ЕВРЕЙМҮД 8

1Мана келсн үгмүдин һол үгнь эн: Теңгрт бәәдг туурмҗта Бурхна ширән барун бийд суудг Ах гелң манад бәәнә. 2Күүнә һарар биш, Деед Эзәр тәвсн йосн сегт эс гиҗ әрүн бәәрнд Ах гелң болҗ Тер церглнә. 3Ах гелң болһн Бурхнд бәрц бәрәд, тәкл тәкхин тѳлә шиидгднә. Тер учрар Бурхнд ѳгхин тѳлә мана Ах гелңгд ѳгх юмн бәәх зѳвтә. 4Кемр Тер һазр деер үлдсн болхла, гелң болшго билә, яһад гихлә, Закаһар бәрц бәрдг гелңгүд бәәнә. 5Гелңгүд хамгин әрүн бәәрнд церглнә. Эн бәәрн теңгрт бәәсн хамгин әрүн бәәрнә тодрха биш дүр болҗана. 6Зуг ода Исуст ѳггдсн гелңгин церглт цуг наадк гелңгүдин церглтәс деер. Тиим кевәрчн эн бооцан хамгин сән бооцан болҗана. Эн бооцанд Бурхна болн күүнә хоорнд орлцачнь Исус болҗана. Яһад гихлә, эн бооцан ѳгсн хамгин сән үгәр тогтҗ. 7Кемр түрүңк бооцан цугинь күцәҗ чаддг болсн болхла, хойрдгч бооцан кергго болх билә. 8Зуг Бурхн Эврәннь келн-әмтән гемшәҗ иигҗ келсн бәәҗ: «Деед Эзн иигҗ келҗәнә: Израилин улсла болн Йудья улсла шин бооца батлх цагнь ирх. 9Эн бооцан теднә ѳвк экцнриг һараснь кѳтлҗ Египетәс һарсн цагт батлсн бооцана әдл биш болх. Мини батлсн бооцанд тедн итклтә биш болснднь Би тедниг үлдәвүв гиҗ Деед Эзн келҗәнә. 10Болв Би тер ѳдрмүдин хѳѳн Израилин улсла иим бооца батлхув гиҗ Деед Эзн келҗәнә. Би Эврәннь закаһан теднә ухан-сананднь орулад, зүркнднь бичхв. Би теднә Бурхн болхв, тедн Мини келн-әмтн болх. 11Кен чигн ѳѳрк күүһән, ах-дүүһән сурһҗ: Деед Эзиг медтн, – гиҗ келшго. Тиим керг уга болх. Яһад гихлә, тедн цуһар нертәнь, нерн угань Намаг медх. 12Би теднә геминь тәвҗ, буру йовдлмудынь мартхв». 13Бурхн шин бооцана тускар келсн цагт түрүңк бооцаг хуучнынь үзүлв. Кезәңк болн хуучн юмн дарунь уга болҗ одх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\