ЕВРЕЙМҮД 9

1Түрүңк бооцанд Бурхнд яһҗ сѳгдхин тускар зааврмуд бичәтә бәәсмн. Энд чигн әрүн бәәрн бәәсмн. 2Нег сег тәвгдсн бәәҗ. Терүнә һазак әңг әрүн бәәрн гиҗ нерәдгдлә. Тенд зулын тәвц болн ширә Бурхнд нерәдсн дееҗин ѳдмгтә бәәҗ. 3Оңдан әңг һазак әңгәс хойр кѳшгәр салһгддг билә. Тернь хамгин әрүн бәәрн гиҗ нерәдгдҗ. 4Хамгин әрүн бәәрнд күҗ уңһтхадг алтн ширә, алтар цутхсн бооцана хәәрцг бәәҗ. Бооцана хәәрцг дотрнь «манна» гидг хотта алтн сав, Ахарона цецгәрсн тайг болн бооцана дѳрвлҗн хойр чолун бәәдг бәәҗ. 5Бооцана хәәрцг деернь Херуб гидг нертә Бурхна элчнр зогсҗ. Тедн делсн җиврәрн килнц тәвлһнә орм хаадг бәәҗ. Ода энүнә тускар тодрхаһар келх цаг уга. 6Цугнь иигҗ тосхата бәәҗ. Гелңгүд сегин һазак әңгднь орад, кѳдлмшән күцәдг бәәҗ. 7Хамгин әрүн бәәрнд болхла һанцхн ах гелң җилд нег дәкҗ ордг зѳвтә бәәҗ. Тер эврәннь болн әмтнә кесн буруһас кѳлтә тәклин цус авч ирдг бәәҗ. 8Тиигәд һазак әңг бәәтл хамгин әрүн бәәрнд орх хаалһнь хаалһата гиҗ Әрүн Сәкүсн энүгәр үзүлдг бәәҗ. 9Цуг үүнд ѳдгә цагин темдг бәәнә. Тер дотр: Бурхнд нерәдҗ ѳгдг бәрц болн тәкл күүнә уха-седклиг буйн тѳгс болһҗ чадшго. 10Бәрц бәрлһн, тәкл тәклһн идх, уух юмна болн кесг цеврдүллһнә авъясмудла залһлдата. Цуг эн һадр талын зокалмуд. Бурхн шин диг-дараг тогтатл эдн олзлгдна. 11Болв ирсн сәәһин ах гелң болҗ Христос ирсмн. Христос һазрин сегәс үлү ик алдр болн тѳгсвр сегәр орҗ һарв. Эн сег күүнә һарар кегдсн биш, үүдәгдсн орчлңгин нег әңг биш. 12Христос хамгин әрүн бәәрнд нег дәкҗ орад оньдиндән үлдсмн. Текмүдин болн бухмудын цусиг биш, Эврәннь цусан авад маднд мѳңк аврлт ѳгсмн. 13Текмүдин болн бухмудын цусиг болн һалд шатагдсн туһлын үмсиг бузрдсн улс деегүр теднә цогциг цеврдүләд әрүлхәр цацдг бәәҗ. 14Тиигхлә Христосин цусн яһҗ икәр цеврүлдх! Әрүн Сәкүсәр дамҗад Тер Бийәрн буру уга тәкл кеһәд Бурхнд ѳгсмн. Әмд Бурхнд церглҗ чадхин тѳлә мадниг Христосин цусн мана седклиг үклд орулдг йовдлмудас цеврүлх. 15Бурхна дуудврар ирсн улс Терүнә ѳгхәр бәәсн үлдл зѳѳриг авх арһта болһхин тѳлә Христос Бурхна болн күүнә хоорндк Шин Бооцана орлцач болҗана. Тедн түрүңк Бооца батлсн цагт һарһсн килнцәсн сулдад, тер мѳңк үлдл зѳѳриг авх. 16Герәсн бәәхлә, герәсиг бичсн күн насан барх зѳвтә. 17Яһад гихлә, герәсиг бичсн күн насан бархла, герәсн күч авна. Болв герәсиг бичсн күн әмд бәәтл герәсн күч авшго. 18Тиим учрас түрүңк Бооца цус олзлҗ батлгдсн билә. 19Яһад гихлә, Моше закана зааврмуд әмтнә чирәд умшсн хѳѳн бухин болн текин цусиг авад, уснла холяд, Бурхна Бичг деер болн әмтнә деер цацв. Тер улан ноос болн хуссоп гидг урһмл олзлҗ цацсмн. 20Моше иигҗ келсмн: Эн бооцана цусн. Эн бооцаг тадн күцәх зѳвтәт гиҗ Бурхн зәрлг ѳгв. 21Дәкәд тер Бурхна сег деегүр болн Терүнд сѳгдҗ олзлдг савмуд деегүр цусиг әрүлҗ цацсмн. 22Закаһар болхла ик зунь цусар цеврлгднә. Цус асхлго килнц тәвгддмн биш. 23Тегәд теңгрин дүрәр кегдснь тиим кевәр цеврдгдх зѳвтә. Зуг теңгрин юмст энүнәс сән тәкл кергтә. 24Яһад гихлә, йосн әрүн бәәр дуралһҗ, күмни һарар кегдсн әрүн бәәрнд Христос орсн уга. Зуг Бурхна ѳмн мана тѳлә зогсхар Тер йосн теңгрт орсн бәәнә. 25Ах гелң болхла хамгин әрүн бәәрнд җил болһн эврәннь цустаһан биш орна. Христос болхла кесг дәкҗ тәкл болхар теңгрт орсн уга. 26Кемр эс тиигсн болхла Христос орчлң үүдсн цагас авн кесг дәкҗ зовагдад тәкл болх билә. Зуг Тер бийән тәклд ѳгсн учрас килнциг уга кехәр нег дәкҗ цагин чилгчд ирв. 27Күн болһн нег дәкҗ үкәд, үкснә хѳѳн Бурхна зарһла харһх зѳвтә. 28Тиигҗ Христос кесг улсин килнц тәвхин тѳлә тәкл болҗ һарсмн. Әмтиг килнцәс цеврдүлхин тѳлә биш, Христосиг күләҗәсн әмтиг аврхин тѳлә Тер хойрдад ирх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\