ЯКОВ 1

1Би Бурхна болн Деед Эзн Исус Христосин Яков, таднд олн келн улс дунд тарсн арвн хойр уңг-тохмин улст менд илгәҗәнәв. 2Ахнр-дүүнрм! Ямаранчн сѳрлһнлә харһсн цагт байрлтн. 3Тана итклиг сѳрснә хѳѳн та тесвртә болдгиг тадн меднәт. 4Тана тесвр оньдиндән икдтхә. Тиигәд тадн бѳдүн болн юмнд дуту уга болҗ чадхит. 5Кемр тадн дундк улсин кенд чигн цецн ухан эс орхла, Бурхнас суртха. Бурхн терүнд ѳгх. Бурхн ѳгәнч, сурсн күүг гемшәлго, цецн уха ѳгнә. 6Зуг сурсн цагт тадн алмацл угаһар иткх зѳвтәт. Алмацсн күн салькар ѳрггдҗ кѳѳгддг теңгсин дольган мет болна. 7Шиидвр авх арһ уга күн, шуд хаалһар йовҗ чаддго күн Деед Эзнәс юм авч чадхв гиҗ бичә сантха. 9Иткдг номһн күүг Бурхн деегшлүлхлә, тер байрлх зѳвтә. 10Байн күүг Бурхн номһрулхла, тер күн байрлх зѳвтә. Яһад гихлә, цагтнь тер кеер урһдг ноһана цецгә мет уга болҗ одх. 11Нарн һарад, һаң халун шатаһад, ноһаг хагсана. Терүнә цецгәнь унад, сәәхн бәәдлнь уга болҗ одна. Тиим кевәр байн күн эврәннь кергән кеҗәһәд уга болҗ одна. 12Сѳрлһнлә харһад, терүг дааҗ һардг күн буйн кишгтә болдг. Яһад гихлә, цугинь даасн хѳѳн тер мѳңк җирһл эдләд ачлгдх. Эн ачиг Бурхн Бийднь дурта улст ѳгнәв гив. 13Тадн сѳрлһнлә харһхларн, Бурхн намаг сѳрҗәнә, гиҗ бичә келтн. Бурхн Бийнь хар санаһар сѳргдхш, әмтиг бас сѳрхш. 14Күн му седвәрт авлгдад, терүнә хавхд торна. 15Энүнә хѳѳн му седвәр күүнә седклд батрад, күүг килнцд уңһана. Кесн килнцнь күүг үкллә харһулна. 16Хәлән бәәтн, хәәртә ах-дүүнрм, меклгддг болвзат! 17Сән болн йосн белг теңгрәс ирнә, нарн, сар, одд үүдәсн Эцкәс ѳггднә. Тер тѳрүц сольгдхш, хүврснә бәәдл чигн уга. 18Бурхн эврәннь таалар үннә үгәр дамҗад, маднд шин җирһл ѳгв. Мадниг Терүнә олн үүдәврин хамгин түрүңкнь болтха гиҗ тиигв. 19Хәәртә ахнр-дүүнрм! Энүг тодлтн: Оньган ѳгч соңсхд белн болтн, зуг келхәр, уурлхар бичә адһтн. 20Яһад гихлә, күн уурлхла, Бурхнд тааста юм кеҗ чадшго. 21Эн учрар ямаран чигн бузр авъясан болн му йовдлан хайтн. Бурхна келсн үгиг номһн седкләр тогтаҗ автн. Эн үг таниг аврҗ чадх чинртә. 22Бурхна үгиг харҗахар гиҗ бичә соңстн күцәтн. Тиим эс болхла, тадн бийән меклҗәнәт. 23Үгиг соңсдг, зуг күцәдго күн нүр үздгт бийән ширтҗ хәләдг күн мет. 24Бийән хәләчкәд, һарад йовҗ одна. Тиигәд ямаран бәәдлтә болдган мартчкна. 25Болв сулдхврин туск дуту уга номиг шинҗлҗ күцәдг күн буйн кишгтә. Тер мартмха соңсач биш, соңссан күцәдг күн болҗана. 26Би шаҗна йосар бәәдв гиҗ тоолдг, зуг келән бәрҗ чаддго күн бийән меклнә. Терүнә шаҗна бәәдлнь юмн биш. 27Ѳнчн күүкд болн белвсн күүкд улс зовхла, теднд нѳкд болад, орчлңгин хар санаһар бийән бузрдалго бәәдгиг Бурхн Эцк йосн цевр шаҗнд тоолна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\