ҺАЛАТЬЯНХН 3

1Эргү һалатмуд! Кен тана экитн эргүлв? Кирст хадгдсн Исус Христосин үклиг тодрхаһар таднд келҗ үзүлгдлүс? 2Би танас нег юм медхәр седҗәнәв: Әрүн Сәкүсиг тадн зака күцәһәд авлт, эс гихлә Сән Зәңг соңссндан иткәд аввт? 3Тадн тиим эргү болвт? Әрүн Сәкүснәс экләд тадн эврәннь бәәдлән күчәр чиләхәр седҗәнт? 4Тадна дамшлт, дааһад һатлсн тоот мел хара зѳңдән давхий? 5Таниг зака күцәснд Бурхн Әрүн Сәкүс ѳгәд, тадн дунд ѳвәрц юм үзүлҗәнә гиҗ сандг болвзат? Эс гихлә тадн Сән Зәңг соңсад итксн тѳләд тиигҗәнт? 6Тиигәд Абрахамин тускар ухалтн. Абрахам Бурхнд иткәд, Бурхн терүг чик седклтә күүнд тоолв. 7Иткҗәх улс цугтан Абрахамин үрдүд болсинь медҗ автн! 8Бурхнд итксәр, буру номта улсиг чик седклтәд Бурхн тоолсиг Бурхна Бичгт урднь келгдҗ. Сән Зәңг Абрахамд иигҗ цәәлһгдҗ: «Чамар дамҗҗ Бурхн келн улсиг цугтаһинь әдслх». 9Иткдг улс Бурхнд иткҗәсн Абрахамла хамдан ода әдс авчана. 10Зака күцәсәр, чик седклтә болх гиҗ нәәлҗәсн улсиг Бурхн цааҗла харһулх. «Закана дегтрт цуг бичәтәг эс күцәҗәх кен чигн күн кезә чигн Бурхнар цааҗлгдх», – гиҗ бичәтә бәәнәлм. 11Зака күцәсн күүг Бурхн чик седклтәд тоолҗахнь медгдҗәнә. Яһад гихлә, иткләрн чик седклтә болсн күн әмд бәәх. 12Закан иткллә әдл биш. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Зака күцәҗәх күн терүгәрн җирһх». 13Христос мадниг му харал күртәҗәх Заканас сулдхв. Христос эврән мана ормд му харалла харһв. Энүнә тускар Бурхна бичгт иигҗ бичәтә бәәнә: «Моднд дүүҗлгдсн күн му харалла харһтха!» 14Учрнь иим: Абрахамд ѳгхәр бәәсн әдсиг Бурхн Христос Исусар дамҗад буру номта улст күргх. Бидн болхла Бурхна ѳгхәр бәәсн Әрүн Сәкүсиг иткләрн авнавидн. 15Ахнр-дүүнр! Җирһләс авсн үлгүр соңстн: Күүнә бичсн герч бичгиг кен чигн оңдарулҗ эс гиҗ немҗ чадшго юмн. 16Абрахамд болн терүнә хѳѳт үрнд Бурхн олн үг ѳглә. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә бәәнә: «Олн хѳѳт үрдүдт биш, зуг һанцхн хѳѳт үрнд». Эннь Христос болҗана! 17Бурхн бооца батлсн хѳѳн дѳрвн зун һучн җил болад Закан һарв. Эн закан тер бооцаг эвдҗ чадшго. Бурхна ѳгсн үгиг бас уга кеҗ чадшго. 18Кемр Бурхна билг Заканас һардг болхла, тер ѳгсн үгәс авгдшго билә. 19Закан юуни тѳлә бәәдв? Килнцәс кѳлтә Закан ѳгсн үг деер немгдв. Эн закан Абрахамин хѳѳт үрн иртл күчән геелго бәәҗ. Тер хѳѳт үрнд Бурхн үгән ѳгч. Бурхн эн закаг бийиннь болн күүнә хоорнд орлцачд эврәннь элчнрәр дамҗулад ѳгч. 20Бооцан хойр талас кегдхлә, хоорнд орлцдг күн кергтә болна. Болв Бурхн һанцарн Абрахамд үг ѳглә. 21Тегәд юн болҗахмб? Бурхна ѳгсн үглә закан ирлцҗәхший? Уга. Кемр авсн закан маднд җирһл ѳгх күчтә болсмн болхла, Бурхн күүг зака күцәсәр чик седклтәд тоолх билә. 22Болв цуг улс килнцин үлмәд бәәнә гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә. Иткдг улст Исус Христост итксәр үг ѳггдх. 23Итклин цаг иртл Закан мана харулч билә. Иткл медүлтл эн закан тиигҗ бәәлә. 24Христосиг иртл Закан мана сурһмҗлач болҗала. Бурхнд итксәр мадниг чик седклтәд тоолхин тѳлә Христос ирв. 25Итклин цаг ирв. Бидн дәкҗ сурһмҗлачин үлмәд бәәшговидн. 26Исус Христост иткснәс авн тадн Бурхна үрдүд болвт. 27Уснд кирслгдсн улс Христосла нииләд, Терүнә заң авв. 28Дәкҗ иудей, буру номта күн, ялч, сул күн залу, гергн гиҗ йилһл угат. Тадн цугтан Христос Исусла нииләд негн болвт. 29Кемр тадн Исус Христосин болхла, тиигхлә тадн Абрахамин хѳѳт үйнр болҗанат. Бурхна ѳгсн үг таднд күрх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\