ҺАЛАТЬЯНХН 4

1Бас иигҗ келхәр седләв: хѳѳт үрн нилх бәәдлтә, – зѳѳр кевтән түүнә болв чигн – эврәннь зѳвәрн ялчас йилһрҗәхмн уга. 2Эцкин кемҗәлсн цаг иртл, хѳѳт үриг бичкнднь сурһмҗлачнр болн зѳѳринь бүрткдг улс ѳсклә. 3Бидн бас терүнлә әдл бичкн цагтан бәәсәр делкәг залдг сәкүсдин үлмәд мухла болҗ йовлавидн. Болв цаг ирхлә, Бурхн эврәннь Кѳвүг илгәв. Тер Күүкд күүнәс эн һазр деер тѳрәд, Закана бәәдләр бәәдг болв. 5Терүгәрн закана үлмәд бәәсн улсиг цугтаһинь сулдхад, мадниг Бурхна үрдүд болтха гив. 6Тадн Бурхна үрдүд! Тана зүркнд Бурхн эврәннь Кѳвүнә Сәкүс орулв. Тер Сәкүсн Бурхиг: «Аав-а! Эцк-ә!» – гиһәд дуудна. 7Тадн дәкҗ мухла бишит. Ода тадн Бурхна үрдүдт. Кемр тадн үрдүд болсмн болхла, Бурхна зѳѳр эдлх хѳѳт үрдүд болҗанат. 8Бурхиг медәд уга цагтан тадн сәкүсдин мухла бәәҗит. Теднь Бурхн биш бәәҗ. 9Ода тадн Бурхиг меднәт. Эс гиҗ чикәр келхлә, – Бурхн тадниг меднә. Тиигхлә тадн яһад әрә торсн, түрү бәәдлтә сәкүсд тал хәрү эргҗәхмбт? Эврәннь сән дурар яһад урдк кевәр теднә ялч болхар тадн седҗәнәт? 10Тадн нам бемб ѳдр, шин сар, шин җил, байрин нәр темдглдг болҗанат. 11Би тадна тѳлә әәҗәнәв. Танад кесн мини кѳдлмш киидән давҗ одвза гиһәд әәҗәнәв. 12Ахнр-дүүнр, би таднас сурҗанав: Би буру номта улсла әдл болад заканд нәәлҗәхшв. Нанла әдл кетн. Тадн нанд мел му юм үзүлсн угат. 13Хаалһдан гемтәд түрүн болҗ би таднд Сән Зәңг цәәлһхәр ирләв. Терүг тадн меднәт. 14Тиигхд мини гем таднд чигн сѳрлт болла. Намаг тадн һазалҗ һолсн угат. Тадн нанар Бурхна элч кеввт. Оңданар келхлә, Исус Христосиг тоссн мет тосвт. 15Тана түрүн байр яһла? Кемр арһ бәәсн болхла, тиигхд тадн нанд эврәннь нүдән чигн ѳгх биләт. Терүг би лавлҗ келҗәнәв. 16Эн үнн үг келхләрн, би тана ѳшәтн болсн болхий? 17Танар оңдан улс йир икәр соньмсҗана. Болв теднә күсл му йорта күсл. Мадниг тедн танас салһҗ авхар седҗәнә. Тиигхләрн тадн теднәр соньмстха гиҗәнә. 18Кемр күсл сән болхла, соньмслһн сән юмн. Намаг ирсәр биш, энтн кезә чигн үнн. 19Мини эңкр үрдүд, эк күн үрән һарһхларн зовҗах мет, би тана тѳлә бас тиигҗ зовҗанав. Эн зовлңгиг Исус Христосин заңгиг тадн эс автл, би даах зѳвтә болҗанав. 20Би таднла бәәхәр седләв. Таднла оңдан дууһар би күүндх биләв. Би тана тѳлә йир зовҗанав. 21Закана үлмәд бәәхәр седҗәх улс, нанд келтн: заканд юуна тускар келгдҗәхиг соңсвта? 22Терүнд иигҗ бичәтә бәәнә: Абрахам хойр кѳвүтә бәәҗ. Негнь ялчас һарч, хойрдгч кѳвүнь сулдан бәәсн күүкд күүнәс һарч. 23Ялчас һарсн кѳвүн йирдән үрн һардг әдләр һарч. Сулар бәәсн күүкд күүнәс Бурхна ѳгсн үгәр үрн тѳрҗ. 24Эннь теҗг болҗана. Хойр күүкд күн – хойр бооцан. Хагр Синай уулын хаҗуд кесн бооцанла әдлцүлгднә. Эн бооцана үрдүд мухла болҗанат. 25Бас Хагр Арабьяд бәәх Синай уул болҗана. Ѳдгә цагт энтн һазр деер бәәх Ерусалим. Түүнә келн әмтн цугтан мухла болв. 26Зуг теңгрин Ерусалим сулдан бәәнә. Тер мана эк. 27Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә бәәнә: «Үрн уга болн үр эс һарһсн күүкд күн байрл! Үр һарлһлһна зовлң эс медсн күүкд күн хәәкр, бахмҗта бол! Залунь хайсн һанц күүкд күүнд үрн олар олдх». 28Ахнр-дүүнр, тадн Бурхнд үг ѳгснәс иштә тѳрсн Ицхакла әдл үрдүд. 29Тиигхд йирдән һарсн кѳвүн Әрүн Сәкүсн үг ѳгснәс кѳлтә һарсн үриг кѳѳдг бәәҗ. Ода бас тиим йовдл һарчана. 30Энүнә тускар Бурхна Бичгт юн бичәтә? Тенд иигҗ келгдҗәнә: «Ялч гергиг кѳвүтәһинь кѳѳһәд һарһ. Яһад гихлә, сул бәәсн күүкд күүнә кѳвүнд ѳгсн зѳѳр ялчин кѳвүнд күртшго юмн». 31Тегәд, ахнр-дүүнр, бидн ялч күүкд күүнә биш, сулдан бәәх күүкд күүнә үрдүдвидн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\