ЕПЕСИНХН 1

1Бурхна седвәрәр шүүҗ авсн Исус Христосин апостол Павелас Епест Христос Исусла ни-негн итклтә бәәх Бурхна улст. 2Мана Эцк Бурхн болн Деед Эзн Исус Христос цаһан сана, амулң бәәдл таднд ѳгтхә. 3Бурхн болн мана Деед Эзн Исус Христосин Эцк магтгдх болтха. Мадниг Христосла ни-негн болсн учрас Бурхн маднд әдс ѳгхләрн цуг цаһан седклин әдсиг теңгрин орн-нутгт ѳгв. 4Бурхн Исус Христосар дамҗад Эврәннь дурна ашт кѳвүдән кеҗ авхар мадниг заяв. Эннь Бурхна таал болн зура. 6Мадниг хәәрлсн учрас бидн Бурхиг туурулхмн. Дурта Кѳвүһәрн дамҗулҗ Тер маднд хәәрлтән күртәв. 7Христосла ни-негн болад, бидн Терүнә цусар сулдххвидн. Терүнә элвг евәләр мана килнц тәвгдв. 8Бурхн маднд цуг цецн уха болн медлһ ѳгсәрн хәәрлт заяв. 9Эврәннь тааларн Бурхн маднд нуувчин зураһан медүлв. Энүг Тер Христосар дамҗад күцәхәр шиидв. 10Бурхн эн зураг кергтә цагтан күцәх. Эн зура иим: үүдәгдсн тоотыг цугтаһинь теңгрт бәәсиг болн һазр дееркиг ниилүләд Христосар толһалулх. 11Бурхн мадниг Христосла нииләд Түүнә улс болтха гиҗ заяһад шүүҗ авв. Тер тиигҗ кехәр ѳмнәснь шиидв, яһад гихлә, эннь Терүнә күсл болҗала. Бурхн цугтаһинь Эврәннь таалын шиидврлә ирлцүлҗ кенә. 12Бидн хамгин түрүнд Христост экләд нәәлсәрн Бурхна туурмҗиг магтх зѳвтәвидн. 13Тадн бас үнн үгин болн аврлтын туск Сән Зәңг соңсхларн Бурхна улс болвт. Тадн Христост итквт, тиигәд Бурхн эзнә тамһ тадн деер тәвв. Тер ѳгх болсн Әрүн Сәкүс таднд ѳгв. 14Мана авх ѳвиг Әрүн Сәкүсн батлҗана. Энүнә ашар Бурхн Эврәннь улсиг кевтнь сулдххиг бидн лавта меднәвидн. Бурхна туурмҗд магтал ѳргтхә! 15Би таниг Исус Христост итксиг болн Бурхна цуг улст дурлсиг соңсснас авн тана тѳлә Бурхнд йѳрәл ѳргхән мартхшв. 16Мана Деед Эзн Исус Христосин Бурхн, алдр Эцк, таднд Әрүн Сәкүс ѳгтхә гиҗ би зальврнав. Әрүн Сәкүсн таднд цецн уха зааһад, Бурхна тускар медүлх. Тиигәд тадн Бурхиг сәәнәр медхит. 18Ямаран нәәлврт Бурхн таниг дуудв? Бурхна улсин байн алдр ѳвнь юмб? Терүнә ямаран ик күчн мана дотр бәәнә? Тадн Бурхна герлиг үзәд, энүг медхин тѳлә би зальврҗанав. 19Мана, иткдг улсин дотр бәәх күчн, әвртә күчн болҗана. 20Эн күчәр Бурхн Христосиг үкснә хѳѳн әмдрүлв. Бурхн Терүг теңгрин орн-нутгт бийиннь барун талан суулһв. 21Христос цуг һардҗах, йос бәрҗәх, чидлтә болн нойлҗах сәкүсдәс ѳѳдән бәәнә, цуг зүсн-зүүл нердәс болн цол нернәс, һанцхн эн җирһлд биш хѳѳтк җирһлд, ѳѳдән йовхинь мѳн. 22Бурхн Христост цугтаг һардх йос ѳгв, терүгәр цугтаннь толһач кев, хамгин түрүнд иткдг улсин толһач тәвв. 23Иткдг улс Христосин цогц-махмуд болҗана. Христос иткдг улсиг бүклднь дүүргҗәнә. Христос үүдәлтән тѳгсәҗәнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\