ЕВРЕЙМҮД 2

1Салькнд туугдсн керм мет болш уга тѳләд бидн соңссндан оньган икәр ѳгч бәәх зѳвтәвидн. 2Бурхна элчнрәр дамҗад келсн үг итклтә билә. Тегәд эн үгиг эс соңссн болн эвдсн күн болһн үнн чикәр цааҗла харһулгдх йоста билә. 3Бидн тиим алдр аврлтд оньган эс ѳгхлә, цааҗас алдрҗ чадшговидн. Эн аврлтын тускар Деед Эзн Бийнь әмтнд зәңглсн бәәнә. Энүнә тускар соңссн улс аврлт йосн үнн гиҗ маднд лавлҗ келсмн. 4Бурхн энүг онц темдгәрн, ѳвәрц йовдларн, олн зүсн сүркә йовдларн болн Эврәннь тааларн, әмтнд ѳггдсн Әрүн Сәкүснә билгәрн батлҗ үзүлсмн. 5Мана келҗәсн иргч орчлңгиг залхин кергт Бурхн элчнрән тәвсн уга. 6Тиим биш, Бурхна Бичгт нег кесгт иигҗ бичәтә: «Күн гисн кемб? Яһад Та энүг эс мартнат? Күмни кѳвүн гисн кемб? Яһад энүг Та килмҗтәһәр хәләдвт? 7Та ахр болзгт терүг Бурхна элчнрәс дор тәвләт. Терүнә толһад туурмҗта болн ачта титм Та зүүввт. 8Цуг заллтыг терүнә һарт ѳгвт». Терүнә һарт цуг заллтыг ѳгсн цагтан, Бурхн нег чигн юм үлдәлго күүнә заллтд орулсмн. Зуг цугнь күүнә заллтд бәәхинь ода бидн үзәд угавидн. 9Исус Бурхна хәәрлтәр цуг улсин тѳлә үкхәр ахр болзгт Бурхна элчнрәс дор тәвгдсинь бидн үзҗәнәвидн. Эн үкллә харһҗ зовснднь Исуст туурмҗин титм зүүгдсинь бидн бас үзҗәнәвидн. 10Бурхнар болн Бурхна тѳлә цугнь үүдәгдсн бәәнә. Бурхн кесг кѳвүдиг туурмҗд орулх зѳвтә билә. Зовлңгар дамҗад Исусиг, аврлтын һардачиг, Бурхн дуту уга болһҗ кесмн. 11Яһад гихлә, әрүслдгнь болн әрүслгддгнь нег Эцктә. Эн учрар Исус тедниг ахнр-дүүнр гисндән ичхш. 12Исус Бурхнд: «Би Тана нериг ахнр-дүүнртән келнәв. Би иткдг улсин заагт Таниг туурулнав», – гиҗ келнә. 13Дәкәд бас иигҗ келнә: «Би Бурхнд нәәлнәв», болн «Энтн Бив, Бурхна ѳгсн үрдүдтә хамдан бәәнәв». 14Эн үрдүд йирин улс бәәсн учрас Исус бас теднлә әдл күн болв. Эврәннь үкләрн үклин эзиг эс гиҗ эрлгиг уга кехәр Исус тиим болв. 15Үкләс әәһәд, җирһлин туршт мухла болсн улсиг сулдххар Исус тиигсмн. 16Яһад гихлә, Бурхна элчнрт биш, Абрахамин үлдл тохмд Тер нѳкд болҗасинь медгдҗәнә. 17Тер учрар Бурхна ѳмн итклтә болн ѳршәңгү ах гелң болхар, әмтнә килнц тәвгддгәр Тер цуг бәәдләрн ахнр-дүүнрлә әдл бәәх зѳвтә бәәсмн. 18Тегәд чигн Тер Бийнь сѳрлһнлә харһад зовлңган эдлсн учрас сѳргдҗәх улст ода нѳкд болҗ чадх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\