ЕВРЕЙМҮД 5

1Бурхн ямаран чигн ах гелңгиг эврәннь келн-улсас шүүҗ авад, терүг келн-улсин нерн деерәс Бурхнд церглхин кѳдлмшт орулна. Ах гелң улсин килнцин тѳлә Бурхнд бәрц бәрәд, тәкл тәкнә. 2Ах гелң бийнь арһ уга тѳләдән медл угаһар буру юм кесн улст сана зовҗ чадҗана. 3Ах гелң арһ чинән уга тѳләд һанцхн әмтнә килнцин тѳлә биш, эврәннь килнцин тѳлә тәкл тәкх зѳвтә. 4Ах гелң болх ачиг күн эврә дурарн бийдән авх зѳв уга. Зуг Бурхна дуудврар күн ах гелң болҗ чадна, тиигҗ Ааронла болв. 5Тиим кевәр Христос чигн Бийнь Эврә дурарн ах-гелң болх ач авсн уга. Зуг Бурхн Терүнд: «Чи Мини Кѳвүнч, эндр Би Чини Эцк болв», – гиҗ келҗ. 6«Чи Мелкицедклә әдл мѳңкиндән гелң болхич», – гиҗ талдан кесгт келгдҗәнә. 7Делкәд бәәсн цагтан Исус чаңһур хәәкрҗ ууляд зальврад, Бурхиг эрҗ сурсн билә. Бурхн Терүг үкләс харсҗ чадх билә. Исус Бурхиг номһн кевәр соңссн учрас Бурхн Терүг соңсв. 8Исус Бурхна Кѳвүн болвчн зовлңгар дамҗад соңсхврта болдгар дасҗ. 9Тегәд Бурхнд бүклдән Бийән нерәдәд, Тер Бийднь соңсхврта улсин мѳңк аврлтын булг болв. 10Тиигәд Бурхн Терүг Мелкицедклә әдл ах гелң болхич гиҗ тәвсмн. 11Бидн энүнә тускар дала юм келх йоставидн, зуг тадн соңсдг арһан геесн учрар таднд цәәлһхд дегд күчр болҗана. 12Яһад гихлә, цагар хәләхлә, тадн ода багш болх зѳвтәт, зуг таднд шинәс Бурхна Үгин түрүн номиг дасхх кергтә. Акун хот идхин ормд ода күртл таднд үс уух кергтә. 13Үс уудг күн болһн чик седклтә бәәдлин туск ном медхш, яһад гихлә, тер нилх болҗана. 14Акун хот болхла дуту уга улст, яһад гихлә, тедн җирһлин дамшлтар му юмиг сән юмнас йилһҗ чадна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\