ЕПЕСИНХН 5

1Тадн Бурхна дурта үрдүд болсарн Терүнлә әдл бәәтн. 2Христос таднд дурлснла әдләр дурта болтн. Тана тѳлә Бурхна таалта бәрсн күҗ мет болн бәрц мет җирһлән Тер ѳгв. 3Тадн дунд цалдң йовдл, эс гихлә талдан бузр юмн, эс гихлә күүнә юм авхдан дурта йовдлын тускар тѳрүц бичә келтн. Иим күүндврт Бурхна улс дунд мел орм уга. 4Тана келсн үгд ичртә, эргү күүндвр болн бузр шог уга болх йоста. Энүнә ормд Бурхнд ханлтан ѳргҗ йѳрәтн. 5Цалдң йовдл һарһсн болн му бәәдләр бәәсн улс, хармч улс Бурхна болн Христосин орн-нутгт оршгоһинь лавтаһар медтн. Хармндг йовдл худл шүтәнд шүтлһнлә әдл болҗана. 6Тадниг эргү үгәр кен чигн күн бичә авлтха. Соңсхвр уга күн Бурхна зарһла харһх 7Иим улсас хол йовтн. 8Цагтан тадн харңһуд бәәләт. Болв ода тадн герлд йовнат. Яһад гихлә, тадн Деед Эзнә улс болҗанат. Герлин бичкдүд мет бәәтн. 9Герл күүнд ямаран чигн цаһан саната йовдл һарһхд, үнәр болн чикәр бәәх арһ ѳгнә. 10Деед Эзнд таалта тоотыг тадн медҗ автн. 11Тадн харңһу бәәдлин олз уга кергт бичә орлцтн. Иим йовдл һарһдг улсиг чиклтн. 12Иим улс нуувчар ю кеҗәхинь нам келхд ичртә. 13Болв герлин үзүлҗәх тоотнь цугтан илдкгдх. 14Иләр үзүлсн тоот герл болҗана. Тиигәд чигн иигҗ бичәтә: «Унтсн күн, сер! Үксн күн, бос! Христос чамд герл тусхах». 15Тадн оньган ѳгч эврәннь бәәдлән хәләтн. Медрл угаһар биш, ухатаһар бәәтн. Таднд бәәх ямаран чигн арһан олзлтн. 16Яһад гихлә, эн цаг – килнцтә улсин цаг болҗана. 17Бичә эргү күн болтн. Болв тадн Деед Эзнә таал юунд бәәхинь медхәр шунтн. 18Тадн чаһр бичә икәр уутн. Тиим күн һәргтә йовдл һарһна. Терүнә ормд Әрүн Сәкүсн тадниг закртха. 19Нег-негндән Бурхна дуудас, частрас болн Әрүн Сәкүснә дуудас үгмүд келҗәтн. Дуултн, Деед Эзиг зүркнәсн туурултн. 20Мана Деед Эзн Исус Христосин нерәр Эцк Бурхиг цугтаннь тѳлә оньдин йѳрәтн. 21Тадн нег-негән соңстн. Яһад гихлә, тадн Христосиг күндлҗәнәт. 22Гергчүд, тадн Деед Эзиг соңсснла әдләр залусан соңстн. 23Юңгад гихлә, Христос иткдг улсин толһа. Тедү мет залу күн гергнәннь толһа болҗана. Тиигәд цогц-махмуднь болҗасн иткдг улсиг Христос аврв. 24Иткдг улс яһҗ Христосиг соңсна, түүшң гергчүд цуг халхар эврәннь залусан соңсх йоста. 25Залус, эврәннь улст Христос дурта болснла әдләр гергчүдтән тадн дурта болтн. 26Христост иткдг улсиг усар уһаһад, үгәр цеврдүләд, Бурхнд нерәдхин тѳлә эврәннь әмән Тер ѳгв. 27Иигхләрн Христос эврәннь улсан ке-сәәхнән үзүлҗ ѳмннь һартха гив. Тедн цевр болн буру, севг, хурнясн уга нег чигн һаң уга улс болх. 28Тиигәд залус, эврәннь цогц-махмудтан дурлснла әдләр гергчүдтән дурта болх йостат. Гергндән дурта күн бийдән дурта болҗана. 29Эврәннь цогц-махмудтан дурго күн уга. Күн болһн цогцан асрад, килмҗән тусхана. Тедү мет Христос иткдг улст килмҗән ѳгнә. 30Бидн Христосин цогц-махмудын мѳчмүд болҗанавидн. 31Иигҗ бичәтә: «Тер учрар күн эцк-экән үлдәһәд гергтәһән ниилх. Залу гергн хойр нег цогц болх». 32Эн ик нуувч. Эн үгмүд Христос иткдг улс хойрин тускар келгдҗәнә. 33Зуг эн үгмүдт тадна тускар бас келгдҗәнә. Залу болһн гергндән бийдән мет дурта болх зѳвтә. Гергн залуһан тевчх йоста.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\