ЕВРЕЙМҮД 6

1Эн учрар Христосин түрүн номиг үлдәһәд бүдүн улс болхар адһий. Таднд шинәс түрүн ном дасхх керг маднд уга. Түрүн ном гиснь эн: олз уга йовдлмудан үлдәһәд, Бурхнд иткхин туск, 2кирсллһнә, күүнә толһан ора деер һар тәвлһнә, үксн улсин әмдрллһнә болн мѳңк зарһин туск ном. 3Бурхн зѳвшәрхлә, бидн энүг дасххвидн. 4Яһад гихлә, нег дәкҗ Бурхна герл авсн, теңгрин билг амссн, талдан улсла Әрүн Сәкүс авсн әмтиг килнцтә җирһлинь үлдәлһҗ хәрү авч ирҗ болшго. 5Тедн Бурхна Үгин сәәһинь болн иргч цагин күчиг медәд, эврәннь итклән үлдәҗ. Яһад гихлә, тедн бийснь Бурхна Кѳвүг кирсд хадҗана, Терүг әмтнә ѳмн һутахар тәвҗәнә. 7Дару-дарунь хурар услгдад, тәрсн әмтнд кергтә тәрә ѳгдг һазриг Бурхн әдс ѳгч йѳрәнә. 8Зуг тер һазр деер хатханчг болн буг ѳвсн урһхла, тер һазр юунд чигн керг уга, болв Бурхн терүг удл уга харах. Тер һазр һалар шатагдҗ уга кегдх. 9Хәәртә үүрмүд, мадниг тиигҗ келвчн, танад энүнәс сән юмс бәәдгинь бидн лавта меднәвидн. Эн юмс тана аврлла залһлдата. 10Яһад гихлә, Бурхн үнн чик. Тадниг Бийднь дурлсиг болн тана кѳдлсиг Тер мартшго. Эн дуриг тадн Бурхна улст урднь болн ода күртл дѳң болсарн үзүлвт. 11Тадн дундас кен чигн эврәннь зѳрсн күслән сүл күртл хадһлтха, гиҗ бидн санҗанавидн. Тегәд тана нәәлсн юмн күцх гиҗ тадн лавлҗ медхит. 12Тадниг залху бичә болтха гиһәд, зуг иткләрн болн тесврәрн Бурхна ѳгхәр бәәсинь авдг әмтиг дуратха гиҗәнәвидн. 13Абрахамд үгән ѳгсн цагт Бурхн эврәннь нерәрн андһар тәвҗ. Яһад гихлә, Терүнәс даву ик алдр кен чигн уга билә. 14Бурхн иигҗ келсмн: «Үнн кевәр Би чамд әдс ѳгәд, уңг-тохмин дала үлдл ѳгхв». 15Абрахам тесвртә болсн тѳләдән Бурхна ѳгхәр бәәхиг авч. 16Әмтн андһар тәвсн цагтан эврәннь нернәс ик нер олзлна. Тиигәд андһар ямаран чигн зүтклдәг зогсана. 17Бурхна ѳгхәр бәәхиг авх әмтнд шиидврән хүврдгоһинь медүлхәр Бурхн ѳгсн үг деерән андһар немв. 18Хойр хүврдго юмна тускар Бурхн худл келҗ чадшго. Эн хойр юмар дамҗад бидн, Бурхна ѳгсн бултдг ормд орсн улс, мана ѳмн тәвгдсн нәәлвриг батар бәрхин тѳлә урмд аввидн. 19Эн нәәлвр мана седклин әәмшг уга бат җахр мет. Сүмин кѳшгин ард бәәсн хамгин Әрүн ормд эн орна. 20Исус маднас ѳмн болн мана тѳлә тиигәрән орҗ. Тер Мелкицедклә әдл ах гелң мѳңкиндән болв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\