ЕВРЕЙМҮД 13

1Иткдг ахнр-дүүнр мет нег-негндән дурта болад бәәтн. 2Зуульч улсиг кезәчн гиичлүлхән бичә марттн. Тиигҗ кеһәд зәрмснь медлго, Бурхна элчнриг гиичлүлсмн. 3Түүрмд бәәсн улсиг бичә марттн. Тадн бийстн түүрмд бәәсн метәр теднә тускар ухалтн. Зовлң дааҗасн улсиг бичә марттн, бийстн зовлң дааҗах мет теднә тускар ухалтн. 4Гертә-бүлтә бәәдл-җирһлиг цуһар күндлх зѳвтә. Залу гергн хойр хоорндан итклтә болх зѳвтә. Хуульч болн аля улсиг Бурхн зарһла харһулх. 5Мѳңгнд дегд дурта бичә болтн. Бәәсәрн байн болтн. Яһад гихлә, Бурхн иигҗ келв: «Би чамаг үлдәшгов, Би чамаг хайшгов». 6Тегәд зѳргтәһәр келҗ болҗана: Деед Эзн – мини нѳкд. Би юмнас әәшгов? Күн нанд ю кехмб? 7Тадниг Бурхна үгәр сурһсн һардачнран бичә марттн. Теднә җирһлин болн үклин тускар ухалад, тедниг дураҗ итктн. 8Исус Христос Ѳцклдүр, эндр, мѳңкиндән нег кевәрн бәәнә, тѳрүц хүврхш. 9Таднд күүнә болдг олн зүсн ном чик хаалһастн бичә хаҗилһтхә. Тана седклтн хотын туск зокалмуд күцәлһнәр биш, Бурхна хәәрлтәр батрдгнь сән. Хотын туск зокалмуд күцәдг улст эн зокалмуд олз ѳгшго. 10Манад тәклин ширә бәәнә. Евреймүдин сегт церглдг улс тер ширәһәс хот идх зѳв уга бәәсмн. 11Яһад гихлә, ах гелң хамгин әрүн бәәрнд әмтнә килнц тәвүлхин тѳлә малын цус орулна. Малмудын цогцнь болхла, әмтн бүүрлдг һазрин ард шатагддг бәәсмн. 12Тегәд чигн Исус әмтиг килнцәснь цусарн цеврлхәр балһсна ард үксмн. 13Тегәд чигн әмтн бүүрлдг һазрин ард һарад Терүнүр йовхм, Исусин му нериг хувалцхм. 14Яһад гихлә, энд һазр деер бәәх балһсн манад уга болад, бидн иргч балһсиг хәәҗәнәвидн. 15Тегәд Исусар дамҗад, Бурхнд нерәдсн бәрц болсн магтал оньдиндан ѳргий. Магтал гиснь – амнас һарчах Бурхнд нерәдсн бәрц болҗана. Эн бәрц: Исус – Деед Эзн гисн үгмүд. 16Нег-негндән сә кеҗ, нѳкд болдган бичә марттн. Яһад гихлә, эн Бурхнд тааста бәрц. 17Таднд сурһмҗ ѳгдг улсин үгд орад, теднә келсинь күцәтн. Тедн килмҗән ѳгәд, тана седклиг оньдин хәләнә. Яһад гихлә, тедн эврәннь цергллһнә туск тооцаһан Бурхнд ѳгх зѳвтә. Эн учрар эврәннь кѳдлмшән байртаһар күцәҗ зѳвүр угаһар тедн бәәтхә. Кемр эс тиигхлә, эн таднд олз ѳгшго. 18Мана тѳлә зальврад бәәтн. Яһад гихлә, бидн седклдән гем уга бәәнәвидн гиҗ лавта келҗ чадҗанавидн. Тегәд үнн чикәр бәәхәр шунҗанавидн. 19Бурхн намаг удл уга таднур йовултха гиһәд зальвртн гиҗ, би үнн седкләрн эрҗәнәв. 20Мана Деед Эзн Исусиг эс гиҗ хѳѳдин алдр Хѳѳчиг мѳңк бооцана цусар дамҗад әмдрүлсн Эвин Бурхн таднд Терүнә таалыг күцәхд кергтә сәәг ѳгх болтха! Исус Христосар дамҗад, Бурхнд тааста юм мана дотр Тер күцәтхә! Исус Христос мѳңкиндән тууртха! Тиигтхә! 22Ахнр-дүүнр, эн урмдта үгмүд седкләрн орултн гиҗ би эрҗәнәв. Яһад гихлә, мини бичсн бичг ик биш. 23Мана дү Тимофей түүрмәс сулдхвр авснь медтн. Кемр тер удл уга ирхлә, би тадниг терүнлә хамдан бәәсинь үзхүв. 24Тана һардачнрт болн Бурхна улст менд илгәҗәнәв. Италин ахнр-дүүнр таднд менд илгәҗәнә. 25Бурхна хәәрлтд тадн багтад бәәх болтха!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\