ҺАЛАТЬЯНХН 2

1Арвн дѳрвн җил болад Бар-Набала хоюрн Титиг дахулад, дәкн Ерусалим тал одвидн. 2Би Бурхна заасар йовв. Би сүзгтни багин ахлачнрта нүүрлцәд харһад, теднд буру номта улст цәәлһҗ ѳгсн Сән Зәңгин тускар эврән келҗ ѳгв. Мини эндрк болн урдк кесн кѳдлмш йирдән бичә давтха гиләв. 3Тедн Титиг грек болсар керчүлтхә гиҗ нексн уга. 4Болв зәрмснь тиим йовдл һарһхар седв. Тедн худлар ахнр-дүүнр болад туршулчнр мет мадн дунд орцхаҗ. Тиигхләрн тедн Исус Христосла бәәсн ниицәһәр дамҗад мана сулдхврин тускар медхәр седв. Тедн маднар мухлаһан кехәр седҗәҗ. 5Болв бидн агчмин зуур чигн теднд тәвҗ ѳгсн угавидн. Яһад гихлә, бидн тана тѳлә Сән Зәңгин үнниг хадһлхар седләвидн. 6Әмтн һардачнр гиҗ тоолҗасн улс (нанд болхла, кен болсинь мел йилһл уга. Бурхн һазак бәәдләр күүнә зарһ кешго) нанд шин юм мел келсн уга. 7Терүнә ормд Бурхн нанд буру номта улст Сән Зәңг цәәлһтхә гисн даалһвр ѳгсиг тедн үзлә. Бурхн Пётриг Сән Зәңг евреймүдт бас тиигҗ цәәлһтхә гилә. 8Бурхна күчәр Пётр евреймүдин тѳлә апостол болла. Би бас Бурхна күчәр буру номта улсин тѳлә апостол болв. 9Һардач гиҗ тоолгдҗасн Яков, Пётр болн Йохан нанд Бурхна ѳгсн эн шишлң даалһвр медв. Бар-Набаг болн терүнлә хамдан кѳдлҗәх улст тоолв. Аштнь бидн һаран атхлдад зѳвшәрвидн. Би Бар-Набата буру номта улс дунд кѳдлх, тедн евреймүд дунд кѳдлх болҗ һарв. 10Зуг тедн мадниг түрү-зүдү улсин тускар бичә марттн гиҗ сурцхав. Тер сурвриг би эврән күцәхәр седдг биләв. 11Пётр Антиохд ирхлә, би терүнә ѳмнәс иләр келләв. Яһад гихлә, тер хаҗһр йовдл һарһҗасмн. 12Яковин илгәсн улс иртл Пётр буру номта ахнр-дүүнрлә хамдан хот уудг бәәҗ. Зуг тедниг ирхлә, буру номта күүг керчүлтхә гиҗ некҗәсн әмтнәс әәһәд Пётр теднлә хамдан хот уудган уурв. 13Еврей ах-дүүнр Пётрлә хамдан хойр чирәтә йовдл һарһад бәәв. Тернь нам Бар-Набаг бас чик хаалһаснь хаҗилһв. 14Теднә һарһҗах йовдл Сән Зәңгин үннлә эс ирлцҗәхиг үзхләрн би теднә цугтаннь ѳмн Пётрт иигҗ келүв: «Чи, еврей болв чигн, буру номта күүнлә әдл бәәнәч. Тиигхлә буру номта улсиг евреймүдлә әдләр бәәтхә гиҗ яһад закҗахмбч? 15Бидн тѳрхәрә евреймүдвидн. Бидн килнцтә буру номта улс бишвидн. 16Исус Христост итксәр күн болһн чик седклтә болҗ тоолгдна. Эннь зака күцәсәр чигн биш. Тиигәд бидн зака күцәсәр биш, Христост итксәр, чик седклтә улс болҗ тоолгдхин тѳлә Исус Христост итквидн. Яһад гихлә, нег чигн күн зака күцәсәр чик седклтә күүнд тоолгдшго. 17Бидн Христосла ниилснд чик седклтәд тоолгдхар седләвидн. Болв килнцтә улс бәәсән бидн үзввидн. Тиигхлә Христос килнцин цергч болхий? Уга. Тѳрүц уга. 18Кемр би ода урднь хамхлсан босхҗахла, зака эвдсн күн болҗ һарчанав. 19Би Бурхна тѳлә бәәхәр зака күцәсәрн Бурхна ѳмн бийән чик седклтәд тоолдган уурв. Зака күцәҗәсндән би үкснә тоод йовлав. Намаг Христосла хамдан кирст хадла. 20Иим учрас иштә би ода урдк күн бишв. Христос мини дотр бәәнә. Ѳдгә цагт мини бәәҗәх җирһл иим темдгтә: би Бурхна Кѳвүнд итксндән җирһҗәнәв. Тер нанд дурлад, мини тѳлә эврәннь әмән ѳгв. 21Би Бурхна хәәрлтиг мел хайҗахшв. Кемр күн закаг күцәсәр чик седклтә гиҗ тоолхла, Христос киидән үксн болҗана».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\