ЕВРЕЙМҮД 7

1Мелкицедк Шалимин хан болн Деед Бурхна гелң бәәҗ. Абрахам дѳрвн хаадудыг диилснә хѳѳн хәрҗ йовтлнь Мелкицедк терүг угтад йѳрәҗ. 2Абрахам болхла дәәләд авсн зѳѳрәсн арвдгч хүвинь терүнд ѳгч. Негдвәр, Мелкицедк гидг нерн «чик бәәдлин хан» гиҗ орчулгдна. Тер Шалимин хан болсн учрас терүнә нерн «эвин хан» гиҗ бас орчулгдна. 3Мелкицедкин эк-эцкин, уңг-тохмин, тѳрсн болн нас барсна ѳдрин туск нег чигн үг уга. Тер Бурхна Кѳвүнлә әдл мѳңк гелң болҗана. 4Тер ямаран ик алдр бәәсинь тадн үзҗәнәт. Ѳвк эцк Абрахам дәәләд авсн зѳѳрин сәәнәснь арвдгч хүвинь ѳгч. 5Гелң болсн Левин тохмин үлдлмүд Закаһар Израилин улсин эс гиҗ эврәннь ах-дүүнрин авсн олзин арвдгч хүвинь авх йоста. Теднә ахнр-дүүнр Абрахамин тохмин үлдлмүд болвчн арвдгч хүвинь ѳгнә. 6Мелкицедк Левин тохмин үлдл биш билә. Зуг тер Абрахамас арвдгч хүвинь авад, Бурхна ѳгхәр бәәхиг авсн күүг йѳрәсмн. 7Әдслдг күн әдс авчасн күүнәс деер болдг мѳн. 8Нас бардг гелңгүд болхла арвдгч хүвиг авх зѳвтә бәәҗ. Зуг Мелкицедкин тускар әмд бәәнә гисн герчллһн бәәнә. 9Тегәд арвдгч хүв авдг Леви бийнь Абрахамар дамҗад терүгән ѳгч. 10Яһад гихлә, ѳвк Абрахам Мелкицедклә харһсн цагла Леви түүнә дотрнь бәәсмн. 11Тегәд Левинхнә гелңгүдин церглтин тускар зааврмуд әмтнд ѳггдҗ. Болв кемр Левинхнә гелңгүдин церглт күслдән күрсн болхла, Ахарона әдл биш, Мелкицедклә әдл талдан гелң һарч ирх учр уга болх билә. 12Яһад гихлә, гелңгин церглт сольгдхла, Закан бас сольгдх зѳвтә. 13Энд мана Деед Эзнә тускар келгднә. Тер талдан уңг-тохмта билә, тер уңг-тохмас күн гелң болҗ церглдго бәәҗ. 14Тер Йудан тохмас һарсн күн гиҗ ил медгднә. Моше гелңгүдин тускар келсн цаглаһан эн уңг-тохмин тускар келҗ уга. 15Талдан гелң Мелкицедклә әдл һарч ирсинь урднь келгдсн учрас цуг эн лавта медгднә. 16Уңг-тохмин туск зааврмудар болн тогтаврмудар тер гелң болсмн биш, зуг чилгч уга әмн җирһлин күчәр тиигсмн. 17Яһад гихлә, Бурхна Бичг иигҗ келҗәнә: «Чи Мелкицедклә әдл мѳңкиндән гелң болхич». 18Арһ уга болн керг уга тѳләднь хуучн заавр уга кегднә. 19Яһад гихлә, Закан юуг чигн күслд авч ирсн уга. Ода болхла хамгин сән нәәлвр ѳггдҗ. Энүгәр дамҗад бидн Бурхн тал ѳѳрдҗәнәвидн. 20Эн саамд Бурхна андһар бәәнә. Урднь талдан улс гелң болсн цагт андһар уга бәәҗ. 21Бурхн Исуст: «Деед Эзн, Чи мѳңкиндән гелң болхич гиҗ андһар тәвәд, Эврәннь шиидврән сольшго», – гиҗ келв. Тер цагт Исус эн андһарар дамҗад гелң болҗ. 22Тиигәд Исус хамгин сән бооцана даалһгч күн болҗана. 23Нег халхаснь авад хәләхлә, Левинхнә гелңгүд дала бәәҗ. Яһад гихлә, тедн ѳңгрәд церглтән цааранднь давулҗ чадлго бәәцхәв. 24Хойрдгч халхаснь авад хәләхлә, Исус мѳңкиндән бәәсн тѳләд гелң болсн Исусин церглт мѳңк. 25Эн учрар Терүгәр дамҗад Бурхнд ирсн күн болһниг Тер аврҗ чадна. Яһад гихлә, Исус теднә тѳлә Бурхнас сурхар мѳңкиндән бәәнә. 26Тиим ах гелң манад бәәх зѳвтә: әрүн, нүл уга, бузрдад уга, килнцтә улсас йилһрдг, теңгр деер ѳѳд болсн. 27Тер талдан ах гелңгүдлә әдл биш. Ѳдр болһн түрүләд Бийиннь килнцин тѳлә, дәкәд әмтнә килнцин тѳлә тәкл тәкх Терүнд керг уга. Яһад гихлә, Тер нег дәкҗ тәксмн, Бийәрн тәкл кесмн. 28Яһад гихлә, Закан арһ уга улсиг ах гелңгин кѳдлмшт орулна. Зуг Закана хѳѳн андһарлад тәвсн Бурхна ѳгсн үг Кѳвүг эн кѳдлмшт орулсмн. Бурхн Кѳвүг оньдиндән күслдән күрх арһта кев.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\