ЕПЕСИНХН 2

1Тадн зака эвдснәс иштә болн килнцәсн кѳлтә үкҗ одлат. 2Тиигхд тадн эн делкәд бәәх әмтнлә әдл килнцтә җирһләр бәәләт. Тадн му һардачин үлмәд бәәләт. Тер теңгртк хар сәкүсдиг һардҗана, Бурхна соңсхвр уга улсин седкл эзлҗәнә. 3Цагтан бидн цугтан бас теднлә әдл биләвидн. Цогц-махмудыннь болн ухананнь седвәрәр бәәләвидн. Наадк улсла әдл бәәснд мадниг Бурхн засглх бәәсмн. 4Болв хәәрлтәр байн, маднд дегд дурта Бурхн зака эвдснәс кѳлтә үксн мадниг Христосла хамдан әмдрүлв. Тадн Бурхна хәәрлтәр авргдвт. 6Терүнлә хамдан теңгрин орн-нутгт залхин тѳлә Бурхн мадниг Христос Исусла әмдрүлв. 7Тиигҗ кехләрн, Бурхн эврәннь кемҗән уга хәәрлтән мѳңкинд үзүлв. Эн хәәрлтән Бурхн маднд Христос Исусин дурар күргв. 8Яһад гихлә, тадн хәәрлтин ашт иткләр дамҗад авргдвт. Тадн хәәрлтд күршго биләт. Болв Бурхн терүг таднд белглв. 9Тадн эврәннь кергәр авргдсн угат. Кен чигн күн бичә кѳѳртхә! 10Бидн Бурхна үүдәсн улсвидн. Терүнә белдсн цаһан саната керг мадниг күцәтхә гиһәд Бурхн мадниг Исус Христосла нииләд үүдәв. 11Тѳрхәрә тадн керчүлгдсн улсин келсәр, керчүлгдәд уга буру номта улс болҗахан бичә марттн. 12Тиигхд тадн Христос угаһар бәәсән бас бичә марттн. Тадн Бурхна шүүҗ авсн улс биш биләт, тадн Бурхна ѳгх болсн бооцанд орлцшго биләт. Ицл уга болн Бурхн уга бәәләт тадн. 13Болв ода Христосла ниилснә күчәр урднь холд бәәсн улс тадн ѳѳрхн болвт. Юңгад гихлә, Христос тадна тѳлә цусан асхв. 14Христос маднд эвин хәрлцә авч ирв. Евреймүдиг болн буру номта улсиг нег улст негдүлв. Христос кирс деер үкхләрн таднд дәәсн болҗасн эрсинь нурав. 15Хойр оңдан улсиг Бийтәһән ниилүләд нег шин улс Тер үүдәһәд, тедниг хоорнднь эвцүлхин тѳлә закврта болн зокалта зака уурулв. 16Христос кирс деер болсн үкләрн теднә хоорндк дәәсиг дарв. Кирсәр хойр улсиг негдүләд, тедниг Бурхнд хәрү ѳгв. 17Тиигәд Христос ирәд, таднд эвин туск Сән Зәңгиг Бурхнас хол йовсн буру номта улст, Бурхнд ѳѳрхн бәәсн евреймүдт тархав. 18Христосин кесн кѳдлмшин ашар бидн цугтан нег Әрүн Сәкүсәр дамҗад Эцк талан ирҗ чадҗанавидн. 19Ода тадн тиигәд күүнә, йовцсн улс бишит. Тадн Бурхна улсла нег улс болад, Терүнә ѳрк-бүлин улс болҗанат. 20Тадн тосхгдсн гер мет апостолмудын болн әәлдәчнрин номин ул деер тосхгдвт. Тадна тосхлтын хамгин һол чолунь Христос Исус болҗана. 21Һол чолун деер гер кевтән зогсҗана. Деед Эзнд нерәдсн әрүн сүм болтл Терүг ѳѳдән ѳскҗәнә. 22Христосла нииләд, гер мет тадн цугталань хамдан тосхгдҗанат. Тер герт Бурхн Әрүн Сәкүсәр дамҗад бәәнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\