ЕВРЕЙМҮД 10

1Закан әмтнд хѳѳтндән ирх сәәһин дүрсн биш, теднә сүүдр болдг бәәсмн. Оньдиндән җил болһн тәкгдсн әдл тәкләр Бурхнд сѳгдхәр ирдг улсиг Закан тѳрүц цеврлүлҗ чадшго. 2Кемр закан энүг кеҗ чадсн болхла, әмтн тәкл тәкдгән уурх билә. Яһад гихлә, тедн килнцәсн цеврдәд, килнцәс кѳлтә бурутав гиҗ саншго билә. 3Зуг тәкләр җил болһн әмтнд килнцин тускар сана орулна. 4Яһад гихлә, бухмудын болн текмүдин цусн килнциг уга кеҗ чадшго. 5Иим учрар Христос эн орчлңд ирхдән Бурхн: «Та тәкл чигн, бәрц чигн авхар седсн угат, зуг Та Нанд цогц белдвт. 6Та һалд шатгдсн, килнцәс кѳлтә тәксн тәклиг таасҗахшит. 7Тиигхлә Би иигҗ келләв: О, Бурхн! Би Бурхна Бичгт мини тускар бичгдсәр Тана таалыг күцәхәр ирсн бәәнәв», – гиҗ келв. 8Урднь Христос иигҗ келлә: «Та һалд шатагдсн болн әмтнә килнцәс кѳлтә тәксн тәклиг таасҗахшит». Эн тәклмүд Закаһар тәкгднә. 9Энүнә хѳѳн Христос иигҗ келв: «Би Тана таалыг күцәхәр ирсн бәәнәв». Тегәдчн Бурхн хуучн тәклин туск зокал уга кеһәд, соңсхврин туск зокалар сольв. 10Исус Христос Бурхна таалыг күцәсн тѳләд бидн тәкләр дамҗад килнцәсн цеврлгдсн биләвидн. Тәкл гиснь – нег дәкҗ Христос Эврәннь цогцан ѳгсн үүл йовдл. 11Оньдинд ѳдр болһн әдл тәклмүд тәкҗ, гелң болһн церглтән күцәнә. Эн тәклмүд күүнә килнциг тѳрүц уга кеҗ чадшго. 12Зуг Христос әмтнә килнцәс кѳлтә негхн тәкл тәкҗ, Бурхна барун бийд суусмн. 13Бурхн ѳшәтнриг кѳл дорнь тулг болһҗ эс тәвтл Христос тенд күләҗәнә. 14Негхн тәкләр Тер килнцәс цеврлҗәх улсиг оньдиндән дуту уга болһҗ. 15Әрүн Сәкүсн маднд бас герчләд, негдвәр, иигҗ келҗәнә: 16«Тер ѳдрмүдин хѳѳн Би теднлә иим бооца батлнав гиҗ Деед Эзн келҗәнә. Би Эврәннь Закаһан теднә уха-сананднь орулад зүркнднь бичхв». 17Цааранднь Әрүн Сәкүсн келҗәнә: «Дәкҗ теднә килнцинь болн му йовдлмудынь тѳрүц тодлшгов». 18Килнц тәвгдхлә, килнцәс кѳлтә тәкл тәкх керг уга. 19Тегәд, ахнр-дүүнр, бидн Исусин цусар дамҗад, хамгин әрүн бәәрнд шин болн әмд хаалһар орҗ чадҗанавидн гиҗ лавта меднәвидн. 20Эн хаалһиг Исус маднд кѳшгәр дамҗад, талданар келхд, Бийиннь цогцар дамҗад сексмн. 21Манад Бурхна гер деер Алдр Гелң бәәнә. 22Эн учрар үнн седкләрн буруһасн цеврдсн зүрктәһән, цевр усар уһагдсн цогцтаһан, цуг бийәрн иткәд, Бурхн тал ѳѳрдий. 23Әмтнд ѳгсн амн үгин нәәлврт батар зогсий. Яһад гихлә, Бурхн ѳгсн үгән оньдин күцәнә. 24Тегәд нег-негән медлцҗ, нег-негндән дурта болҗ, нег-негндән сә кех арһ хәй. 25Чонҗан үлдәдг авъяста улсла әдл чонҗан үлдәхмн биш. Зуг нег-негндән улм икәр урмд ѳгхмн. Яһад гихлә, Деед Эзнә ѳдр ѳѳрдҗ йовхинь тадн үзҗәнәт. 26Кемр бидн секгдсн үнниг медә бәәҗ килнц цаарандан чигн кеһәд бәәхлә, тер килнциг нег чигн тәкл тәвүлҗ чадшго. 27Тиим юмн учрхла, бидн ик әәмшгтәһәр ирх зарһиг болн Бурхна ѳшәтнриг уга кедг, ѳршәңгү уга һалыг күләх болҗанавидн. 28Мошен Закаг эс соңсдг күүг хойр болн һурвн герчин үгмүдәр ѳршәңгү угаһар алдг бәәсмн. 29Ухалтн: Бурхна Кѳвүг басдг, килнцәснь цеврдүлсн болн бооцана цусиг әрүн юмнд тоолдго, хәәрлтин Сәкүсиг му келдг күн ямаран ик цааҗла харһх! 30Яһад гихлә, «Би ѳшәһинь авхв», болн «Күүнә һарһсн буруһин ашар Би терүг цааҗлхв» гисн үгмүдин Эзинь бидн меднәвидн. Дәкәд Тер иигҗ келсн бәәнә: «Деед Эзн Эврәннь улсан зарһла харһулх». 31Әмд Бурхна һарт бәргдхлә, йир әәмшгтә юмн! 32Урдк цаган, Бурхна герл авсн цаган тодлтн. Тадн ик зовлң эдлсн биләт, зуг ямаранчн зовлң дааҗ чадлат. 33Зәрмдән тадниг әмтнә чирәд му келдг, зовадг билә. Тиим зовлң даасн улсин җирһлд тадн зәрмдән орлцҗ, нѳкд болдг биләт. 34Түүрмд суусн әмтнд тадн сана зовдг биләт. Тана гермүдиг булаҗ авсн цагт тадн ик байрта биләт. Яһад гихлә, тадн энүнәс сән болн мѳңк юмс эдлхән меддг биләт. 35Зѳргтә бәәдлән бичә алдтн, яһад гихлә, зѳргтә бәәхлә хамгин сәәнәр ачтн хәрүлгдх. 36Бурхна таалыг күцәхин тѳлә, Терүнә ѳгхәр бәәсиг авхин тѳлә тадн ик тесвртә бәәх зѳвтәт. « 37Яһад гихлә, удл уга невчкн цаг болад Ирдгнь ирх, икәр удшго. 38Мини чик седклтә күн иткләрн бәәх, зуг кемр күн Намаг дахдган уурхла, тер Нанд тааста болшго». 39Зуг бидн Бурхиг дахдган уурад, үкллә харһх улс бишвидн. Бидн иткнәвидн, тегәд авргдвидн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\