ЕПЕСИНХН 6

1Бичкдүд, Деед Эзнд итксәрн эврәннь эцк-экән соңстн. Энтн чик керг. 2«Эврәннь эцкән болн экән тевч», – эн Бурхна үгән ѳгснлә хамдан түрүн заавр болҗана. 3Бурхн иигҗ үгән ѳгв: «Эврәннь эцкән болн экән тевчхлә, һазр деер сәәнәр болн удандан бәәхич». 4Эцк-экнр, үрдүдән бичә уурлултн. Деед Эзнә таал юунд бәәхинь үзүләд, теднән сурһҗ ѳсктн. 5Зарцнр, һазр деер эздүдән күндләд, теднәс әәһәд, тедниг соңстн. Әрүн зүркнәсн Христост церглҗәснлә әдләр тадн тиигҗ кетн. 6Таниг шинҗлҗәх кемд эзндән сәәнд үзгдхәр биш, болв иим йовдл әрүн седкләсн Бурхна таал күцәхәр Христосин зарцнр болҗ кетн. 7Күүнд биш Деед Эзнд церглҗәснлә әдләр Бийиннь дурар эздүдтән заргдтн. 8Күн болһниг – зарц, эс гихлә сулдан бәәх күн – йилһл уга кесн сән кергәрнь ашлх зѳвтә гиҗ тадн ухалтн. 9Тадн, эздүд, эврәннь зарцнртаһан дигтә бәәтн, бичә тедниг әәлһтн. Теңгр деер тадна болн теднә Деед Эзн бәәхиг тодлад авчктн. Деед Эзн кениг чигн йилһлго зарһинь кех. 10Аштнь иигҗ келхәр седләв: Деед Эзнлә нииләд, Терүнә алдр күчәр батртн. 11Бурхна ѳгсн цуг зер-зев бийдән ѳмстн. Тиигхләрн эрлгин мектә зурала сѳрлцлҗ чадхит. 12Бидн әмтнлә ноолда кеҗәхшвидн. Болв бидн һардҗах, йос бәрҗәх, эн харңһу делкәд эзркҗәх болн теңгрин хар сәкүсдин ѳмнәс ноолда кеҗәнәвидн. 13Тер тѳләд Бурхна ѳгсн зер-зев кевтнь автн. Кемр му ѳдр ирхлә, тадн дәврсн тоотыг сѳрәд цугинь даахит. 14Белн бәәтн. Белкүсндән бүс зүүтн. Эн бүс – үнн болҗана. Цѳ болд ѳмстн. Бурхна ѳмн тана чикәр бәәлһн цѳ болд болҗана. 15Башмг ѳмстн. Эвин туск Сән Зәңг цәәлһхд белн боллһн тана башмг болҗана. 16Халц бас автн. Иткл тана халц болҗана. Энүгәр тадн эрлгин цуг халун сумнас бийән харсҗ чадҗанат. 17Бас дуулх ѳмстн. Аврлт – дуулх болҗана. Әрүн Сәкүснә үлд автн. Эннь Бурхна үг. 18Әрүн Сәкүсн һарддгар кезә чигн Бурхнд зальврад дѳң суртн. Тиигәд оньдин сергг бәәтн. Цуг иткдг улсин тѳлә Бурхнас дѳң суртн. 19Мини тускар бас зальвртн. Нанд кергтә үг Бурхн ѳгтхә, юмнас әәлго Сән Зәңгин нуувчинь тархах зѳрг ѳгтхә. 20Сән Зәңгин тѳлә түүрмд суусн бийнь би илгәгдсн күн болҗанав. Сән Зәңгин тускар би зѳргтәһәр, йоста кевәр келдгәр тадн зальвртн. 21Түхк, мана күндтә ах болн Деед Эзнә итклтә цергләч, таднд мини тускар цугинь келҗ ѳгх. Намаг бийән яһҗ бәрҗәхин тускар бас келх. Тиигәд тадн намаг ямаран бәәхиг медхит. 22Энүнә тѳлә би терүг тадн тал илгәҗәнәв. Тадн мана тускар медхит. Түхк таднд урмд ѳгх. 23Ахнр-дүүнр, таднд Эцк Бурхн болн Деед Эзн Исус Христос эв, дур болн иткл ѳгтхә. 24Мана Деед Эзн Исус Христост күүрдго мѳңк дурта улсиг Бурхн хәәрлтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\