ЕВРЕЙМҮД 12

1Мана эргнд олн герчнр бәәнә. Эн учрар мана хаалһд бәәсн харшлтас болн маднд хальддг килнцәс гетләд, маднд заасн хаалһар тесвртәһәр гүүһәд йовий. 2Нүдән аньлго Исус тал оньдин хәләй. Энтн итклин Үүдәч болн Күцәһәч. Исус Бийднь заясн иргчин байрин тѳлә һә үклиг юмнд тооллго кирсд үкәд, Бурхна ширән барун бийд суусмн. 3Цуцрад цѳкршгон тѳләд килнцтә әмтнә ик ѳшәрклһиг даасн Исусин тускар ухалтн. 4Тадн болхла килнцин ѳмнәс босҗ үктлән дәәлдәд угат. 5Эврәннь үрдүдтән келжәснлә әдл Бурхна келсн урмдта үгмүдиг тадн мартвт? «Кѳвүм минь! Деед Эзн чамаг чиклхлә, бичә бас. Деед Эзн чамаг засглхла, бичә цѳкр. 6Яһад гихлә, Деед Эзн дурта кѳвүһән чиклнә. Кѳвүн гиҗ тоолгддг күн болһниг малядна». 7Бурхна заслһиг тесвртәһәр даатн. Яһад гихлә, Бурхн тадниг Эврәннь кѳвүдән гиҗ тоолна. Эцкәс засгдад уга кѳвүн бәәдмб? 8Кемр Бурхн тадниг Эврәннь цуг кѳвүдлә әдл эс засдг болхла, тадн Терүнә һарсн кѳвүд биш болҗанат, зуг йосн бишәр һарсн кѳвүд. 9Мана һазрин эцкнр мадниг засдг билә, болв бидн тедниг тевчдвидн. Иим учрар энүнәс үлү яһҗ бидн Сәкүсдин Эцкин үгд орх зѳвтәвидн. Эн соңсхврта бәәдл маднд җирһл ѳгнә! 10Мана һазрин эцкнр ахр болзгт мадниг засад авдг билә. Тедн мадниг чикәр засҗанавидн гиҗ тоолдг билә. Зуг Бурхн мадниг мана сәәһин тѳлә, мадниг Бийтәһән әдл Терүнә әрүн улс болһхар засна. 11Яһад гихлә, кемр күн засгла харһхла, тер засг байр биш зовлң болҗ медгднә. Хѳѳннь эн засгар сурһмҗ авсн күн чик бәәдлиг болн эвтә җирһлиг урһц метәр хурана. 12Тегәд эврәннь цуцрсн һаран ѳргтн, чинән уга ѳвдгән батрултн. 13Доһлң кѳлән ѳвдкәшгоһар, болв эдгәхәр һо хаалһар цааранднь чигн йовтн. 14Күн болһнла эвәр бәәхәр шунтн. Әрүн җирһләр бәәхәр зүтктн, яһад гихлә, әрүн җирһләр эс бәәхлә Деед Эзиг үзҗ чадшгот. 15Хәлән бәәтн: тадн дундас күн һашун уңгта урһмл мет урһад әмтнд дала хоран күргвзә, кесг әмтиг бузрдавза. Бурхна хәәрлтиг күн үлдәвзә! 16Хәлән бәәтн! Бурхн уга Эсавла әдл, эс гиҗ тадн аля күн бичә болтн. Эсав нег ааһта хотын тѳлә ууһн кѳвүнә зѳвән хулдчксн билә. 17Энүнә хѳѳн тер эцкәсн әдс авхар седв. Зуг эцкнь сурсинь ѳгсн уга. Яһад гихлә, Эсав әдс авхар зүткҗ уульв чигн кесн үүлән сольҗ чадсмн уга. 18Тадн һарарн кѳндәҗ болшго болн һалд шачах уулур, таг харңһуһур, догшн салькнур, 19бүрә-бүшкүрин әәһүр, үг келдг дууһур ирсн угат. Тер ду соңссн әмтн дәкҗ үг бичә келтхә гиҗ эрв. 20Яһад гихлә, тедн ѳгсн зәрлгиг авч чадсмн уга. Зәрлг гиснь эн: Кемр мал болв чигн эн уул тал күрхлә, чолуһар цокгдҗ үкх. 21Әмтнә үзсн юмн ик әәмшгтә болад: «Би икәр әәһәд чичрҗәнәв», – гиҗ Моше келҗ. 22Зуг тадн Сион уулур, Әмд Бурхна балһснур эс гиҗ теңгрин Ерусалимур Бурхна тоолҗ болшго элчнр тал ѳѳрдвт. 23Тадн ууһн кѳвүдиннь байрин хургт ѳѳрдвт. Теднә нерд теңгр деер бичәтә бәәнә. Тадн Бурхн тал, цуг күмни Зарһч тал, дуту уга болн чик седклтә сүмсд тал ѳѳрдвт. 24Тадн Исус тал эс гиҗ Бурхна болн күүнә хоорндк Шин Бооцана орлцач тал, цацгдсн цусн тал ѳѳрдвт. Эн цусн Абелин цуснас үлү сән юм ѳгхәр бәәнә. 25Хәлән бәәтн! Үг келҗәх Бурхиг күн соңслго буру хәләвзә. Һазр деер үг келҗәсн Мошег соңсхар седдго улс цааҗас зулҗ чадсн уга. Энүнәс үлү бидн теңгрәс үг келҗәх Бурхиг эс соңсхла, цааҗас зулҗ чадшговидн. 26Тиигхд Бурхна дун һазриг чичрүлдг билә. Ода болхла Бурхн иим үг ѳгч: «Дәкн Би һанцхн һазриг биш, теңгриг чигн чичрүлхв». 27«Дәкн» гисн цуг делкәд үүдәгдсн юмн чичргдәд уга болҗ одх – гисн үг. Тегәд чичрүлҗ болшго юмиг үлдәхин тѳлә тиим юмн учрх. 28Тер учрар мадн ормаснь кѳндәҗ болшго орн-нутг авчах тѳләдән ханлтта бәәхм. Бурхнд сѳгдәд, күндләд, Терүнәс әәһәд, Бурхнд тааста болад, Терүнд ханлт ѳргхм. 29Яһад гихлә, мана Бурхн цугинь шатаҗ уга кедг һал болҗана.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\