ЕПЕСИНХН 4

1Би Деед Эзнд церглҗәсәрн бәрәнә күн болҗанав. Тадниг Бурхна дуудврла ирлцтәһәр бәәтн гиҗ эрҗәнәв. 2Кезә чигн тогтун, номһн болн тесвртә болтн. Нег-негнләһән тесвртәһәр дуран ѳгч бәәтн. 3Тадн нииһәр бәәхин арһ хәәтн. Тиим негдлтиг Әрүн Сәкүсн тадниг негдүлҗәх эвәр дамҗад таднд ѳгчәнә. 4Негхн цогц-махмуд болн негхн Сәкүсн бәәдг болҗана. Бурхн тадниг бас негхн нәәлврт дуудв. 5Һанцхн Деед Эзн, негхн иткл, негхн уснд кирсллһн бәәнә. 6Негхн Бурхн бәәнә. Тер цуг күмнә Эцк болҗана. Хамг әмтнә деер Эн бәәнә. Цугтаһар дамҗад эврәннь седвәр күцәнә. Күн болһнд Бурхн бәәнә. 7Христосин аһу ик зѳѳрәс мадн дундас күн болһн шишлң билг авв. 8Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Хамгин ик ѳндрт ѳѳдлхләрн Тер бәрәд авсн улс дахулҗ авад, күмнд олн билг ѳгв». 9«Ѳѳдлв» – гисн юмб? Урднь Христос һазрин ик гүүнднь күрсн күн болҗана. 10Күрсн күн альд чигн бәәхин тѳлә теңгрәс деегшән һарсмн болҗана. 11Тиигәд теднә негнь – апостолмуд, хойрдгчнь – әәлдәчнр, һурвдгчинь – Сән Зәңг тархачнр, зәрмснь иткдг улст килмҗән ѳгдг улс болн багшнр болтха гиҗ шиидв. 12Эврәннь цогц-махмуд ѳскхин тѳлә Христос цуг иткдг улсиг Бурхна церглтд белдхәр тиигв. 13Тиигәд одҗ бидн цугтан эврәннь итклдән болн Бурхна Кѳвүг медхдән негдлтд күрхвидн. Бидн иткләрн Христосла әдл бѳдүн улс болхвидн. 14Дәкҗ бидн дольганд болн зүсн-зүүл номин салькнд цокгдҗ, үзг болһн тал дәәвлҗ йовх бичгүд болшговидн. Эн зүсн-зүүл худлчнрин ном. Тедн худл 15Терүнә ормд бидн үнн үг келәд, нег-негндән дурлх зѳвтәвидн. Мана толһа болҗах Христосла нииләд ѳсх зѳвтәвидн. 16Христосин һардврар цогц-махмудын мѳчмүд негднә. Теднә залһлдаһар цогц-махмуд кевтән бәрәтә. Мѳч болһн эврәннь кергән даахла, цогц-махмуд тегәд кевтән ѳсәд, дурар батрна. 17Тиигәд би Деед Эзнә нерн деерәс таднд закҗанав: буру номта улс кевтә бәәдгән ууртн. Теднә седвәр хоосн, теднә ухань харңһутрҗ одҗ, теднд Бурхна җирһл уга. Яһад гихлә, медрл уга кѳндлң улс. 19Тедн ичрән гееһәд оньдин кемҗән угаһар аля болн зүсн-зүүл бузр юмнд авлгдна. 20Тиим җирһл Христосин тускар тана медснлә ирлцҗәхш. Юңгад гихлә, тадн Христосин тускар соңсвт. Исуст иткдг улс болад тадн Терүнә туск үнн медрл аввт. 22Кезәңк күүнә бәәдлән хайтн. Тер урдк бәәдл тадниг худл седвәрәрн алҗаҗ. 23Эврәннь ухан-седклән тадн шинрүлх йостат. 24Тадн шин күн болх йостат. Тер шин күүг Бурхн Бийән дуралһад үүдәҗ. Тер күн үннлә ирлцҗ чик седклтәһәр болн әрүнәр бәәнә. 25Күн болһн худл келдгән ууртн. Цугтан нег цогц-махмудын мѳчмүд болсар, хаҗудк улстан үнн үг келтн. 26Уурлхларн бичә килнц һарһтн, нарн суутл ууран һарһтн. 27Тадниг сѳрх арһ эрлгт бичә ѳгтн. 28Хулха кедг күн дәкҗ бичә хулхалтха. Кергтә мѳңгән эврәннь чик күч-кѳлсәрн тер олтха. Олснасн түрү бәәх улсла хувалцтха. 29Күүнд му үг бичә келтн. Зуг соңсҗах күүнд сурһх, кергтнь дѳң болх үгмүд келтн. 30Бурхна Әрүн Сәкүс бичә һундатн. Тертн тадниг Бурхна улс гисн тамһ болҗана. Цагнь ирхлә, Бурхн мадниг кевтнь сулдххиг тер лавлҗана. 31Һундлас, уурас, һалзуһас, хәәкрлһнәс, му, бузр үгәс болн талдан күүнд хоран күргх юмнас гетлтн. 32Нег-негнтәһән цаһан санатаһар бәәтн, хәәрлтән күргтн. Бурхн Христосар дамҗад тадна гем тәвҗ ѳгсн әдләр нег-негнәннь гем тәвтн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\