ҺАЛАТЬЯНХН 5

1Бидн сулвидн. Христос маднд сулдхвр ѳгв. Нег чигн күүнд бийән бичә даҗрултн, сулар бәәтн. 2Намаг, Павелыг, танд ю келҗәхиг соңстн. Кемр тадн керчүлһ келгүлхлә, Христосас таднд олз уга. 3Бас нег давтад келҗәнәв: Кемр кен чигн күн керчүлхлә, закаг кевтнь күцәх йоста болҗана. 4Кемр тадн зака күцәсәр чик седклтәд тоолгдхар седҗәхлә, тадн Христосас йосндан салвт. Тиигхлә таднд Бурхна цаһан санан күртшго болҗана! 5Мана тускар болхлаг Бурхн мадниг иткләр дамҗад чик седклтәд тоолхд Әрүн Сәкүсн нәәлвр ѳгчәнә. 6Христосла ниилсн цагт күн керчүлсн эс керчүлснь тѳр уга. Тѳрнь болхла иткл болҗана. Мадниг итксн ашт – талдан улст мана ѳгчәх дурн болҗана. 7Тадн сәәнәр йовҗ йовлат. Үнниг бичә соңстн гиҗ кен таниг чик хаалһас хаҗилһв? 8Энүгәр таниг үгдән орулҗ авхар дуудснь Бурхн биш. 9Бичкн идән һуйриг цугтнь искәнә. 10Исус Христосла ниилсәр тадн эврәннь хәләцән сольшгот гиҗ лавлҗанав. Тадниг хутхҗах күн, кен болв чигн, засгла харһх. 11Ахнр-дүүнр! Кемр би керчүлһн кергтә гиҗ цәәлһҗ йовсмн болхла, намаг яһад кѳѳлдх билә? Болв би эн керчүлһн кергтә гиҗ цәәлһсн болхла, кирсин туск мини цәәлһвр нег чигн еврей күүнд һундлта болшго билә. 12Тедн бийән мал мет ясхин керг күцәхлә, сән болх билә гиҗ ухалҗанав. 13Мини ахнр-дүүнр, Бурхн тадниг сулар бәәтхә гиҗ дуудла. Иим сул бәәдл таниг му седвәрт бичә авлултха. Зуг нег-негндән дуран ѳгч, дѳң болтн. 14Юңгад гихлә, Закан кевтән нег зааврт багтҗана: «Эврәннь ѳѳрхн күүнд бийләһән әдл дурл». 15Болв кемр тадн нег-негән зууһад, зерлг аңгудла әдл идәд хайҗахла, саглтн. Мел бийән уга кечквзәт. 16Әрүн Сәкүсн тана җирһл залтха, гиҗ би таднд келҗәнәв. Тиигхлә тадн килнцтә седвәрт бәргдшгот. 17Килнцтә седвәр кезә чигн Сәкүснә седвәрлә ирлцхш. Сәкүснә седвәр болхла килнцтә бәәдлин седвәрлә ирлцхш. Эннь нег-негнләһән ирлцҗәхш. Аштнь тадн кехәр седсән күцәҗ чадҗахшт. 18Кемр тадниг Сәкүсн һардҗахла, тадн закана үлмәд бәәхшит. 19Килнцтә бәәдлин керг темдгтә: аля һарһлһн, бузр болн ичртә йовдл һарһлһн, 20шүтәнд шүтх, бѳ келһн, дәәлдлһн, дурго боллһн, һалзурлһн, бийәрн тѳр келһн, керлдлһн, тарлһн, 21үлү үзллһн, әркдлһн, буру номта улсин шаҗна нәәрт согтлһн болн нань чигн. Урднь келснлә әдләр Тадниг иим йовдлас саглтха гиҗ хѳрҗәнәв. Тиигҗ бәәх улс Бурхна орн-нутгт оршго болҗана. 22Сәкүсн күүнә җирһлд иим бәәдл үүдәнә: дурн, байр, тѳвкнүн бәәлһн, тесвр, цаһан санан, ѳр-ѳвч йовдл һарһлһн, итклтә бәәдл, номһн бәәдл, бийән бәрлһн. Тиим улст закан мел харшлҗ чадшго. 24Исус Христосин улс эврәннь му седвәртә бәәдлән кирст хадла. 25Сәкүсн маднд йосн җирһл ѳгв. Тер тиигәд мадниг һардх йоста. 26Маднд деерлкх зѳв уга, нег-негән уурлулх, үлү үзх зѳв бас уга.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\