ҺАЛАТЬЯНХН 1

1Һалатьяд бәәх сүзгтни багмудт Павел иигҗ бичҗ. Нанла хамдан бәәх цуг ахнр-дүүнр танла мендлҗәнә. Намаг апостол болтха гиҗ күн чигн биш, күүһәр дамҗад чигн биш һанцхн Исус Христос болн Терүг үкләс әмдрүлсн Бурхн-Эцк дуудвр кев. 3Мана Бурхн Эцк болн Деед Эзн Исус Христос цаһан сана, амулң-тѳвкнүн бәәдл таднд ѳгтхә. 4Мадниг эн цагин му җирһләс сулдххин тѳлә мана килнцәс кѳлтә мана Бурхна болн Эцкин таалар Христос әмән ѳглә. 5Бурхн мѳңкинд тууртха. Тиигтхә! 6Христосин хәәрлтәр дамҗад таниг дуудсн Бурхиг тиим шулуһар үлдәһәд, талдан Сән Зәңг авситн би ѳврҗәнәв. 7Йосндан болхла, оңдан Сән Зәңг уга. Болв таниг үүмүлхәр седҗәх, Христосин Сән Зәңгиг хаҗилһхәр седҗәх улс бас бәәдг чигн. 8Кемр бидн эврән, эс гихлә теңгрәс Бурхна элч таднд цәәлһсн Сән Зәңгәс оңдан Сән Зәңг цәәлһсн болхла, хамгин ик цааҗла харһтха. 9Урднь мана келсиг би дәкн келҗәнәв: кемр таднд кен болв чигн тана авсн Сән Зәңгәс талдан Сән Зәңг цәәлһхлә, тер күн хамгин ик цааҗла харһтха. 10Би күүнә зѳв хәәҗәхшв. Би Бурхна зѳвшәл хәәҗәнәв. Күүнд таасгдхар седҗәхшв. Кемр би эндр күртл күүнд таасгдҗасн болхла, Христосин зарц болшго биләв. 11Ахнр-дүүнр, мини цәәлһҗ ѳгчәх Сән Зәңг күүнәс үүдсмн биш. Тедниг медтхә гиҗәнәв. 12Сән Зәңгиг би күүнәс авсн уга биләв. Терүг күүнәс дассн угав. Нанд терүг Исус Христос медүлв. 13Намаг урднь евреймүдлә әдләр Бурхнд иткҗ йовсиг тадн соңссн болхит. Би Бурхна сүзгтни багмудыг догшар кѳѳһәд, уга кехәр седләв. 14Евреймүдин шаҗна кергиг күцәлһәрн би эврә үйин кѳвүдәс ѳмн йовлав. Мана ѳвкнрин авъясиг би йир халурхч күцәдг биләв. 15Болв Бурхн намаг эврәннь хәәрлтәрн һазр деер тѳртлм шүүҗ авад, Бийдән церглтхә гиҗ дуудҗ. 16Христосин туск Сән Зәңг буру номта улст тархахин тѳлә Бурхн нанд Эврәннь Кѳвүг үзүлв. Тер цагт би нег чигн күүнлә селвлцсн угав. 17Нанас ѳмн болсн апостолмудла харһхин тѳлә би Ерусалим балһсн тал одсн угав. Түүнә ормд Арабья тал йовад, дәкәд Дамаск тал хәрҗ ирв. 18Һурвн җил болад би Ерусалим тал Кеплә харһхар одв. Тенд би арвн тавн хонг бәәвв. 19Деед Эзнә дү Яковас талдан апостолмудла би харһсн угав. 20Мини бичсн үнн. Би худл келҗәхшв. Бурхн меднә. 21Түүнә хѳѳн Сирий болн Киликья Һазр тал һарв. 22Тиигхд Йудья һазрт, Христосин сүзгтни багмудт намаг меддго бәәҗ. 23«Эн күн урднь мадниг кѳѳҗ йовла. Ода болхла, урднь уга кехәр бәәсн иткл цәәлһҗ йовна», – гиҗ тедн соңсҗ. 24Мини тѳлә тедн Бурхиг магтдг чигн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\