадн бийдән бәәсн му седвәрәс цугтаһаснь гетлтн: аля йовдлас, җигшүртә юмнас, һал седвәрәс, хорта уханас, хармнлһнас (эс гиҗ худл бурхнд шүтлһн). Иим му, хорта юм әмтн һарһснас кѳлтә Бурхна заасиг эс соңссн күүг Тер цааҗлх. 7Урднь тадн иим му седвәртә бәәләт. Энтн тана җирһл залҗ йовсмн. 8Болв ода һалзуһас, килңгәс, талдан күүнд хоран күргхәс болн му бузр үг келлһнәс бийән сулдхх зѳвтәт. 9Нег-негндән бичә худл келтн. Тадн хуучн авъясмудта күн болдган уурвт. 10Ода шин күн болвт. Эн шин күүг Бурхн, түүнә Үүдәч, оңдарулна. Тиигҗ тер күн Бурхнла әдл болх. Энүнә учрнь иим болҗана: тер күн Бурхиг кевтнь медх. 11Тиигәд буру номта улс, евреймүд, керчүлсн, эс керчүлсн, зүсн-зүүл келәр келдг улс, зерлг улс, ялч улс, сул бәәх улс дунд йилһвр уга болҗана. Христос хамгин тоомсртань болҗана. Иткдг улст Христос бүүрлҗ бәәнә. 12Тадн Бурхна улс болҗанат. Бурхн таднд дурлад бийиннь тѳлә таниг шүүҗ авч. Тиигәд тадн ѳр-ѳвч, цаһан седклтә, тогтун, җѳѳлн, тесвртә бәәдл үзүлх болҗанат. 13Нег-негнтәһән тесвртәһәр бәәтн. Кемр ѳ-һундл бәәхлә, тәвҗ ѳгтн. Деед Эзн тана килнц тәвҗ ѳгсн метәр нег-негнәннь буруһинь тадн бас тәвҗ ѳгтн. 14Иим йовдл күцәхләрн тадн нег-негндән дуран тусхатн. Дурн әмтиг цугтаһинь кевтнь негдүлнә. 15Христосин ѳгсн эв тадниг авх шиидврт күргтхә. Эн эв эдлхин тѳлә Бурхн тадниг нег цогцта болтха гиҗ дуудв. Бурхнд ханлтан ѳргҗ йовтн. 16Христосин туск ном тана зүркнд байн кевтән бүүрлх йоста. Ямаран чигн цецн уха олзлад нег негән сурһад саглҗ йовтн. Бурхна дуд, частрмуд болн Әрүн Сәкүснә дуд дуултн. Дуулхларн зүркнәсн Бурхнд ханлт ѳргҗ дуултн. 17Ю кев чигн, ю келв чигн, цугтаһинь Деед Эзн Исусин нернә тѳлә, Терүгәр дамҗад Эцк Бурхиг йѳрәһәд күцәтн. 18Хәрд һарсн гергчүд, негн метәр залусиннь үгд ортн, яһад гихлә, Деед Эзнд иткдг улст эннь чик. 19Залус, эврәннь гергчүдтән дурта болтн, тедндән модьрун заң бичә һарһтн. 20Бичкдүд, мел эк-эцкән соңстн. Иим бәәдл Деед Эзнд тааста. 21Эк-эцкнр, эврәннь үрдүдиннь урмдыг хәрүлшгон тѳлә тедниг бичә һундатн. 22Зарцнр, эврәннь эздүдиннь даалһсн тоотынь кевтнь күцәтн. Тиигҗ кехләрн, тедн тадн тал хәләҗәх кемлә зуг теднә иткмҗ авлхар биш, Деед Эзиг күндлҗәхәс иштә тадн үнн зүркнәсн терүг күцәтн. 23Күцәҗәх кергән седклән тәвәд, күүнә тѳлә биш, Деед Эзнә тѳлә кеҗәх кевтәһәр күцәтн. 24Энүг тодлад автн: Деед Эзн танд Эврәннь әмтнә тѳлә бәәсн ачлврас ѳгх. Яһад гихлә, тана церглҗәх Христос йосн Деед Эзн мѳн. 25Хар мѳр һарһсн күн кесн йовдларн засгла харһх. Кениг чигн Бурхн йилһлго засглх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\