ЕВРЕЙМҮД 1

1Кезәнә Бурхн әәлдәчнрәр дамҗад кесг дәкҗ олн зүсн эв-арһ олзлад, мана ѳвк эцкнрт келдг бәәсмн. 2Эн сүл ѳдрмүдт Бурхн Эврәннь Кѳвүһәрн дамҗад маднд келдг бәәсмн. Бурхн Кѳвүһәрн дамҗад нарт делкә үүдәһәд, цугин ѳнч авх Кѳвү кесмн. 3Кѳвүнднь Бурхна туурмҗ үзгднә. Кѳвүн Бурхна йосн дүр болҗана. Бурхна Кѳвүн цуг нарт делкәг Эврәннь күчтә Үгәрн бәрнә. Әмтнә килнц тәвснә хѳѳн теңгрт хамгин күчтә йосна барун бийд Тер суусмн. 4Кѳвүн Бурхна элчнрәс деер болв, тиим кевәр Терүнд Бурхна ѳгсн нернь Бурхна элчнрин нердәс деер болв. 5Яһад гихлә, Бурхн ямаран чигн элчдән кезәчн: «Чи – Мини Кѳвүнч, эндр Би Чини Эцк болв», – гиҗ келсмн уга. Бурхн ямаранчн элчин тускар кезәчн: «Би Энүнә Эцк болхв болн Эн Мини Кѳвүн болх», – гиҗ эс келсмн болдг. 6Зуг Бурхн Эврәннь Ууһн Кѳвүһән орчлңд илгәх цагт иигҗ келсмн: «Бурхна цуг элчнр Терүнд сѳгдтхә». 7Бурхна элчнрин тускар Тер: «Та Эврәннь элчнрәр сальк кенәт, Эврәннь зарцнрар шачасн һал кенәт», – гиҗ келв. 8Кѳвүнә тускар болхла, Бурхн иигҗ келҗәнә: «О, Бурхн, Тана заллт мѳңкиндән бәәх, Та үнн чикәр Эврәннь алвтан залҗ йовнат. 9Та чик бәәдлд дуртат, йос эвдхдән дур угат. Эн учрар Бурхн, Тана Бурхн, Таниг байрин олив тосар Тана үүрмүдт түркснәс үлү икәр түрксмн». 10Дәкәд иигҗ бичәтә бәәнә: «Деед Эзн, Та хамгин түрүнд һазр үүдәвт, теңгр Тана һарар кесн керг болҗана. 11Цуг эн уга болҗ одх, зуг Та үлдхит. Цуг эн хувцнла әдл элҗ одх. 12Та эдниг хуучн хувцн кевтәһәр орахит, эдн хувцн кевтәһәр сольгдх. Зуг Та нег кевтән бәәхит, Тана насн тѳрүц чилшго». 13«Чини ѳшәтнриг кѳл дорчн тулур кевтәһәр эс тәвтл барун һартм су», – гиҗ Бурхн нег чигн элчдән кезә чигн келәд уга. 14Бурхна цуг элчнр церглдг сәкүсд болна, тедн аврлтд күртх улст нѳкд болхар Бурхнар илгәгднә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\