ЕВРЕЙМҮД 11

1Иткл гиснь: Мана нәәлҗәх юмн бәәнә гиҗ лавта медх, болн эс үзгддг юмн бәәнә гиҗ лавта медх. 2Кезәнә әмтн иткләр дамҗад Бурхнд тааста болдг бәәсмн. 3Нарт делкә Бурхна үгәр үүдсмн, тер учрар эс үзгддг юмнас үзгддг юмн үүдсинь бидн иткләр дамҗад меднәвидн. 4Иткләрн Абель Кәнәс сән тәкл Бурхнд тәксмн. Иткләрн Абель чик седклтә күн гисн герчллһ авсмн. Бурхн Абелин белг авсндан эн герчллһ ѳгсмн. Абель кезәнә ѳңгрвчн иткләрн ода күртл келҗәнә. 5Иткләрн Ханок үкллә харһл уга һазрас авгдла. Терүнә цогцинь күн олҗ чадсн уга, яһад гихлә, Бурхн терүг авла. Эн орчлңгас авгдхин ѳмн Ханок Бурхнд тааста күн гисн герчллһ авсмн. 6Иткл угаһар күн Бурхнд тааста болҗ чадшго. Яһад гихлә, Бурхн тал ирсн күн Бурхн бәәнә гиҗ, Бурхн Терүг хәәдг күн болһниг ачлна гиҗ иткх зѳвтә. 7Иткләрн Ноах юн учрх гисн сагллһна зәңг Бурхнас авсмн. Ноах Бурхиг соңсад, гер-бүлән харсҗ аврхин тѳлә керм тосхсмн. Ноах орчлңгиг гемшәһәд, иткләрн Бурхнас чик седкл авв. 8Ѳнчән авх һазр тал йовтха гиҗ Бурхн Абрахамиг дуудв. Иткләрн Абрахам Бурхиг соңсв. Тер альдаран йовхан эс медсн бийнь йовсмн. 9Иткләрн Абрахам Бурхна ѳгнәв гисн орн-нутгт хәр күн болҗ бүүрлҗ. Абрахам Ицхак Яков хойрла сегт бәәсмн. Тедн Абрахамла әдл Бурхна ѳгнәв гисн ѳнч авх улс бәәсмн. 10Яһад гихлә, Абрахам мѳңк улта балһсиг күләҗәсн билә. Тер балһсна проектын Зурач болн Тосхач Бурхн Бийнь бәәсмн. 11Сарра үр һарһхд зѳвәр наста бәәҗ. Зуг тер күср болвчн иткләрн үр һарһх күч авсмн. Бурхн ѳгсн үгән күцәдмн гиҗ тер иткдг бәәҗ. 12Иим учрар насан барн гиҗ йовх Абрахамас хѳѳт үйнр һарсмн. Теднә тонь теңгрин одд мет болн теңгсин кѳвәд бәәсн элсн мет олн бәәсмн. 13Эн улс цугтан Бурхнд иткәд ѳңгрв. Эдн Бурхна ѳгх юмиг авсн уга, болв холас үзәд байрлдг бәәсмн. Эн һазр деер бидн ирсн хәр улс болн зуульчнрвидн гиҗ тедн бийиннь тускар келдг бәәҗ. 14Бийиннь тускар тиигҗ келдг улс тиигәд эврәннь йосн Тѳрскән хәәҗәхән үзүлҗәнә. 15Кемр тедн үлдәсн тѳрскн орн-нутгин тускар ухалдг бәәсн болхла, тедн тиигәрән хәрү ирҗ чаддг арһта бәәх билә. 16Зуг тедн энүнәс сән орн-нутгур эс гиҗ теңгрин орн-нутгур темцдг билә. Тиим учрар тедн Бурхиг «мана Бурхн» гиснәс Бурхн эмәхш. Яһад гихлә, Бурхн эн улст балһс белдсмн. 17Бурхн Абрахамиг сѳрхлә, иткләрн тер Ицхакар тәкл тәкхәр белдсмн. Бурхна ѳгхәр бәәсн юмнд тер иткәд, эврәннь ор һанцхн кѳвүһәрн тәкл тәкхәр седлә. 18Ицхакин тускар Бурхн Абрахамд: «Чини уңг-тохм Ицхакас эклх», – гиҗ келв. 19Бурхн үксн улсиг әмдрүлҗ чаддгтнь Абрахам итклә. Болв Абрахам Ицхакиг үкләс авч гиҗ келҗ болҗана. 20Иргчдән Яков Эсав хойрин әдс ирх гиҗ Ицхак иткләрн келсмн. 21Иткләрн Яков ѳңгрхиннь ѳмн Йосипин кѳвүн болһнд әдс ѳгч. Тер тайган түшәд, Бурхнд сѳгдсмн. 22Иткләрн Йосип ѳңгрхиннь ѳмн Израилин улс Египетәс һарх гиҗ сана орулад, эврәннь цогцан яһҗ оршахинь келҗ ѳгсмн. 23Иткләрн Мошен эк-эцкнь терүг тѳрснә хѳѳн һурвн сардан бултулв. Тедн кѳвүһән ик сәәхнинь үзв, болв хаана заквр эвдхәсн әәсн уга. 24Моше наснь ѳѳдләд ирхләрн иткләрн фараона күүкнә кѳвүн бишв гив. 25Килнцтә, ахр байрта җирһләр бәәхин ормд тер Бурхна әмтнлә зовлң даах җирһл шүүҗ авв. 26Христосин тѳлә му нер зүүхиг Египетин зѳѳрәс ик үнтә юмнд тер тоолдг бәәҗ. Яһад гихлә, Моше иргч ачлвр тал темцҗ хәләдг бәәсмн. 27Иткләрн тер хаана цухлас әл уга Египетәс һарсмн. Яһад гихлә, тер эс үзгддг Бурхиг үзҗәх метәр хәрү эргҗ йовсн уга. 28Иткләрн Моше Песах гидг нәр тогтаһад, үүдн болһниг цусар цацтн гиҗ әмтнд закв. Үклин элч Израилин улсин ууһн кѳвүдиг бичә алтха гиҗ тиигв. 29Иткләрн Израиль улс улан теңгсиг хүүрә һазрар йовҗ йовх мет һатлҗ һарсмн. Египетин улс бас тиигҗ кехәр седәд уснд чивсмн. 30Әмтн долан ѳдр Ерихо балһсиг эргснә хѳѳн иткләр балһсна эрс нурад унҗ одҗ. 31Иткләрн Рахаб гидг аля күүкд күн наадк бүдүн күзүтә улсла үксн уга. Яһад гихлә, тер туршулчнриг сәәнәр тосад, гертән орулсмн. 32Дәкәд ю келхв? Гидеона, Баракин, Шимшона, Иптән, Давидин, Самуэлин болн әәлдәчнрин тускар келхлә, цаг күртшго. 33Иткләрн тедн зәрм орн-нутгиг диилҗ эзләд, чик кергән күцәһәд, Бурхна ѳгх юм авв. Тедн арслңгудын ам хаав. 34Ик һал унтраһад, хурц иртә үлдәс авргдла; чинән уга бәәсн бийнь чидл орад одла. Дәәнд орлцад ик чидлтә болад, күүнә цергиг кѳѳв. 35Иткләрн күүкд улс үксн элгн-саднаннь әмдрсинь олҗ авв. Зәрмнь сулдхвр керг уга гиһәд, улм сән җирһлд әмдрхәр ик зовлңтаһар үкв. 36Зәрм улсиг наад бәрәд, маляһар цокад, цевд күләд түүрмд хайв. 37Тедниг чолуһар цокад, кѳрәһәр кѳрәдәд, үлдәр чавчад алв. Тедн хѳѳнә, ямана арс кѳдрәд, һазр кедәд йовдг бәәҗ, угатя яду боллдад, кѳѳгдәд икәр зовагдв. 38Эн улс орчлңгас деер билә. Тедн кѳдә һазрмудар, уулмудар, хадын кѳндәһәр, уулын хавчгар кедәд йовв. 39Эдн цуһар иткләрн Бурхнд тааста билә. Зуг теднәс нег чигн күн Бурхна ѳгхәр бәәсн юмиг авсн уга. 40Яһад гихлә, Бурхн маднд энүнәс сән юм белдсмн. Тедн маднла хамдан дуту уга җирһлд күрч чадхиг Бурхн урдаснь тогтав.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\