ЕВРЕЙМҮД 4

1Тегәд Бурхна амрлһна ормд орхит гисн Терүнә ѳгсн үг бәәтл, бидн терүнд орхас дутвзав гиҗ әәх зѳвтәвидн. 2Яһад гихлә, бидн теднлә әдл Сән Зәңг соңславидн. Зуг тедн соңссн болв чигн тер үг тус күргсн уга. Яһад гихлә, тедн соңсв чигн итксмн уга. 3Бидн иткәд амрлһна ормд орҗанавидн. Яһад гихлә, «тедн Мини амрлһна ормд тѳрүц оршго», – гиҗ Бурхн келҗ. Терүнә керг-үүлмүд орчлң үүдсн цагт тѳгссн бийнь тиигҗ келҗ. 4Бурхна Бичгин нег һазрт доладгч ѳдрин тускар: «Бурхн доладгч ѳдрт цуг Эврәннь кергәсн амрв», – гиҗ бичәтә. 5«Тедн Мини амрлһна ормд тѳрүц оршго», – гиҗ Бурхна Бичгт бас бичәтә. 6Хамгин түрүнд Сән Зәңг соңссн улс эврәннь Бурхиг эс соңссндан амрлһна ормд орсн уга. Тегәд амрлһна ормд орх зәрм улс бәәсн тѳләд 7Бурхн «эндр» гидг ѳдр темдглсмн. «Эндр Терүнә ду соңссн цагтан бүдүн күзүһән бичә үзүлтн», – гиҗ кесг цаг давсн хѳѳн Тер Давидәр дамҗад урднь келсәр келв. 8Кемр Навина Исус теднд амрлһ ѳгсн болхла, Бурхн энүнә хѳѳн талдан ѳдрин тускар келш уга билә. 9Тегәд чигн Бурхна улст амрлһна ѳдр үлднә. 10Яһад гихлә, Бурхна амрлһна ормд орсн күн, Бурхн күцәсн кѳдлмшәсн амрснла әдл эврәннь күцәсн кѳдлмшәсн амрв. 11Тегәд эн амрлһна ормд орхар зүткхм. Яһад гихлә, Бурхиг соңсдго күн Израилин улсла әдл амрлһна ормд орҗ чадшго. 12Бурхна үг – әмд болн күцәмҗтә, тер ямаран чигн хойр талан хурц иртә үлдәс үлү хурц. Тер гүүнәр мана дотр ивтрҗ, сүмсн седкләс, нуһрсн яснас салһна. Тер күүнә зүркнә седвәр-санаг шүүнә. 13Нег чигн үүдәгдсн юмн Бурхнас бултҗ чадшго. Терүнә нүднд цугнь хуча уга секәтә. Терүнд бидн тооцаһан ѳгхвидн. 14 Тегәд итксн юман батар түший. Яһад гихлә, теңгрт ѳѳд болсн алдр ах гелң, Бурхна Кѳвүн Исус Христос манад бәәнә. 15Мана арһ угаг меддго, сана зовдго ах гелң гиҗ манад уга. Зуг Тер маднла әдл сѳрлһнлә харһвчн, килнц һарһсн уга. 16Эн учрар Бурхна хәәрлтин ширәд зѳргтәһәр ѳѳрдий. Маднд дѳң кергтә болсн цагт тенд бидн ѳршәлд күртҗ, хәәрлт олҗ чадҗанавидн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\