ҺАЛАТЬЯНХН 6

1Ахнр-дүүнр! Кемр кен чигн күн килнц һарһсн болхла, Сәкүснә заасар бәәх тадн, тер күн килнц һарһдгоһар, номһнар зогсатн. Килнцд терүнлә әдл авлгдхас бийән саглтн. 2Күнд-түрү үзгдхлә, нег-негндән дѳң болтн. Терүгәрн тадн Христосин зака күцәхит. 3Кемр кен чигн күн ик күн эс бәәсн бийнь бийән ик күүнд тоолхла, тиим күн бийән меклҗәнә. 4Күн болһн эврәннь йовдлан чик бишинь йилһх йоста. Терүнә йовдл сән болхла, тиигәд тер бийән магтҗ чадх. Эврәннь йовдлан кенлә чигн әдлцүлх йосн уга. 5Күн болһн эврәннь ацаһан теех. 6Сурһмҗ авчах күн багштаһан хувалцх йоста. 7Бичә меклгдтн. Бурхиг наад бәрҗ болшго. Күн болһн эврәннь тәрсән авдмн. 8Эврәннь му седвәрәр бәәсн күн аштнь үкҗ одх. Сәкүснә заасар бәәсн күн Әрүн Сәкүснәс мѳңк җирһл эдлх. 9Цаһан саната йовдл һарһхдан бичә цуцртн. Кемр цаһан саната йовдл цаарандан чигн һарһхла, бидн цагтан түүнә олзинь үзхвидн. 10Тиигәд арһ бәәхлә, бидн күн болһнд цаһан санаһан күргх йоставидн. Тедн дундас онцар Бурхнд иткдг ѳрк-бүлин улст дѳңгән күргтн. 11Ода би энүгәс авн эврәннь һарар ямаран ик үзгүдәр бичҗәсиг тадн үзҗәнәт. 12Тадниг керчүлтхә гиһәд шахҗах улс эврәннь һазак бәәдлән бардмнҗана. Тиим йовдл кехләрн, зуг Христосин кирсәс кѳлтә бичә кѳѳгдүлтхә гиҗәх йовдл. 13Нам керчүлгдсн улс зака күцәҗәхмн уга. Тадниг керчүлхәр седҗәх улс хѳѳннь бидн тадниг келгүлләвидн гиҗ караглхар бәәнә. 14Би болхла мана Деед Эзн Исус Христосин кирсәс оңдан юмар бардмнхар седҗәхшв. Нанд болхла делкәд бәәсн тоот кевтән кирст телүлгдлә. Би бас делкән тѳлә телүлгдләв. 15Керчүлсн күн эс керчүлсн күн чигн тѳрүц йилһн уга юмн. Хамгин күчтәнь Бурхна үүдәсн шин күн. 16Эн зокъялар бәәх улст Бурхн амулң бәәдл болн хәәрлт күргтхә. Тедн болн Бурхна цуг улс тиигҗ бәәтхә. 17Дәкҗ нанд нег чигн күн зовх юм бичә үзүлтхә. Мини махмудт бәәх шархин орм Христосин ялч болҗах темдгнь. 18Мини ахнр-дүүнр, таниг цуһар мана Деед Эзн Исус Христос хәәрлтхә! Тиигтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\