КАЛОСИНХН 4

1Тадн, эздүд, эврәннь зарцнран чикәр болн зѳвтәһәр бәртн. Тана Деед Эзн теңгрт бәәхиг мартхмн биш. 2Таслт угаһар зальврад, серглңгәр бәәһәд, оньдин йѳрәлән ѳргҗәтн. 3Цаарандан Христосин нуувчин туск Эврәннь үгиг тархах арһ Бурхн маднд ѳгтхә гиһәд мана тѳлә бас зальвртн. Энүнәс кѳлтә би ода түүрмд бәәнәв. 4Намаг тодрхаһар цәәлһтхә гиһәд тадн зальвртн. Эн кѳдлмшиг би кех йостав. 5Христост иткдго улсла харһхларн, цецнәр бийән бәртн. Христосин тускар ямаран чигн арһан олзлад күүндтн. 6Күүнлә күүндхлә, тана келсн үг соньн болн таалмҗта болх йоста. Тиигчкәд әмтнд яһҗ чикәр хәрү ѳгхиг тадн медх зѳвтәт. 7Мини тускар таднд мана эңкр дү, итклтә нѳкд, маднла әдл Деед Эзнд церглҗәх Түхк цугинь келҗ ѳгх. 8Мадниг ямаран бәәдлд бәәхиг медүлхин тѳлә, таднд урмд ѳгхин тѳлә би терүг тадн тал илгәҗәнәв. 9Тадн тал тана хотнас ирсн итклтә болн эңкр дү Ѳнәсмиг Түхктә би бас илгәҗәнәв. Тедн энд юн болҗахинь цугтаһинь таднд келҗ ѳгх. 10Нанла хамдан бәрәнд бәәх Аристарх менд келүлҗәнә. Бар-Набан зе кѳвүн Марк бас таднд мендән илгәҗәнә. Би таднд терүнә тускар бичләв. Кемр тер тана тал ирхлә, терүг тосҗ автн. 11Юст гиҗ цугтан келдг Исус таднд мендән келүлҗәнә. Зуг эн һурвн Христост иткдг евреймүд Бурхна нутгин тѳлә нанла хамдан кѳдлҗәнә. Эдн нанд йир икәр дѳңгән күргв. 12Тана багин гешүн болн Христос Исусин зарц Эпапр бас менд келүлҗәнә. Эн оньдин тана тѳлә зальврна. Бурхнас иигҗ сурна: «Алмацл уга, Бурхиг соңсҗ зүркәрн иткдг улсла әдл, тедниг кевтә бат итклтә кетн». 13Тана тѳлә, Ләәдикьян болн Ераполин иткдг улсин тѳлә тер йир шунҗ кѳдлҗәхиг би герчлҗ чадхв. 14Таднд мана күндтә эмч Лука болн Дэм мендән илгәҗәнә. 15Ләәдикьяд бәәх ахнр-дүүнрт болн Нумпад, терүнә герт цуглрдг хурлд нанас менд келтн. 16Эн бичг танад умшгдсна дару Ләәдикьян чонҗд умшулхин тѳлә илгәчктн. Тадн болхла Ләәдикьяс илгәгдх мини бичг умштн. 17Деед Эзнд церглн бәәҗ Архипд даалһсн даалһвриг күцәтхә гиһәд келчктн. 18Эн бичгиг эврәннь һарарн бичҗәнәв: Павел таднд мендән илгәҗәнә. Намаг бәрәнд бәәхиг бичә марттн. Тадниг цугтаһитн Бурхн хәәрлтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\