ЯКОВ 2

1Ахнр-дүүнр минь! Мана туурмҗта Деед Эзн Исус Христост иткдг улс болад, әмтнә чирә хәләҗ, тедниг йилһх зѳв угат. 2Үлгүрлхд: Тана хургт байн хувцта, хурһндан алтн билцгтә, байн күн орҗ ирнә. Шуурха хувцта, угатя яду күн бас орҗ ирнә. 3Кемр тадн байн хувцта күүг күндләд: «Буйн болтха ортн, деегшән һарад суутн», гиһәд угатя күүнд: «Тенд зогсҗа эс гиҗ кѳлдм су», гиһәд келәд бәәхлә, тадн буру юм кеҗәснтн тер. 4Негдвәр, әмтиг хоорнднь йилһҗәнәт, хойрдвар, му ухата зарһчла әдл зарһ кеҗәнәт. 5Хәәртә ахнр-дүүнрм! Соңстн: Бурхн угатя улсиг иткләр байн болтха гиһәд болн Бурхна орн-нутга ѳнч автха гиһәд шүүҗ авла. Бурхнд дурта улс теңгрин орна ѳнч авх гиҗ Бурхн үг ѳгв. 6Тадн болхла угатя улсиг басад тевчхшт. Байн улс тадниг даҗрад күчәр зарһд орулна, тиим эсий? 7Тедн таднд ѳггдсн сән неритн муурулна, тиим эсий? 8Кемр тадн хаҗудк күүндән бийдән дурта кевәр дурл гисн хаана заавриг күцәһәд бәәхлә, тертн чик. 9Зуг кемр тадн әмтнә чирә хәләһәд, тедниг йилһхлә, тадн килнц кеҗәнәт. Закан тадниг йос эвдәчнр гиҗ гемшәҗәнә. 10Кен чигн цуг зака күцәв чигн, зуг закана негхн заавриг эвдхлә, тер күн цуг зака эвдлһнд бурута. 11«Күүнә гергнлә дерән бичә негдүл», – гисн Бурхн «Кү бичә ал», – гиҗ бас келлә. Кемр чи күүнә гергнлә дерән эс негдүлв чигн, зуг кү алхла, чи йос эвдәч болҗанач. 12Сулдхврин закаһар зарһла харһх улсла әдл келәд кергән күцәтн. 13Яһад гихлә, ѳршәңгү угаһар зарһ кесн күн бас ѳршәңгү уга зарһла харһх. Ѳршәл зарһас деер. 14Ахнр-дүүнрм! Би иткнәв гисн күн сән йовдл эс кесн болхла, түүнәс олзнь юмб? Итклнь терүг аврҗ чадхмб? 15Үлгүрлхд, тана ахтн эс гиҗ эгчтн хувцн уга, хот уга бәәнә. 16Тадна негнтн: «Менд йовтн, дулан хувцан ѳмсәд, хотан ууһад амулң менд бәәтн», – гиһәд, зуг ах, эгчдән кергтә юм эс ѳгхлә, ямаран олз болхмб? 17Кемр тадн иткдг болв чигн, зуг сән йовдлмуд эс кехлә, тана иткл тус уга хоосн. 18«Негнь иткнә, дарукнь сән йовдл кенә», – гиҗ нег күн келнә. «Сән йовдл келго иткҗәсән нанд үзүл. Зуг би чамд сән йовдлар дамҗҗ иткҗәсән үзүлнәв», – гиҗ би терүнд хәрү ѳгнәв. 19Чи Ор һанцхн Бурхнд иткнәч, терчн чик. Зуг хар сәкүсд бас иткнә, икәр әәҗ чичрнә. 20Эргү күн! Сән йовдл келго иткдгнь хоосн юмн гисиг чамд үзүлтхә, гиҗ седҗәнч? 21Абрахам кѳвүһәрн Ицхакар тәкл кеҗ тәклин бәәрнд тәвсн цагт, Бурхн терүнә сән йовдлар дамҗад, терүг чик седклтә күүнд тоолсн биший? 22Абрахам сән йовдл күцәһәд, тер саамд иткҗ бәәсинь үзҗәнч? Йовдларн тер йосн итклд күрч. 23«Абрахам Бурхнд иткәд, Бурхн терүг чик седклтә күүнд тоолв» гисн Бурхна Бичгт бичсн үгмүд бүтв. Болн Абрахам Бурхна үр гиҗ нерәдгдв. 24Күн һанцхн иткләрн биш, зуг сән йовдларн чик седклтәд тоолгдна. 25Тиим юмн Рахаб гидг аля күүкд күүнлә учрв. Тер Израилин туршулчнриг гертән бултулад, дәкәд тедниг хәрү йовулҗ нѳкд болсн цагт Бурхн терүнә сән йовдлар дамҗад, терүг чик седклтәд тоолсн биший? 26Тегәд күүнә цогц, сүмсн угаһар әмн уга болсн метәр, иткл йовдлмуд угаһар хоосн юмн болна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\