ЕПЕСИНХН 3

1Тиигәд би, Павел, Христос Исуст церглсндән, тадн буру номта улсин тѳлә кѳдлсндән бәрәнд бәәнәв. 2Эн даалһвриг тадна тѳлә Бурхн эврәннь хәәрлтәрн нанд ѳгсиг тадн маһд уга соңссн болхит. 3Бурхн нанд эн нуувчиг медүлв. Би ахрар энүнә тускар таднд бичләв. Кемр тадн мини бичсиг умшхларн, Христосин нуувчиг намаг медҗәхиг үзхит. 5Урднь әмтнд эн нуувчин тускар келгдәд уга билә. Болв Бурхн энүг ода эврәннь әрүн апостолмудт болн әәлдәчнрт Әрүн Сәкүсәр медүлв. 6Нуувчнь эн: буру номта улс Сән Зәңгәр дамҗад евреймүдтә хамдан ѳнч авх улс болҗана. Тедн нег цогц-махмудын мѳчмүд болҗана. Евреймүдтә хамдан тедн Исус Христосар дамҗад Бурхна ѳгхәр келсиг авх. 7Хәәрлтин белгәр дамҗад Бурхн намаг Сән Зәңгин цергч кев. Эн белг нанд Бурхн эврәннь чидл-күчән һарһад ѳгв. 8Би Бурхна улс дундас хамгин баһ чинртә күн болҗанав. Бурхн буру номта улст Христосин кемҗән уга зѳѳрин туск Сән Зәңг тархатха гиҗ эврәннь хәәрлтәрн нанд даалһвр ѳгв. 9Бурхна нуувч яһҗ күцәгдхиг цугтаднь намаг цәәлһтхә гиҗ даалһв. Цугтаһинь үүдәсн Бурхн давсн цагт Эврәннь нуувчан дарв. 10Учрнь иим: ѳдгә цагт һардҗах болн йос бәрҗәх сәкүсд теңгрин орн-нутгт Бурхна зүсн-зүүл цецн ухана тускар кевтнь иткдг улсар дамҗҗ меддгәр тииглә. 11Бурхн эврәннь мѳңк күсллә ирлцүлҗ тиигв. Эн күслән мана Деед Эзн Христос Исусар дамҗулҗ күцәв. 12Христосла ниилснәс иштә болн Терүнд итксәрн бидн зѳргтәһәр, бат итклтәһәр Бурхн тал ирҗ чадхвидн. 13Тиигәд тана тѳлә дааҗах мини зовлңгас кѳлтә тадниг бичә зовтн гиҗ би сурҗанав. Би таднд тус болтха гиһәд зовҗанав. 14Тиигәд теңгрт болн һазр деер бәәх ѳрк-бүл болһниг үүдәсн Эцкин ѳмн би сѳгдҗәнәв. 16Тадниг седкләрн күчтә болтха гиһәд би Бурхиг алдр туурмҗасн Әрүн Сәкүсәр дамҗулҗ күч ѳгтхә гиҗ сурҗанав. 17Иткләр дамҗад тана зүркнд Христос бүүрлтхә гиҗ би зальврҗанав. Дәкәд модна уңг гүүнд урһснла әдләр болн уул деер бәрсн гертә әдләр тана кеҗ-күцәҗәснә тоотын улнь дурн болтха гиҗ зальврҗанав. Тадн Бурхна цуг улсла хамдан Христосин дурн ямаран ѳргн, ут, ѳндр болн гүүнинь медтхә гиҗәнәв. 19Таниг күүнә медлһнәс даву бәәх Христосин дуриг медтхә гиһәд зальврҗанав. Бурхн бийнь кевтән тадна седклд бәәдгәр тиигҗәнәв. 20Бурхн Эврәннь күчәр мадн дотр бәәнә. Тер мана сурҗаснас эс гихлә ухалҗаснас икәр кеҗ чадна. Бурхнд иткдг улсар, Исус Христосар оньдин тууртха! Тиигтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\